L’hu­ra­cà ‘Les­lie’ por­ta avui vents forts i plu­ges a la Pe­nín­su­la

Ar­ri­ba per Por­tu­gal com a ci­cló tro­pi­cal i tra­ves­sa­rà Es­pa­nya d’oest a est

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - ANTONIO CERRILLO Bar­ce­lo­na

L’hu­ra­cà Les­lie, con­ver­tit en ci­cló tro­pi­cal, ha en­trat la nit de dis­sab­te a diu­men­ge a la Pe­nín­su­la per la zo­na de Lisboa. La pre­dic­ció me­te­o­ro­lò­gi­ca in­di­ca­va al tan­ca­ment d’aques­ta edi­ció que aquest inu­si­tat fe­no­men me­te­o­ro­lò­gic d’ori­gen at­làn­tic pro­vo­ca­rà un front con­ti­nu de per­tor­ba­ci­ons at­mos­fè­ri­ques que s’es­ten­dran per gai­re­bé tot Es­pa­nya en di­rec­ció al nor­dest al llarg del dia. Ex­tre­ma­du­ra i Cas­te­lla i Lleó ha­vi­en de ser les pri­me­res co­mu­ni­tats es­pa­nyo­les afec­ta­des, men­tre que a la tar­da con­nec­ta­rà amb al­tres zo­nes d’in­es­ta­bi­li­tat at­mos­fè­ri­ca, la qual co­sa pot do­nar lloc a forts ai­guats a Na­var­ra, l’Ara­gó, les co­mar­ques de Tar­ra­go­na i les del sud de Llei­da.

L’hu­ra­cà Les­lie era ahir a la nit a uns 200 qui­lò­me­tres de la cos­ta de Por­tu­gal, després de pas­sar per l’ar­xi­pè­lag de Ma­dei­ra. El Go­vern por­tu­guès es­ta­va en aler­ta per vents forts i pre­ci­pi­ta­ci­ons. El Les­lie es des­pla­ça­va a una ve­lo­ci­tat de 61 qui­lò­me­tres per ho­ra i re­gis­tra­va vents mà­xims sos­tin­guts de 120 qui­lò­me­tres per ho­ra amb rat­xes de fins a 148 km/h, se­gons el Cen­tre Na­ci­o­nal d’Hu­ra­cans de Mi­a­mi, or­ga­nis­me in­ter­na­ci­o­nal en­car­re­gat de do­nar aquests avi­sos a tot l’At­làn­tic Nord. L’Au­to­ri­tat Na­ci­o­nal de Pro­tec­ció Ci­vil va de­ma­nar als ciu­ta­dans por­tu­gue­sos que no sor­tis­sin al car­rer du­rant les ho­res del tem­po­ral i que re­ti­res­sin els cot­xes pro­pers als ar­bres per evi­tar danys.

El Cen­tre Na­ci­o­nal d’Hu­ra­cans de Mi­a­mi va ca­ta­lo­gar l’hu­ra­cà

Les­lie en la se­va ca­te­go­ria 1 (en una es­ca­la d’1 a 5), però la pre­dic­ció in­di­ca­va que en­tra­ria a la Pe­nín­su­la com a ci­cló tro­pi­cal (la ca­te­go­ria im­me­di­a­ta­ment in­fe­ri­or). Per­tor­ba­ci­ons com aques­tes són molt in­fre­qüents, però no des­co­ne­gu­des. Els úl­tims ci­clons tro­pi­cals que van afec­tar la Pe­nín­su­la van ser l’Ar­le­ne (1987) i l’Hor­ten­sia (1984) men­tre que el Vin­ce iel Del­ta (tots dos el 2005) van ser ca­ta­lo­gats com a tem­pes­tes tro­pi­cals (una ca­te­go­ria més in­fe­ri­or en­ca­ra).

