No­ve­tats ar­tís­ti­ques

Di­bui­xos i no­ves pro­pos­tes al Mu­seu Can Fra­mis

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - CARTELLERA -

El Mu­seu Can Fra­mis, úl­tim pro­jec­te de la Fun­da­ció Vi­la Ca­sas, és un cen­tre de­di­cat a la di­fu­sió de la pin­tu­ra con­tem­po­rà­nia ca­ta­la­na si­tu­at en una an­ti­ga fà­bri­ca re­for­ma­da del bar­ri de Po­ble­nou que va obrir l’any 2009. Avui s’hi inau­gu­ren du­es ex­po­si­ci­ons. A les 12 ho­res tin­drà lloc l’aper­tu­ra de l’ex­po­si­ció Premi In­ter­na­ci­o­nal de Di­buix Yn­gla­da-Gui­llot, una ex­po­si­ció de di­bui­xos que re­cull les il·lus­tra­ci­ons pre­sen­ta­des al premi de Di­buix que ca­da any, des del 1959, or­ga­nit­za la Fun­da­ció Yn­gla­da-Gui­llot. L’ex­po­si­ció mos­tra la ver­sa­ti­li­tat i con­tun­dèn­cia de la tèc­ni­ca del di­buix en tots els tre­balls gua­nya­dors en aques­ta cin­quan­ta­si­se­na edi­ció.

D’al­tra ban­da, a les 19 ho­res s’inau­gu­ra­rà Pa­trim, re­cull d’una se­lec­ció d’obres dels es­tu­di­ants del dar­rer curs de be­lles arts de la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na. Aques­ta ini­ci­a­ti­va, que va néi­xer als anys vui­tan­ta del se­gle pas­sat i és de ca­ràc­ter anu­al, reu­neix in­qui­e­tuds, re­cer­ques i ex­plo­ra­ci­ons en els llen­guat­ges de l’art, que ca­da alum­ne ha desen­vo­lu­pat en el tram fi­nal dels seus es­tu­dis. El re­sul­tat és un alt ni­vell de pro­pos­tes que sus­ci­ten re­fle­xi­ons in­tel·lec­tu­als in­teres­sants so­bre as­pec­tes de la so­ci­e­tat con­tem­po­rà­nia. Els ar­tis­tes que hi par­ti­ci­pen són: Alí­cia Vo­gel, Ona Tra­bal, Pau­la La­verg­ne, La­ia Mo­re­to i Jo­an Pa­llé.

El mu­seu es­tà obert de di­marts a diu­men­ge, amb ho­ra­ri d’11 ho­res a 18 ho­res, de di­marts a dis­sab­te i d’11 ho­res a 14 ho­res els diu­men­ges. To­tes du­es ex­po­si­ci­ons hi se­ran fins al prò­xim 29 de ju­li­ol.

DI­VER­SOS AR­TIS­TES. MU­SEU CAN FRA­MIS. FINS AL 29 DE JU­LI­OL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.