La Vanguardia (Català-1ª edició)

Agu­lles en l’ai­re

El pla an­tipseu­do­te­rà­pi­es in­clou trac­ta­ments del do­lor que s’ofe­rei­xen en hos­pi­tals pú­blics La So­ci­e­tat d’Acu­pun­tu­ra Mè­di­ca re­cor­da que te­nen fo­na­ment ci­en­tí­fic Els pro­fes­si­o­nals do­nen su­port al fet que fi­nal­ment es llui­ti con­tra l’in­tru­sis­me

- Bar­ce­lo­na

El pla per a la pro­tec­ció de la sa­lut da­vant les pseu­do­te­rà­pi­es anun­ci­at pel Mi­nis­te­ri de Sa­ni­tat ha dei­xat de pe­dra uns quants met­ges es­pe­ci­a­lit­zats en acu­pun­tu­ra que exer­cei­xen des de fa dè­ca­des en hos­pi­tals pú­blics i pri­vats.

El pla per a la pro­tec­ció de la sa­lut da­vant les pseu­do­te­rà­pi­es que va anun­ci­ar di­me­cres el Go­vern cen­tral ha dei­xat de pe­dra uns quants met­ges es­pe­ci­a­lit­zats en acu­pun­tu­ra que exer­cei­xen des de fa dè­ca­des en hos­pi­tals pú­blics i pri­vats.

Són met­ges que trac­ten el do­lor (cer­vi­cal, ge­noll, neu­ro­fa­ci­al, ra­quis) i les ce­fa­le­es o que amb la se­va pràc­ti­ca do­nen su­port als trac­ta­ments pal·li­a­tius en mit­ja dot­ze­na d’hos­pi­tals pú­blics an­da­lu­sos. Tam­bé trac­ten l’ar­tri­tis en el ser­vei de reu­ma­to­lo­gia de cen­tres pri­vats com Tek­non, o els efec­tes se­cun­da­ris de la qui­mi­o­te­rà­pia en on­co­lo­gia, o la mi­llo­ra de la pre­pa­ra­ció de l’úter en re­pro­duc­ció as­sis­ti­da en ca­sos di­fí­cils a la De­xeus. Aquests són al­guns dels pro­ce­di­ments va­li­dats en la li­te­ra­tu­ra ci­en­tí­fi­ca per a l’acu­pun­tu­ra.

“De pe­dra. Per­què ens in­clo­uen en el ma­teix sac que una llar­ga llis­ta de tèc­ni­ques de cu­ran­de­ros, i tam­bé de tèc­ni­ques de ve­ga­des aber­rants. De­fen­sem el ma­teix que els mi­nis­te­ris de Sa­ni­tat i de Ci­èn­cia: efi­cà­cia i se­gu­re­tat per al pa­ci­ent. Te­nim so­ci­e­tats ci­en­tí­fi­ques, les agèn­ci­es de qua­li­tat in­ter­ve­nen en la nos­tra acre­di­ta­ció, fa 20 anys que te­nim màs­ters en di­ver­ses uni­ver­si­tats... I des­prés de tant d’es­forç ni tan sols ens cri­den per par­lar de què fem?”, ex­pli­ca Rafael Co­bos, pre­si­dent de la So­ci­e­tat d’Acu­pun­tu­ra Mè­di­ca d’Es­pa­nya (SAME) i met­ge acu­pun­tor a la clí­ni­ca del Do­lor de l’hos­pi­tal Vir­gen del Ro­cío de Se­vi­lla.

El cert és que l’acu­pun­tu­ra apa­reix en el do­cu­ment dels dos mi­nis­te­ris es­men­ta­da com a exem­ple d’un trac­ta­ment que un 59,8% de la po­bla­ció “creu” que té uti­li­tat te­ra­pèu­ti­ca “mal­grat que no es­tà ava­lat per les evi­dèn­ci­es ci­en­tí­fi­ques dis­po­ni­bles”. I afe­geix que aquest pen­sa­ment in­flu­eix en el com­por­ta­ment de la po­bla­ció, com es re­flec­teix en el ba­rò­me­tre del CIS del 2018, en què s’in­di­ca que un 6,2% d’es­pa­nyols van anar a veu­re un pro­fes­si­o­nal de l’acu­pun­tu­ra, i un 9,8%, un ho­me­ò­pa­ta. I que per ai­xò són un pe­rill.

