Els al­tres pre­mi­ats

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - Ro­de­ric Gui­gó. Xar­xa de re­cer­ca Car­net. UABDi­vul­ga.

La Fun­da­ció Ca­ta­la­na per a la Re­cer­ca i la In­no­va­ció, amb el su­port de la Ge­ne­ra­li­tat, ator­ga els pre­mis na­ci­o­nals de Re­cer­ca en cinc ca­te­go­ri­es. Aquest any han es­tat pre­mi­ats:

El bi­oin­for­mà­tic del Cen­tre de Re­gu­la­ció Ge­nò­mi­ca i de la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fa­bra ha gua­nyat el pre­mi Na­ci­o­nal en la se­va ca­te­go­ria prin­ci­pal –la d’in­ves­ti­ga­dor sè­ni­or– per ha­ver es­tat “un lí­der mun­di­al en el de­sen­vo­lu­pa­ment de mè­to­des com­pu­ta­ci­o­nals per a l’anàlisi de ge­no­mes”. Pre­mi­a­da en la ca­te­go­ria de Me­ce­nat­ge Ci­en­tí­fic “pel seu es­forç sos­tin­gut du­rant 25 anys en el fi­nan­ça­ment de la re­cer­ca en bi­o­me­di­ci­na i la cons­ci­en­ci­a­ció so­ci­al so­bre malal­ti­es greus i crò­ni­ques”.

La xar­xa de re­cer­ca en au­to­mo­ció co­o­pe­ra­ti­va, en què par­ti­ci­pen Se­at, el Grup de Re­cer­ca Volkswa­gen i la Uni­ver­si­tat Po­li­tèc­ni­ca, ha es­tat pre­mi­a­da en la ca­te­go­ria de Par­te­na­ri­at Pú­bli­co­pri­vat.

La pu­bli­ca­ció di­gi­tal de la Uni­ver­si­tat Au­tò­no­ma rep el pre­mi en la ca­te­go­ria de Co­mu­ni­ca­ció Ci­en­tí­fi­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.