Tor­ra re­but­ja l’ofer­ta “au­to­no­mis­ta” de Sánc­hez

El pre­si­dent in­sis­teix en el re­fe­rèn­dum i Bon­ve­hí sug­ge­reix una con­sul­ta que pre­gun­ti so­bre au­to­go­vern i in­de­pen­dèn­cia

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - JO­SEP GISBERT CAR­MEN DEL RIEGO

Da­vant el re­buig del pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat a l’anun­ci del pre­si­dent del Go­vern cen­tral, el PDECat sug­ge­reix una pro­pos­ta de re­fe­rèn­dum que in­clo­gui la in­de­pen­dèn­cia i l’au­to­go­vern.

La pro­pos­ta po­lí­ti­ca que Pe­dro Sánc­hez té pen­sa­da per a Ca­ta­lu­nya i que se­gons va re­ve­lar di­ven­dres du­rant la re­cep­ció del 12-O a Madrid cons­ta­rà de tres fa­ses –apai­va­gar, pro­po­sar i vo­tar– no és la que es­pe­ra­va Quim Tor­ra i que fa temps que li re­cla­ma. “L’eta­pa dels es­ta­tuts no és una eta­pa pas­sa­da, si­nó pas­sa­dís­si­ma”, li va res­pon­dre ahir després d’as­cen­dir el Puig­sa­calm el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, que va qua­li­fi­car d’“au­to­no­mis­ta” l’ofer­ta del pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol i li va ad­ver­tir que l’únic que pot can­vi­ar la si­tu­a­ció “és un nou re­fe­rèn­dum”.

“Els ca­ta­lans vam vo­tar en un re­fe­rèn­dum d’au­to­de­ter­mi­na­ció l’1 d’oc­tu­bre i vam de­cla­rar po­lí­ti­ca­ment la in­de­pen­dèn­cia el 27 d’oc­tu­bre, de ma­ne­ra que l’únic que pot can­vi­ar aques­ta si­tu­a­ció és un re­fe­rèn­dum so­bre la in­de­pen­dèn­cia pac­tat i acor­dat”, va re­mar­car el cap del Go­vern, que va pre­ci­sar que “de cap ma­ne­ra no en­te­nem que un es­ta­tut si­gui cap ob­jec­te de ne­go­ci­a­ció”. En ter­mes molt si­mi­lars es va ex­pres­sar tam­bé el pre­si­dent del Par­la­ment i di­ri­gent d’ERC, Ro­ger Tor­rent –en el seu cas des del cim del Ma­ta­galls–, que va as­se­gu­rar que “si l’Es­tat es­pa­nyol vol fer una ofer­ta, que la fa­ci, però sap molt bé el pre­si­dent Sánc­hez que ai­xò no­més es re­sol­drà amb un re­fe­rèn­dum d’au­to­de­ter­mi­na­ció”.

Un re­fe­rèn­dum que és tam­bé l’op­ció per la qual apos­ta el PDECat, però so­bre el que ahir el seu pre­si­dent, Da­vid Bon­ve­hí, va in­tro­duir un ma­tís sig­ni­fi­ca­tiu a l’ac­cep­tar una con­sul­ta en la que es pre­gun­ti tant so­bre au­to­go­vern com so­bre in­de­pen­dèn­cia. “No des­car­tem que en un re­fe­rèn­dum es pu­gui pre­gun­tar si es vol més au­to­go­vern, però en el mo­ment de vo­tar en­te­nem que tam­bé es pu­gui pre­gun­tar so­bre si es vol la in­de­pen­dèn­cia o no”, va sug­ge­rir en de­cla­ra­ci­ons RAC1, en les que, en tot cas, va apres­sar el pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol a po­sar so­bre la tau­la la se­va so­lu­ció, i “a par­tir d’aquí nos­al­tres va­lo­ra­rem, per­què vo­lem co­ses con­cre­tes”. “S’ha de co­men­çar un de­bat de ve­ri­tat so­bre l’au­to­de­ter­mi­na­ció i la in­de­pen­dèn­cia, as­seu­re’s en una tau­la i es­ta­blir els in­ter­lo­cu­tors i fi­xar un ca­len­da­ri”, va subrat­llar.

En l’ex­trem opo­sat, Cs va qües­ti­o­nar tam­bé l’ofer­ta de Sánc­hez per a Ca­ta­lu­nya, però en el seu cas per mo­tius com­ple­ta­ment di­fe­rents, i Car­los Car­ri­zo­sa el va avi­sar que si re­al­ment té una pro­pos­ta, “par­li amb tots”, co­men­çant per Inés Ar­ri­ma­das, que és la lí­der del “pri­mer par­tit” en el Par­la­ment, i no no­més amb Tor­ra, que “no pot par­lar en nom de tots els ca­ta­lans”. Una pro­pos­ta que, de to­ta ma­ne­ra, va em­mar­car ex­clu­si­va­ment dins del fet que el lí­der del PSOE “de­pèn dels vots de Tor­ra i Ru­fián”.

El PP, per la se­va part, més en­llà del plan­te­ja­ment que pu­gui fer el pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol so­bre Ca­ta­lu­nya, ha pre­sen­tat una mo­ció en el Se­nat en la que li de­ma­na que en­viï al pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat un re­que­ri­ment pre­vi a una no­va apli­ca­ció del 155 per­què “pro­ce­dei­xi al com­pli­ment de les se­ves obli­ga­ci­ons cons­ti­tu­ci­o­nals i al ces­sa­ment de l’es­ca­la­da ra­di­cal”. Una mo­ció que pros­pe­ra­rà per­què els po­pu­lars fa­ran va­ler la se­va ma­jo­ria ab­so­lu­ta a la Cam­bra Al­ta.

El PP de­ma­na a la Mon­cloa que en­viï al Go­vern un re­que­ri­ment pre­vi a una no­va apli­ca­ció del 155

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.