En qual­se­vol cas, l’apro­xi­ma­ció d’un hu­ra­cà a la Pe­nín­su­la ibè­ri­ca des­per­ta l’in­terès dels me­te­o­rò­legs. El més nor­mal és que aques­ta me­na de fe­nò­mens, que so­len do­nar-se a fi­nals d’es­tiu o prin­ci­pis de tar­dor, s’ori­gi­nin al cen­tre de l’At­làn­tic, al sud de les Aço­res o a prop de Cap Verd, i es des­pla­cin cap al golf de Mè­xic en di­rec­ció al Ca­rib. “Tan­ma­teix, si no hi ha un vent rec­tor po­tent, l’hu­ra­cà pot es­tan­car-se, com li ha pas­sat du­rant al­guns di­es al Les­lie, i fins i tot pot do­nar-se un can­vi de di­rec­ció amb un mo­vi­ment que ano­me­nem re­trò­grad i una tra­jec­tò­ria cap a Por­tu­gal”, ex­pli­ca Antonio Co­ne­sa, de­le­gat de l’Agèn­cia Es­ta­tal de Me­te­o­ro­lo­gia a Ca­ta­lu­nya (Ae­met). “El que fa més es­pe­ci­al aquest hu­ra­cà és que va néi­xer fa 20 di­es, quan la vi­da d’un hu­ra­cà sol ser d’en­tre 7 i 10 di­es. És ex­cep­ci­o­nal tam­bé que es di­ri­gei­xi a la Pe­nín­su­la”, diu San­ti Se­ga­là, cap del ser­vei de pre­dic­ció del Ser­vei Me­te­o­ro­lò­gic de Ca­ta­lu­nya (SMC). Els hu­ra­cans ob­te­nen el seu com­bus­ti­ble a les al­tes tem­pe­ra­tu­res de l’ai­gua del mar, en un in­tens pro­cés d’eva­po­ra­ció i con­den­sa­ció; però quan ar­ri­ben a ter­ra, per­den gran part de la se­va ener­gia.

Ae­met pre­ve­ia que el Les­lie en­trés a Es­pa­nya pel nord de Cà­ce­res i que afec­tés Za­mo­ra, Sa­la­man­ca i Àvi­la, on avui po­den pro­duir-se pre­ci­pi­ta­ci­ons i rat­xes de vent d’uns 100 km/h, es­pe­ci­al­ment en zo­nes al­tes, men­tre que al nord de Lleó po­den do­nar-se 30 li­tres per ho­ra. Els xà­fecs po­dran ser avui lo­cal­ment forts o molt forts i s’ani­ran des­pla­çant en ge­ne­ral d’oest a est.

Les co­mar­ques de Tar­ra­go­na i del sud de Llei­da po­den re­gis­trar pre­ci­pi­ta­ci­ons in­ten­ses avui i de­mà

Els més in­ten­sos tin­dran lloc pro­ba­ble­ment a As­tú­ri­es, Lleó i Can­tà­bria i du­rant la tar­da en àre­es del nord-est. Lo­cal­ment es po­den acu­mu­lar fins a 125 li­tres per me­tre qua­drat de pre­ci­pi­ta­ció. Ae­met re­co­ma­na un se­gui­ment dels avi­sos a tra­vés de la se­va pà­gi­na web (www.ae­met.es), que es­ta­ran per­ma­nent­ment ac­tu­a­lit­zats.

Fins a les tres de la tar­da hi hau­rà aler­ta ta­ron­ja en àm­pli­es zo­nes d’Ex­tre­ma­du­ra, i Cas­te­lla i Lleó, com tam­bé en àre­es del nord de Na­var­ra, Ara­gó, de­mar­ca­ció de Tar­ra­go­na i sud de la de Llei­da. “El Les­lie pot in­terac­tu­ar amb un flux de lle­vant a la zo­na de la Me­di­ter­rà­nia que tam­bé és cà­lid i hu­mit, co­sa que pot pro­duir pre­ci­pi­ta­ci­ons molt im­por­tants en aques­ta zo­na”, as­se­nya­la Antonio Co­ne­sa. Els mo­dels me­te­o­ro­lò­gics del Ser­vei Me­te­o­ro­lò­gic de Ca­ta­lu­nya in­di­quen que avui diu­men­ge i de­mà di­lluns es po­den pro­duir pre­ci­pi­ta­ci­ons d’in­ten­si­tat for­ta al li­to­ral, el pre­li­to­ral i en al­tres sec­tors de l’oest i cen­tre del ter­ri­to­ri ca­ta­là. A més, els ai­guats ani­ran acom­pa­nyats de tem­pes­ta, i tam­bé de rat­xes de vent fort i de ca­la­mar­sa o pe­dra de ma­ne­ra lo­cal, ex­pli­ca San­ti Se­ga­là.

AE­MET / AFP

L’hu­ra­cà Les­lie acos­tant-se a la pe­nín­su­la Ibè­ri­ca, en una imat­ge cap­ta­da per sa­tèl·lit

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.