La So­ci­e­tat d’Acu­pun­tu­ra Mè­di­ca (Same) diu en un co­mu­ni­cat que es­tà “a fa­vor que no s’en­ga­nyi la po­bla­ció amb fal­ses te­rà­pi­es, amb els pe­rills que com­por­ten, ja que es­tan en mans de per­so­nes sen­se qua­li­fi­ca­ció mè­di­ca i in­du­ei­xen els pa­ci­ents a aban­do­nar la te­ra­pèu­ti­ca mè­di­ca que fan ser­vir”. “Amb el pla es­men­tat hi com­par­tei­xen la fi­na­li­tat d’eli­mi­nar de la so­ci­e­tat ele­ments que con­fo­nen la po­bla­ció”.

De pas­sa­da, però, re­cor­da al Go­vern cen­tral que “l’acu­pun­tu­ra mè­di­ca no és una pseu­do­ci­èn­cia”. “Fins avui s’han pu­bli­cat més de 28.852 ar­ti­cles so­bre acu­pun­tu­ra en re­vis­tes ci­en­tí­fi­ques in­de­xa­des”. Tam­bé acla­reix que “és una tèc­ni­ca te­ra­pèu­ti­ca, de ca­ràc­ter in­va­siu, que es fa ser­vir per trac­tar pro­ces­sos pa­to­lò­gics, molt di­ver­sos, se­gons re­cull la ma­tei­xa Or­ga­nit­za­ció Mun­di­al de la Sa­lut. [...] Mal­grat que hi ha di­ver­sos ni­vells d’evi­dèn­cia de la se­gu­re­tat, uti­li­tat i efi­cà­cia que té, l’ús de l’acu­pun­tu­ra mè­di­ca es fa en el con­text de pro­ces­sos de trac­ta­ment fo­na­men­tal­ment del do­lor, en què la in­ves­ti­ga­ció bà­si­ca i clí­ni­ca ca­da ve­ga­da apor­ta més fo­na­ments d’ús, i tam­bé es fa li­mi­tant els camps en què de­mos­tra efi­cà­cia i se­gu­re­tat”, in­sis­teix el co­mu­ni­cat.

“Aca­ba de pu­bli­car-se un estudi so­bre la re­duc­ció d’efec­tes se­cun­da­ris as­so­ci­ats a una de les te­rà­pi­es hor­mo­nals més ha­bi­tu­als en càn­cer de ma­ma amb pro­ce­di­ments d’acu­pun­tu­ra”, diu Ju­an Muñoz, met­ge reu­ma­tò­leg i acu­pun­tor al Tek­non i ac­tu­al vi­ce­pre­si­dent de la So­ci­e­tat Ci­en­tí­fi­ca d’Acu­pun­tu­ra de Ca­ta­lu­nya i de les Ba­le­ars, que for­ma part de l’Aca­dè­mia de Ci­èn­ci­es Mè­di­ques. “Com to­ta so­ci­e­tat ci­en­tí­fi­ca, pen­sem que és im­pres­cin­di­ble fer ne­te­ja per evi­tar l’in­tru­sis­me i que els trac­ta-

DA­DES DEL 2018 El CIS re­cull que un 6,2% dels es­pa­nyols uti­lit­zen acu­pun­tu­ra i un 9,8% ho­me­o­pa­tia

ments no­més els fa­cin pro­fes­si­ons sa­ni­tà­ri­es acre­di­ta­des”. Des de fa cinc anys hi ha un grup d’in­ves­ti­ga­ció en la so­ci­e­tat, amb be­ques i pu­bli­ca­ci­ons, “una in­ves­ti­ga­ció amb ca­ra i ulls”.

Fa mit­ja dot­ze­na d’anys, a Sa­lut de la Do­na De­xeus van in­clou­re un ser­vei d’acu­pun­tu­ra trans­ver­sal. “En re­pro­duc­ció as­sis­ti­da vam co­men­çar ofe­rint-la a to­tes les pa­ci­ents que s’ha­vi­en de sot­me­tre a la im­plan­ta­ció d’un em­brió con­ge­lat, per mi­llo­rar les con­di­ci­ons de la trans­fe­rèn­cia. Aques­ta era la hi­pò­te­si. Amb el temps s’ha anat de­li­mi­tant el per­fil que re­al­ment es be­ne­fi­cia d’aquest trac­ta­ment: són els ca­sos en què fa­lla la im­plan­ta­ció sen­se mo­tiu ex­pli­ca­ble i quan hi ha una evi­dent in­co­mo­di­tat abans o du­rant aques­ta trans­fe­rèn­cia, per mi­llo­rar l’es­tat d’an­si­e­tat de la pa­ci­ent. La trans­fe­rèn­cia de l’em­brió és el mo­ment clau”, ex­pli­ca Bo­na­ven­tu­ra Co­ro­leu, cap del ser­vei de me­di­ci­na de la re­pro­duc­ció de Sa­lut de la Do­na De­xeus.

