Car­men, ai­xò és molt di­fí­cil

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - Isa­bel Gar­cia Pa­gan

Ai, El­sa: ho te­nim molt di­fí­cil!, oi? –Sí Car­men, molt di­fí­cil. Ja co­nei­xes les nos­tres con­di­ci­ons... La re­la­ció en­tre el Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat i la Mon­cloa tran­si­ta avui dia més o menys en aquests ter­mes, amb la vis­ta po­sa­da en els pres­su­pos­tos. La vi­ce­pre­si­den­ta Car­men Cal­vo, la con­se­lle­ra Ar­ta­di i el vi­ce­pre­si­dent Pe­re Ara­go­nès es tru­quen, s’en­vi­en mis­sat­ges i cal­cen a l’agen­da reu­ni­ons fur­ti­ves de vint mi­nuts en ho­tels. Cal­vo par­la dels pres­su­pos­tos, dels 2.200 mi­li­ons ex­tres que re­bri­en els comp­tes de la Ge­ne­ra­li­tat, de les mi­llo­res en in­ver­si­ons que de­mà po­sa­rà so­bre la tau­la el se­cre­ta­ri d’Es­tat Pe­dro Saura: la dis­po­si­ció ad­di­ci­o­nal, Ro­da­li­es i fins i tot la par­ti­ci­pa­ció en la ges­tió del Prat. Ara bé, la sen­sa­ció en el Go­vern és que no hi ha vo­lun­tat de par­lar “ni de po­lí­ti­ca ni de pre­sos”.

Cal­vo sap molt bé que no és el ma­teix par­lar amb Ar­ta­di que amb Ara­go­nès, que s’han po­sat en mar­xa in­ter­lo­cu­tors ali­ens al Go­vern que re­pre­sen­ten uns i no d’al­tres, però la se­va res­pos­ta da­vant la de­man­da de ges­tos per part de l’in­de­pen­den­tis­me sem­pre és la ma­tei­xa. Ai­xò és molt di­fí­cil, ve a dir la vi­ce­pre­si­den­ta. Pe­dro Sánc­hez té mol­ta pres­sió...

Tot i ai­xí, la Mon­cloa no s’ha do­nat per al·lu­di­da per l’ul­ti­mà­tum llan­çat per Quim Tor­ra des del Par­la­ment, i, després de la car­ta re­me­sa a Sánc­hez ,els seus ga­bi­nets ja s’han po­sat en con­tac­te. No hi hau­rà reu­nió ur­gent, tal com de­ma­na­va el pre­si­dent. Hi ha una­ni­mi­tat que no és el mo­ment, però els ca­nals con­ti­nu­en oberts. Per a què? De mo­ment Sánc­hez ha anat gua­nyant temps. No es ne­go­cia res més que au­to­go­vern, deu­tes pen­dents i re­cur­sos. I l’in­de­pen­den­tis­me hau­rà de de­ci­dir si boi­co­te­ja els pres­su­pos­tos en pa­ral·lel a la pre­sen­ta­ció d’acu­sa­ci­ons pel ju­di­ci de l’1-O .

La re­la­ció del Go­vern amb Pa­blo Igle­si­as tam­poc no avan­ça. Po­dem ne­ces­si­ta que Ada Co­lau re­sis­tei­xi a l’al­cal­dia de Bar­ce­lo­na, de ma­ne­ra que, després de pac­tar els pres­su­pos­tos, no s’as­su­mi­ran ris­cos in­ne­ces­sa­ris per pres­si­o­nar Sánc­hez. Fa temps que Igle­si­as di­bui­xa el seu par­ti­cu­lar es­ce­na­ri de re­so­lu­ció: pot­ser després de les elec­ci­ons ge­ne­rals i amb un go­vern més fort a Madrid... La llan­gor del lí­der de Po­dem con­tras­ta, a pa­rer dels in­ter­lo­cu­tors in­de­pen­den­tis­tes, amb la com­pren­sió re­pu­bli­ca­na d’Al­ber­to Gar­zón.

I, men­tres­tant, la di­ges­tió de la pèr­dua de la ma­jo­ria par­la­men­tà­ria a Ca­ta­lu­nya ca­da ve­ga­da es fa més pe­sa­da. Tor­ra pa­teix de la man­ca de li­de­rat­ge prò­pia de qui ca­da dia in­sis­teix en el fet que no és un po­lí­tic, el grup de JxCat es­tà ali­ne­at en pú­blic i di­vi­dit en pri­vat so­bre l’as­cen­dèn­cia de Car­les Puig­de­mont, i ERC se sent des­a­com­ple­xa­da amb la no­va si­tu­a­ció de pre­ca­ri­e­tat par­la­men­tà­ria. El que no can­via és la con­ju­ra per elu­dir, de mo­ment, les elec­ci­ons. Els prò­xims di­es Tor­ra i Puig­de­mont s’en­co­ma­na­ran al Con­sell de la Re­pú­bli­ca i al Fò­rum Cí­vic, So­ci­al i Cons­ti­tu­ent a la re­cer­ca de con­tin­gut po­lí­tic i de re­for­çar els li­de­rat­ges mal­me­sos aques­ta set­ma­na. I és que sí, Car­men: aquí tam­bé és molt di­fí­cil...

Tor­ra i Puig­de­mont s’en­co­ma­na­ran els prò­xims di­es al Con­sell de la Re­pú­bli­ca i al Fò­rum Cí­vic i Cons­ti­tu­ent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.