Sit­ges: fes­ti­val per pas­sar-s’ho fan­tàs­ti­ca­ment

El cer­ta­men s’aco­mi­a­da amb el con­cert del mí­tic director John Car­pen­ter

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - SA­RA SANS

Que el cinema fan­tàs­tic gau­deix de bo­na sa­lut ha que­dat de­mos­trat a Sit­ges. No no­més per l’èxit de pú­blic del fes­ti­val (ha cres­cut un 4%), si­nó per un car­tell va­ri­at i in­no­va­dor i per un pal­ma­rès capaç de re­co­nèi­xer la pro­vo­ca­do­ra i des­bor­dant Cli­max (del fran­cès Gas­par Noé) i es­co­llir-la com la mi­llor pel·lí­cu­la del cer­ta­men i al­ho­ra ator­gar una men­ció es­pe­ci­al a Laz­za­ro fe­li­ce (de la ita­li­a­na Ali­ce Rohrwac­her i en què ac­tua Ser­gi López), que es va em­por­tar tam­bé el pre­mi de la crí­ti­ca. “Cli­max ens ha im­pac­tat, ens ha dei­xat en es­tat de xoc, és una pel·lí­cu­la que no pot dei­xar nin­gú in­di­fe­rent”, van des­ta­car els mem­bres del ju­rat de la sec­ció Ofi­ci­al, en què com­pe­ti­en 33 films.

Pa­nos Cos­ma­tos es va em­por­tar el pre­mi al mi­llor director per

Mandy, la his­tò­ria de la san­gui­nà­ria re­ven­ja d’un ma­rit –in­ter­pre­tat per una de les es­tre­lles que ha es­tat a Sit­ges aquests di­es, Ni­co­las Ca­ge– després de la mort de la se­va do­na, as­sas­si­na­da pels in­te­grants d’una sec­ta. El pre­mi al mi­llor ac­tor va ser per a l’ira­nià Ha­san Ma­ju­ni, que in­ter­pre­ta a Pig (de Ma­ni Hag­hig­hi) un director de cinema que es mou en­tre la iro­nia i el tur­ment per­què un as­sas­sí en sè­rie es­tà ma­tant tots els ci­ne­as­tes del pa­ís menys ell.

El guar­dó a la mi­llor ac­triu va ser per a Andrea Ri­se­bo­rough per

Nancy, una jo­ve que ju­ga a in­ven­tar-se iden­ti­tats a in­ter­net. “Un pa­per ab­so­lu­ta­ment ex­cep­ci­o­nal, un per­so­nat­ge que sen­se gai­re­bé mou­re’s i par­lant poc és capaç de re­ve­lar to­ta una per­so­na­li­tat”, va des­ta­car l’es­crip­tor John Aj­vi­de, mem­bre del ju­rat. Aques­ta ac­triu ha es­tat do­ble­ment pre­sent a Sit­ges, on tam­bé ha in­ter­pre­tat la Mandy, la do­na as­sas­si­na­da de Ni­co­las Ca­ge.

El ju­rat –in­te­grat per Aj­vi­de, el tam­bé es­crip­tor Pi­ers Bi­zony, l’ac­triu Ca­ro­li­na Bang, el guio­nis­ta Fer­nan­do Navarro i la di­rec­to­ra ar­tís­ti­ca del Fes­ti­val de Cinema Fan­tàs­tic de Neuchâ­tel (Su­ïs­sa)– va se­lec­ci­o­nar com a mi­llor guió el d’Au

poste!, es­crit per Qu­en­tin Du­pi­eux, que tam­bé és el director del film. Aques­ta pel·lí­cu­la va ser una de les que va ar­ren­car més ri­a­lles en­tre el pú­blic del fes­ti­val.

“No m’he di­ver­tit mai tant fent una pel·lí­cu­la”, va afir­mar Gas­par Noé –un en­fant ter­ri­ble que no és nou a Sit­ges– després de la pro­jec­ció del seu Cli­max. La pel·lí­cu­la, que di­ven­dres es va es­tre­nar als ci­ne­mes, pre­sen­ta un grup de jo­ves ba­lla­rins fran­ce­sos que fan un úl­tim as­saig abans d’anar a ac­tu­ar als Es­tats Units. Després de l’es­pec­ta­cu­lar ball co­men­ça una fes­ta que creix en in­ten­si­tat fins que tots co­men­cen a per­dre el con­trol de si ma­tei­xos. Amb una ban­da so­no­ra con­tun­dent i a tot drap, “vaig dei­xar que els ac­tors im­pro­vi­ses­sin bas­tant”, va ex­pli­car Noé, que va des­ta­car els dos llargs plans se­qüèn­cia que do­mi­nen una pel·lí­cu­la que tren­ca to­tes les re­gles. Gas­par Noé, amb els ba­lla­rins de

Cli­max, han es­tat al­guns dels nom­bro­sos con­vi­dats del Fes­ti­val de Sit­ges d’aquest any, que es re­cor­da­rà per la pre­sèn­cia d’ac­trius i ac­tors com Til­da Swin­ton, Ni­co­las Ca­ge, Ed Har­ris, Tra­ci Lords, Hel­ga Li­né, el director Pe­ter Weir o John Car­pen­ter, que ahir va om­plir l’Au­di­to­ri no pas amb una pel·lí­cu­la si­nó mos­trant el seu ta­lent com a com­po­si­tor i in­tèr­pret de ban­des so­no­res.

La ci­re­re­ta del cer­ta­men va ser la pro­jec­ció de 2001: Una odis­sea de

l’es­pai, a què va as­sis­tir la fi­lla de Stan­ley Ku­brick. Di­ven­dres a la nit bo­na part de les es­tre­lles van de­gus­tar un me­nú ins­pi­rat pre­ci­sa­ment en aques­ta pel·lí­cu­la, que es va ide­ar a la cuina del Dis­fru­tar.

ARTE FRANCE CINÉMA / ACN

Del cel a l’in­fern. Després d’un as­saig els ba­lla­rins de Cli­max ce­le­bren la se­va ac­tu­a­ció, però la fes­ta aca­ba tra­ient el pit­jor de ca­das­cun i po­sa a pro­va la re­sis­tèn­cia del pú­blic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.