L’ex­pe­ri­èn­cia de la met­ges­sa acu­pun­to­ra Isa­bel Gi­ralt a la De­xeus mos­tra que hi ha una mi­llo­ra en la trans­fe­rèn­cia d’un 10% en com­pa­ra­ció amb el grup no trac­tat amb acu­pun­tu­ra. Tam­bé es cui­den de do­lor pel­vià, an­si­e­tat, do­lor mens­tru­al, pro­ble­mes de­ri­vats de l’en­do­me­tri­o­si. “Ara ini­ci­em un estudi amb pa­ci­ents que des­prés d’un càn­cer de ma­ma re­ben trac­ta­ment a llarg ter­mi­ni amb in­hi­bi- dors de l’aro­ma­ta­sa. Aques­ta me­di­ca­ció cau­sa fre­qüents do­lors mus­cu­lars i ar­ti­cu­lars. I aques­ta clas­se d’estudi no­més és pos­si­ble en un hos­pi­tal”, as­se­nya­la Gi­ralt.

Re­pre­sen­tants de les me­di­ci­nes com­ple­men­tà­ri­es in­clo­ses en el Col·le­gi de Met­ges de Bar­ce­lo­na –acu­pun­tors, ho­me­ò­pa­tes i na­tu­rò­pa­tes–, ara a la pi­co­ta pel con­tun­dent pla de Sa­ni­tat i Ci­èn­cia, van anar ahir al De­par­ta­ment de Sa­lut a de­ma­nar qui­na po­si­ció te­nen so­bre ai­xò. La res­pos­ta va ser un “Ens n’hem as­sa­ben­tat per la prem­sa” i a veu­re en què que­da per­què cal­drà to­car molts de­crets.

L’au­to­ri­tat sa­ni­tà­ria no ha es­tat es­pe­ci­al­ment es­tric­ta fins ara a l’ho­ra de vet­llar per la pro­fes­si­o­na­li­tat i la qua­li­tat de to­ta me­na de xi­rin­gui­tos oberts a qual­se­vol ciu­tat, gran o pe­ti­ta, on s’ofe­rei­xen re­meis mi­ra­cu­lo­sos per a qual­se­vol mal. I el pla dels mi­nis­te­ris de Ci­èn­cia i Sa­ni­tat anun­ci­at di­me­cres po­sa a la pi­co­ta tot el que no si­gui el que s’ha en­se­nyat a la fa­cul­tat de Me­di­ci­na, sen­se ma­ti­sos, i ame­na­ça de treu­re dels hos­pi­tals i les uni­ver­si­tats tam­bé els pro­ce­di­ments llar­ga­ment fi­xats i de mi­ca en mi­ca va­li­dats.

“L’ofer­ta de dis­ba­rats so­ta epí­grafs ben in­ten­ci­o­nats com me­di­ci­na in­te­gra­ti­va ha es­tat ex­ces­si­va. Ens hem pas­sat molt i ar­ri­ba a fer mal”, con­fes­sa un ex­pert on­cò­leg que de­ma­na que es re­ser­vi el seu nom. “No tot és el ma­teix, però. S’han pas­sat de fre­na­da”.

 ?? LLIBERT TEIXIDÓ ?? La met­ges­sa acu­pun­to­ra Gil­da Car­va­jal amb una pa­ci­ent en la uni­tat d’acu­pun­tu­ra de re­pro­duc­ció as­sis­ti­da de la De­xeus
LLIBERT TEIXIDÓ La met­ges­sa acu­pun­to­ra Gil­da Car­va­jal amb una pa­ci­ent en la uni­tat d’acu­pun­tu­ra de re­pro­duc­ció as­sis­ti­da de la De­xeus

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain