BO­TI­GUES A TOT EL MÓN

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

La pri­me­ra bo­ti­ga Sa­bon va obrir el 1997 a Tel Aviv, a la co­mer­ci­al avin­gu­da Shenkin, i va co­men­çar l’ex­pan­sió in­ter­na­ci­o­nal el 2003, en una bo­ti­gue­ta al West Vi­lla­ge, a la 6a Avin­gu­da de No­va York. A par­tir de lla­vors, la ca­de­na es va ex­pan­dir com a mar­ca in­ter­na­ci­o­nal de gran abast i amb el va­lor de la be­lle­sa na­tu­ral i una cos­mè­ti­ca pre­mi­um. Avui Sa­bon té prop de 200 bo­ti­gues a les prin­ci­pals ciu­tats de tot el món, amb els EUA, el Ja­pó i Is­ra­el com a pa­ï­sos prin­ci­pals. En el cas d’Es­pa­nya, hi ha es­ta­bli­ments Sa­bon a Bar­ce­lo­na (Va­lèn­cia, 260; Bo­ters, 8, i Cen­tre Co­mer­ci­al L’illa), Madrid i Bil­bao.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.