Cri­dats a (no) en­ten­dre’s

El PDECat tem que la Cri­da Na­ci­o­nal li pro­vo­qui una es­cis­sió i el nou par­tit de Puig­de­mont no vol que se l’iden­ti­fi­qui amb res que re­cor­di CDC i els seus he­reus

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - JO­SEP GISBERT

Si bé és cert que l’as­sem­blea na­ci­o­nal del PDECat del mes de ju­li­ol va apro­var la con­flu­èn­cia amb la Cri­da Na­ci­o­nal per la Re­pú­bli­ca im­pul­sa­da per Car­les Puig­de­mont i el seu en­torn, no ho és menys que, una ve­ga­da s’ha cone­gut que la in­ten­ció del pro­jec­te de l’ex-pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat és cons­ti­tuir-se en un nou par­tit po­lí­tic, s’han en­cès tots els llums d’alar­ma dins de la for­ma­ció he­re­va de CDC. La sos­pi­ta és que la fór­mu­la pa­tro­ci­na­da des de Wa­ter­loo, lluny de ser­vir per aglu­ti­nar to­tes les sen­si­bi­li­tats de l’in­de­pen­den­tis­me so­ta un ma­teix sos­tre, el que cer­ca en re­a­li­tat és pro­vo­car una es­cis­sió dins del PDECat que l’obli­gui a abai­xar la per­si­a­na. I ai­xò, el que es­tà acon­se­guint és just l’efec­te con­tra­ri, és a dir, una re­ac­ció de re­cel en­vers la Cri­da, quan no di­rec­ta­ment de re­buig.

Què ha can­vi­at en aquests tres me­sos per­què el PDECat, que sem­bla­va con­dem­nat a di­luir-se dins de la Cri­da i, per tant, a des­a­pa­rèi­xer, ara mar­qui dis­tàn­ci­es amb la ini­ci­a­ti­va de Puig­de­mont i es rei­vin­di­qui com una op­ció amb per­so­na­li­tat prò­pia? Du­rant aquest temps els pro­mo­tors del pro­jec­te de l’ex-pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat han dei­xat clar que no desit­gen la in­te­gra­ció de cap dels par­tits po­lí­tics ac­tu­al­ment exis­tents i, sen­se ver­ba­lit­zar-ho de for­ma ex­plí­ci­ta, han més que in­si­nu­at que re­but­gen la in­cor­po­ra­ció del PDECat com a tal, per­què no se’ls iden­ti­fi­qui com un nou can­vi de nom, l’enè­sim, o una no­va re­fun­da­ció de CDC. La se­va idea és que a la Cri­da s’hi in­cor­po­rin ex­clu­si­va­ment per­so­nes a tí­tol in­di­vi­du­al, a fi que nin­gú no pu­gui es­ta­blir cap vin­cu­la­ció en­tre la no­va mar­ca i aque­lla CDC i els seus he­reus.

Aquest plan­te­ja­ment, unit a la vo­lun­tat que la Cri­da nei­xi com a par­tit po­lí­tic, crea un con­flic­te d’in­teres­sos als as­so­ci­ats del PDECat, que, afec­tats per la nor­ma dels es­ta­tuts que no pre­veu la do­ble mi­li­tàn­cia —com pas­sa en la ma­jo­ria de for­ma­ci­ons—, es veu­ran en la tes­si­tu­ra d’ha­ver d’es­co­llir, ar­ri­bat el cas, en quin dels dos mi­li­ten. I la con­se­qüèn­cia pràc­ti­ca­ment ine­vi­ta­ble d’ai­xò és una es­cis­sió, de la qual to­tes les parts són cons­ci­ents, i que se­ria més gran o més pe­ti­ta en fun­ció de la capa­ci­tat d’ar­ros­se­ga­ment que aca­bi te­nint el pro­jec­te de Puig­de­mont, que de mo­ment, tan­ma­teix, i al con­tra­ri del que s’en­tre­ve­ia en prin­ci­pi, no sem­bla gai­re al­ta. La im­pres­sió ca­da ve­ga­da més ge­ne­ra­lit­za­da és que el que es­ta­va pen­sat com un ele­ment de co­he­sió pot por­tar en­ca­ra més frac­tu­ra dins del món in­de­pen­den­tis­ta.

L’èxit de la ma­ni­o­bra de l’ex­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat es­tà, doncs, en sus­pens, per­què ara ja no és no­més que pro­vo­qui el re­buig d’ERC i la CUP —com van cons­ta­tar des del pri­mer ins­tant—, si­nó que el seu pro­pi par­tit, el PDECat, tam­poc no ho aca­ba de veu­re clar. De ma­ne­ra que allò que, des de la de­fe­nes­tra­ció de Mar­ta Pas­cal al cap­da­vant de la di­rec­ció del PDECat, sem­bla­va gai­re­bé un pas­seig militar a fa­vor de la Cri­da és ca­da ve­ga­da més a prop d’aca­bar en des­a­cord, si res no ho ar­re­gla els pro­pers me­sos. L’ac­tu­al pre­si­dent del par­tit, Da­vid Bon­ve­hí, que a l’as­sem­blea na­ci­o­nal de ju­li­ol ha­via de­fen­sat la con­flu­èn­cia sen­se fis­su­res, ara és el pri­mer que au­gu­ra “llar­ga vi­da” al PDECat i ava­la que man­tin­gui la se­va prò­pia per­so­na­li­tat i no es dis­sol­gui so­ta cap con­cep­te dins de la Cri­da. “For­mem part d’un par­tit que es­tem con­ven­çuts que tin­drà llar­ga du­ra­da, no te­nim cap in­ten­ció de dis­sol­dre’ns”, va ad­ver­tir ahir en aquest sen­tit en de­cla­ra­ci­ons a RAC1, en què va re­cor­dar que “la Cri­da es­ta­va dis­se­nya­da, al­menys al prin­ci­pi, i desit­jo que ai­xí si­gui, com un pa­rai­gua per­què l’in­de­pen­den­tis­me pu­gui fer es­tra­tè­gia con­jun­ta” i va pre­ci­sar que “de par­tit ja en te­nim un” i que, en vi­gí­li­es d’un nou ci­cle elec­to­ral —so­bre­tot per a les mu­ni­ci­pals del maig del 2019—, “no po­dem obrir el me­ló amb dub­tes so­bre si el PDECat ha de des­a­pa­rèi­xer o no”.

La di­rec­ció del PDECat no té co­nei­xe­ment ofi­ci­al dels plans de la Cri­da, i per ai­xò s’es­pe­ra­rà a l’ac­te del dia 27 a Man­re­sa —en què es pre­sen­ta­ran les po­nèn­ci­es po­lí­ti­ca i d’or­ga­nit­za­ció del nou par­tit— per sa­ber “què és la Cri­da” i pro­ce­dir en con­se­qüèn­cia per al con­grés fun­da­ci­o­nal del 6 de desem­bre a Bar­ce­lo­na. Pre­te­nia ser una cri­da a en­ten­dre’s, però pot de­ri­var just en el con­tra­ri.

Els re­cels en­vers el mo­vi­ment im­pul­sat des de Wa­ter­loo aug­men­ten en­tre els ne­o­con­ver­gents Bon­ve­hí au­gu­ra “llar­ga vi­da” al seu par­tit i no pre­veu dis­sol­dre’l en el pro­jec­te de l’ex­pre­si­dent

ÀLEX GAR­CIA

Car­les Puig­de­mont du­rant la se­va in­ter­ven­ció a l’as­sem­blea na­ci­o­nal del PDECat del mes de ju­li­ol

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.