Trump pro­met un “càs­tig se­ver” si Ri­ad és cul­pa­ble

El pre­si­dent des­car­ta fre­nar la ven­da d’ar­mes al reg­ne sau­di­ta

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - JORDI JOAN BAÑOS Is­tan­bul. Cor­res­pon­sal

Do­nald Trump ha pro­mès “un càs­tig se­ver” a la cú­pu­la sau­di­ta si es de­mos­tra que el pe­ri­o­dis­ta dis­si­dent Ja­mal Khas­hog­gi hau­ria es­tat as­sas­si­nat a les se­ves or­dres. En una en­tre­vis­ta a la ca­de­na CBS, el pre­si­dent dels Es­tats Units as­se­gu­ra­va que a Ri­ad li re­pe­tei­xen per ac­ti­va i per pas­si­va que són in­no­cents. Tot i ai­xí, va fer aques­ta re­fle­xió: “Però po­dri­en ha­ver es­tat ells? Doncs sí”.

Són pa­rau­les ma­jors, te­nint en comp­te la tu­te­la exer­ci­da per Was­hing­ton so­bre la mo­nar­quia sau­di­ta. No obs­tant ai­xò, el pre­si­dent dels Es­tats Units tam­bé ha tran­quil·lit­zat les mul­ti­na­ci­o­nals d’ar­ma­ment del seu pa­ís, que te­nen a l’Arà­bia Sau­di­ta el seu mer­cat nú­me­ro u. “Hi ha al­tres ma­ne­res de cas­ti­gar”, ha acla­rit.

Men­tres­tant, ha ar­ri­bat al con­so­lat de l’Arà­bia Sau­di­ta un equip d’on­ze agents en­vi­ats des de Ri­ad, os­ten­si­ble­ment per col·la­bo­rar amb la po­li­cia tur­ca. Tan­ma­teix, el mi­nis­tre d’Ex­te­ri­ors de Tur­quia, Mevlüt Ça­vu­so­glu, mos­tra­va ahir la se­va im­pa­ci­èn­cia: “L’Arà­bia Sau­di­ta no es­tà co­o­pe­rant per­què hi ha­gi llum so­bre aquest cas. Ha de dei­xar-nos en­trar al con­so­lat”, exi­gia, en­ca­ra que aquest, a efec­tes le­gals, si­gui ter­ri­to­ri sau­di­ta i Ri­ad no au­to­rit­zi de mo­ment res que va­gi més en­llà d’una ins­pec­ció vi­su­al.

El se­cre­ta­ri ge­ne­ral de l’ONU, An­tó­nio Gu­ter­res, s’ha afe­git a les veus de pre­o­cu­pa­ció i ha exi­git “la ve­ri­tat” so­bre “què va pas­sar exac­ta­ment i qui n’és el res­pon­sa­ble”. Al­tra­ment, ha dit, po­dri­en co­men­çar a pas­sar per nor­mals fets in­ac­cep­ta­bles. La re­pul­sa la ma­ni­fes­ten un gran nom­bre d’exe­cu­tius de mul­ti­na­ci­o­nals, que es­tan anun­ci­ant en cas­ca­da la se­va ab­sèn­cia de la prò­xi­ma “Da­vos del de­sert”, tro­ba­da eco­nò­mi­ca ani­ma­da pel prín­cep he­reu Mo­ha­med bin Sal­man.

De pel·lí­cu­la de mis­te­ri a pel·lí­cu­la de ter­ror amb ca­da nou epi­so­di, el cas Khas­hog­gi con­ti­nua te­nint amb l’ai al cor la re­gió.

Khas­hog­gi, que ha­via di­ri­git grans di­a­ris i te­le­vi­si­ons, es pre­sen­ta­va úl­ti­ma­ment com “un pe­ri­o­dis­ta sau­di­ta”, sen­se més ni més, re­but­jant ex­plí­ci­ta­ment l’eti­que­ta de dis­si­dent. El seu úl­tim ser­vei pe­ri­o­dís­tic po­dria ha­ver es­tat en­ge­gar la gra­va­do­ra del seu re­llot­ge in­tel·li­gent Ap­ple, con­nec­ta­da al te­lè­fon que va que­dar en mans de la se­va pro­me­sa, a la por­ta del con­so­lat. Ai­xí ho ex­pli­ca el di­a­ri turc pro­go­ver­na­men­tal Sa­bah, que as­se­gu­ra que la in­ves­ti­ga­ció hau­ria ac­ce­dit a l’en­re­gis­tra­ment, co­sa que al­tres mit­jans turcs no han po­gut con­tras­tar.

Men­tres­tant, el mis­si­o­ner evan­gè­lic An­drew Brun­son, aca­bat d’alli­be­rar a Tur­quia, vo­la­va ahir cap al des­patx oval, en el que su­po­sa un tri­omf me­di­à­tic per a Do­nald Trump i el seu vi­ce­pre­si­dent evan­gè­lic, Mike Pen­ce.

Els mit­jans pro-Er­do­gan van blas­mar Brun­son du­rant dos anys. La com­pen­sa­ció sim­bò­li­ca als seus lec­tors la do­na­va ahir Anka­ra, tot re­ba­te­jant la via on hi ha la no­va am­bai­xa­da dels EUA com a car­rer de Mal­colm X, l’ac­ti­vis­ta ne­gre ads­crit a la Na­ció de l’Is­lam. Er­do­gan, en la se­va dar­re­ra vi­si­ta a No­va York, es va vo­ler reu­nir amb du­es de les fi­lles del màr­tir. El nou nom subs­ti­tu­eix el de Bran­ca d’Oli­ve­ra, tri­at al seu torn per l’última cam­pa­nya militar tur­ca con­tra les mi­lí­ci­es kur­des a Sí­ria, a les quals do­nen su­port els EUA.

Se­gons un di­a­ri turc, el re­llot­ge in­tel·li­gent del pe­ri­o­dis­ta sau­di­ta hau­ria gra­vat la se­va prò­pia tor­tu­ra i mort

PETROS GIANNAKOURIS / AP

La ban­de­ra sau­di­ta one­ja­va ahir a la tar­da dalt del con­so­lat a Is­tan­bul

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.