El va­lor del pa­ti­ment

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - Xa­vi­er Mas de Xa­xàs

Lo­rent Sa­leh diu que con­ti­nu­a­rà llui­tant a fa­vor dels drets hu­mans a Veneçuela, però li se­rà di­fí­cil des de l’exi­li. La se­va veu s’afe­gi­rà a la d’al­tres de­mò­cra­tes ve­ne­ço­lans que han fu­git per sal­var la vi­da i pre­ser­var la lli­ber­tat. Són veus de pro­tes­ta en la dis­tàn­cia. El seu tes­ti­mo­ni ser­vi­rà per pro­ces­sar els lí­ders bo­li­va­ri­ans per vi­o­lar els drets hu­mans, una cau­sa que ja in­ves­ti­ga el Tri­bu­nal Pe­nal In­ter­na­ci­o­nal de la Ha­ia. De­ten­ci­ons ar­bi­trà­ri­es, exe­cu­ci­ons ex­tra­ju­di­ci­als, tor­tu­res i de­lic­tes se­xu­als pe­sen so­bre un rè­gim re­vo­lu­ci­o­na­ri que re­cor­da molt les pit­jors dic­ta­du­res mi­li­tars lla­ti­no­a­me­ri­ca­nes.

Ni Sa­leh ni els al­tres lí­ders exi­li­ats, tan­ma­teix, no acon­se­gui­ran fer cau­re Ma­du­ro. Tam­poc no ho fa­ran els dos mi­li­ons de ve­ne­ço­lans que han dei­xat el pa­ís des del 2015, una fu­gi­da de la fam i la po­bre­sa sen­se pre­ce­dents a Amè­ri­ca Lla­ti­na que els ha por­tat al Brasil, Co­lòm­bia, el Pe­rú i al­tres pa­ï­sos.

Veneçuela es bui­da. Els car­rers són nets de bar­ri­ca­des. De què va ser­vir el cen­te­nar de morts de l’any pas­sat? El rè­gim va re­sis­tir la pro­tes­ta po­pu­lar i va es­qui­var les crí­ti­ques in­ter­na­ci­o­nals per abu­sar del poder po­li­ci­al, per anul·lar l’As­sem­blea Na­ci­o­nal i ma­ni­pu­lar les elec­ci­ons pre­si­den­ci­als que van per­pe­tu­ar Ma­du­ro en la pre­si­dèn­cia.

Avui és clar que Ma­du­ro no­més cau­rà si els mi­li­tars el tra­ei­xen amb un cop d’Es­tat o un mag­ni­ci­di. Ma­du­ro ho sap molt bé i com­pra la se­va lle­ial­tat amb di­ners i pre­ben­des. Els mi­li­tars con­tro­len la in­dús­tria del pe­tro­li de què de­pèn el 90% dels in­gres­sos es­ta­tals. Hau­ria de ser fà­cil san­ci­o­nar-la, im­pe­dir a Ma­du­ro ven­dre pe­tro­li. Però no hi ha san­ci­ons so­bre el pe­tro­li ve­ne­ço­là. Per què? Per­què els EUA sor­ti­ri­en per­ju­di­cats: im­por­ta gai­re­bé la mei­tat de la pro­duc­ció pe­tro­li­e­ra ve­ne­ço­la­na. Da­vant d’aques­ta hi­po­cre­sia, quin va­lor té el pa­ti­ment de Sa­leh, de tots els ve­ne­ço­lans que han des­a­fi­at el rè­gim bo­li­va­rià?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.