Es pot evi­tar que es de­te­ri­o­ri la vi­sió amb l’edat?

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - Jordi Mo­nés OFTALMÒLEG. DIRECTOR DE L’INS­TI­TUT DE LA MÀCULA

Ben cone­gu­da és la fra­se dos ulls per a to­ta una vi­da. El que pas­sa, però ,és que la vi­da ca­da cop és més llar­ga, de ma­ne­ra que hau­rem de ser més cu­ro­sos per allar­gar la sa­lut dels nos­tres ulls per a mol­tes dè­ca­des.

Co­men­cem pels ac­ci­dents. Una le­sió ocu­lar pot ser ir­re­pa­ra­ble, ja que l’ull té tei­xits sum­ma­ment de­li­cats que no es re­ge­ne­ren. Una de les prin­ci­pals fonts de trau­ma ocu­lar és l’es­port, que és la pri­me­ra cau­sa de pèr­dua vi­su­al en nens i ne­nes. Dins dels esports n’hi ha de més risc per la pos­si­bi­li­tat d’en­tra­da de pi­lo­tes (es­quaix, pà­del, ten­nis, beis­bol, ho­quei...), de di­ta­des (bàs­quet) o de bran­ques o cos­sos es­tranys (cur­ses, ci­clis­me, mun­ta­nyis­me, mo­to­ci­clis­me...). La pro­tec­ció hau­ria de ser obli­ga­tò­ria en certs esports. Fa anys se’ns fe­ia es­trany veu­re es­quia­dors amb casc, ara és al con­tra­ri. Amb les ulle­res de pro­tec­ció hau­ria de ser el ma­teix.

D’al­tra ban­da, hi ha malal­ti­es ocu­lars que fa uns anys eren de­vas­ta­do­res, com la re­ti­no­pa­tia di­a­bè­ti­ca, el glau­co­ma o la de­ge­ne­ra­ció ma­cu­lar as­so­ci­a­da a l’edat (for­ma ex­su­da­ti­va), però que avui dia són ges­ti­o­na­bles si es di­agnos­ti­quen de ma­ne­ra pre­coç. Per tant, cal ser dis­ci­pli­nat en fer re­vi­si­ons pe­ri­ò­di­ques per a de­tec­tar malal­ti­es abans que ja ha­gin cau­sat un dany di­fí­cil de re­pa­rar.

Evi­tar hà­bits tò­xics i afa­vo­rir els sa­lu­da­bles tam­bé con­tri­bu­eix a cui­dar els ulls. Un cas clarís­sim és el ta­bac, que aug­men­ta el risc de de­ge­ne­ra­ció ma­cu­lar i d’en­ve­lli­ment pre­ma­tur. Una al­tra és l’ali­men­ta­ció, que pot con­tri­buir a man­te­nir una bo­na sa­lut, tam­bé dels ulls. L’exer­ci­ci ha­bi­tu­al tam­bé tin­drà in­ci­dèn­cia in­di­rec­ta en la sa­lut dels tei­xits ocu­lars, ja que n’alen­ti­rà l’en­ve­lli­ment.

Fi­nal­ment, con­vé pro­te­gir-nos de la ra­di­a­ció so­lar. Les cèl·lu­les de l’epi­te­li pig­men­ta­ri de la re­ti­na no es re­ge­ne­ren, i cal pro­te­gir-les per­què du­rin vui­tan­ta, no­ran­ta, cent anys o més, i evi­tar l’es­très que els su­po­sa la llum del sol, es­pe­ci­al­ment en pa­ï­sos me­ri­di­o­nals com el nos­tre.

LUCIANO ANDRES RICHINO / EYEEM / GETTY

Els ulls no es re­ge­ne­ren

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.