PSC: “No en­ten­drí­em un re­buig”

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

El se­cre­ta­ri d’or­ga­nit­za­ció del PSC, Sal­va­dor Illa, va as­se­gu­rar ahir que “no s’en­ten­dria que els par­tits ca­ta­lans –en al·lu­sió a ERC i PDECat– no do­nes­sin su­port” al pro­jec­te de pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat pre­sen­tat pel PSOE, amb el su­port d’Units Po­dem, i va apun­tar que en­ca­ra hi ha temps per poder fer pro­pos­tes per mi­llo­rar-los. Illa va as­se­nya­lar que la pro­pos­ta del pre­si­dent Pe­dro Sánc­hez in­clou una par­ti­da de 2.200 mi­li­ons d’eu­ros per a Ca­ta­lu­nya que “ini­cia el ca­mí ne­ces­sa­ri de mi­llo­ra del fi­nan­ça­ment” i va re­cor­dar que en els cent pri­mers di­es de Go­vern cen­tral s’han pro­du­ït més de 20 vi­si­tes de mi­nis­tres a Ca­ta­lu­nya i més de 20 reu­ni­ons bi­la­te­rals amb con­se­llers. “Ens hau­rí­em d’acos­tu­mar a va­lo­rar les pro­pos­tes pel seu con­tin­gut, no en­ten­drí­em que no s’hi do­nés su­port”, va in­sis­tir, al­ho­ra que va de­fen­sar que si no els apro­ven, els par­tits in­de­pen­den­tis­tes hau­ran de do­nar ex­pli­ca­ci­ons a la so­ci­e­tat ca­ta­la­na per re­nun­ci­ar a mi­li­ons d’eu­ros. Per la se­va ban­da, el pre­si­dent del PDECat, Da­vid Bon­ve­hí, es va mos­trar obert a “par­lar” amb els so­ci­a­lis­tes ca­ta­lans per acon­se­guir el seu su­port als pres­su­pos­tos de la Ge­ne­ra­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.