Za­pa­te­ro va vi­si­tar Ote­gi al mas Txi­llar­re

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

L’ex­pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol, Jo­sé Luis Ro­drí­guez Za­pa­te­ro, va man­te­nir el mes de se­tem­bre pas­sat una tro­ba­da al mas Txi­llar­re d’El­goi­bar amb el lí­der de l’es­quer­ra abert­za­le Ar­nal­do Ote­gi. Se­gons va pu­bli­car El Cor­reo, la pro­pos­ta va par­tir d’Ote­gi, que pre­te­nia co­nèi­xer el di­ri­gent so­ci­a­lis­ta que, fa més d’una dè­ca­da, va au­to­rit­zar els con­tac­tes amb ETA per ex­plo­rar el fi­nal de la vi­o­lèn­cia. Txi­llar­re va aco­llir aque­lles con­ver­ses.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.