Som per­se­ve­rants

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

Sem­pre que a Ca­ta­lu­nya es par­la d’in­de­pen­dèn­cia, els re­fe­rents són Es­cò­cia i el Qu­e­bec.

En les dar­re­res elec­ci­ons de l’As­sem­blea Na­ci­o­nal del Qu­e­bec per es­co­llir el Par­la­ment Pro­vin­ci­al, el Par­tit Qu­e­be­quès, in­de­pen­den­tis­ta, va acon­se­guir 9 es­cons so­bre un to­tal de 125, quan en les elec­ci­ons an­te­ri­ors del 2014 te­ni­en 30 es­cons. Una da­va­lla­da es­pec­ta­cu­lar. En les elec­ci­ons del Reg­ne Unit, el Par­tit Na­ci­o­nal Es­co­cès (in­de­pen­den­tis­ta) va re­cap­tar 35 es­cons i n’ha per­dut 21, amb un per­cen­tat­ge to­tal de vots del 3%, un fra­càs per a les as­pi­ra­ci­ons in­de­pen­den­tis­tes.

En­ca­ra que l’ho­rit­zó in­ter­na­ci­o­nal de l’in­de­pen­den­tis­me va de bai­xa, aquí som més per­se­ve­rants. Con­ti­nu­em pen­sant en una se­pa­ra­ció d’Es­pa­nya amb un Go­vern in­com­pe­tent, amb di­vi­si­ons greus en­tre ERC i JxCat, amb uns Mos­sos d’Es­qua­dra des­con­tents i hu­mi­li­ats i, el que és més im­por­tant, sen­se una mas­sa so­ci­al àm­plia i con­tun­dent.

L’es­pe­ran­ça po­lí­ti­ca dei­xa de ser atrac­ti­va quan va acom­pa­nya­da de la im­pa­ci­èn­cia. I la im­pa­ci­èn­cia ens por­ta a l’er­ror i la frus­tra­ció. I la frus­tra­ció apa­ga la llum de la in­tel·li­gèn­cia.

VI­CEN­TE GONZÁ­LEZ MOMPÓ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.