As­pec­tes que cal te­nir en comp­te amb la no­va nor­ma

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

Pa co­mú.

Aquest con­cep­te s’uti­lit­za des de fa temps per de­fi­nir el pa com a ali­ment bà­sic, i aquell que, per as­se­gu­rar que tot­hom hi tin­gui ac­cés, su­por­ta menys im­pos­tos. L’es­bor­rany el de­fi­neix com “el que es con­su­meix ha­bi­tu­al­ment en les 24 ho­res se­güents a la se­va coc­ció. S’ela­bo­ra amb fa­ri­na de blat i no­més se li pot afe­gir els co­ad­ju­vants tec­no­lò­gics i ad­di­tius au­to­rit­zats per a aquest ti­pus de pa”. Se­gons l’opinió de Jordi Mo­re­ra no té sen­tit que si­gui “el pa blanc de pit­jor qua­li­tat, aquell en què es per­met la uti­lit­za­ció de pro­duc­tes quí­mics, i no el pa fer­men­tat amb mas­sa ma­re o l’in­te­gral, que són molt més sa­lu­da­bles i nu­tri­tius, el que es be­ne­fi­ciï de ser con­si­de­rat ‘pa co­mú’ i, per tant, el que su­por­ti una me­nor càr­re­ga im­po­si­ti­va”. El pa del dia no és el del dia an­te­ri­or.

La no­va llei es­ta­bleix que el pa co­mú no­més pot ven­dre’s en les 24 ho­res se­güents a la se­va coc­ció. Ex­cep­ci­o­nal­ment s’au­to­rit­za la ven­da pas­sat aquest temps, “si l’es­ta­bli­ment de ven­da in­di­ca clara­ment que és pa en­for­nat el dia an­te­ri­or i n’in­for­ma ver­bal­ment el con­su­mi­dor” al mo­ment de com­prar-lo. A més, es pro­hi­beix ex­pres­sa­ment guar­dar el pa co­mú cuit de més de 24 ho­res a les ma­tei­xes pres­tat­ge­ri­es on hi ha­gi el pa co­mú del dia.

As­pec­te del pa.

L’es­bor­rany del re­ial de­cret es­ta­bleix li­te­ral­ment que “l’as­pec­te , tex­tu­ra, olor i gust del pa co­mú i de pans es­pe­ci­als se­ran agra­da­bles i ca­rac­te­rís­tics del pro­duc­te”.

Pa sen­se en­va­sar.

Nor­mal­ment el pa es ven sen­se en­va­sar o s’en­va­sa a pe­ti­ció del con­su­mi­dor, després de ta­llar les fo­gas­ses més grans a lles­ques. Quan en­tri en vi­gor la no­va nor­ma, se­rà obli­ga­to­ri que s’in­di­qui el pes de la pe­ça a l’eti­que­ta de la bos­sa o al rè­tol en què s’in­di­ca el preu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.