Cal­vo es­gri­meix les pro­tes­tes a Ca­ta­lu­nya per vo­tar a fa­vor dels comp­tes

Igle­si­as s’afe­geix a la pres­sió: “Els ca­ta­lans ne­ces­si­ten els pres­su­pos­tos”

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - Ma­drid

El Go­vern de Pe­dro Sánc­hez va pres­si­o­nar ahir ERC i el PDECat apro­fi­tant les pro­tes­tes la­bo­rals del sec­tor pú­blic ca­ta­là. La vi­ce­pre­si­den­ta Car­men Cal­vo va subrat­llar que la si­tu­a­ció fi­nan­ce­ra de la Ge­ne­ra­li­tat mi­llo­ra­ria si s’apro­ves­sin els pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat.

Igle­si­as s’afe­geix a la pres­sió de l’Exe­cu­tiu: “Ca­ta­lu­nya ne­ces­si­ta els pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat”

Pe­dro Sánc­hez s’ha tro­bat amb un ali­at ines­pe­rat per em­pè­nyer Quim Tor­ra, i els par­tits que el sus­ten­ten a la Ge­ne­ra­li­tat –ERC i el PDECat–, a des­blo­que­jar la tra­mi­ta­ció dels pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat. Les pro­tes­tes con­tra les re­ta­lla­des eco­nò­mi­ques a Ca­ta­lu­nya, en què met­ges, bom­bers, fun­ci­o­na­ris, pro­fes­sors i es­tu­di­ants coin­ci­dei­xen als car­rers, són el mi­llor ar­gu­ment per re­cla­mar el su­port a uns comp­tes de l’Es­tat que, com no es can­sen de re­pe­tir a l’Exe­cu­tiu so­ci­a­lis­ta, in­clo­uen subs­tan­ci­o­sos be­ne­fi­cis per a la Ge­ne­ra­li­tat, xi­frats en més de 2.200 mi­li­ons d’eu­ros. Ai­xí doncs, ahir el Go­vern es­pa­nyol va sor­tir en bloc per pres­si­o­nar el Go­vern ca­ta­là.

“El pre­si­dent Tor­ra ha de ges­ti­o­nar Ca­ta­lu­nya, per­què per a ai­xò go­ver­na i per a ai­xò el van ele­gir. Fa molt temps que di­em una co­sa que avui ad­qui­reix molt sen­tit: hem de tre­ba­llar pels pro­ble­mes de Ca­ta­lu­nya. Nos­al­tres es­tem en aques­ta dis­po­si­ció. Als ciu­ta­dans sem­pre se’ls ha d’es­col­tar, i als pro­ble­mes se’ls ha de do­nar res­pos­ta”, va ad­ver­tir la vi­ce­pre­si­den­ta del Go­vern es­pa­nyol, Car­men Cal­vo. “Per ai­xò –va con­clou­re–, es­tem fent uns pres­su­pos­tos ge­ne­rals que se­ran bons per a Ca­ta­lu­nya”.

En el ma­teix sen­tit es va ma­ni­fes­tar la mi­nis­tra d’Hi­sen­da, Ma­ría Je­sús Mon­te­ro, que va as­se­gu­rar que ERC i el PDECat “no te­nen ex­cu­sa” per no do­nar su­port als pres­su­pos­tos de l’Es­tat men­tre els tre­ba­lla­dors pú­blics pro­tes­ten per les re­ta­lla­des i la pre­ca­ri­e­tat a Ca­ta­lu­nya. Mon­te­ro va des­ta­car les con­tra­dic­ci­ons dels par­tits in­de­pen­den­tis­tes: “D’una ban­da, acu­sen el Go­vern d’Es­pa­nya de no apor­tar prou re­cur­sos per a Ca­ta­lu­nya, però, de l’al­tra, es ne­guen a do­nar su­port als pres­su­pos­tos o in­ten­ten plan­te­jar qües­ti­ons a què sa­ben que el Go­vern no do­na­rà su­port i, per tant, s’au­to­ex­clo­uen del de­bat”.

La mi­nis­tra va con­fi­ar que les pro­tes­tes aju­da­ran ERC i el PDECat a “en­ten­dre que, més en­llà de les qües­ti­ons ter­ri­to­ri­als que plan­te­gen, hi ha pro­ble­mes i ne­ces­si­tats que cal aten­dre amb ur­gèn­cia”, com mi­llo­rar les llis­tes d’es­pe­ra mè­di­ques i el fun­ci­o­na­ment dels ser­veis pú­blics, aug­men­tar les pen­si­ons o re­bai­xar les ta­xes uni­ver­si­tà­ri­es. Es trac­ta d’unes me­su­res, va re­cor­dar Mon­te­ro, que “es­tan pre­vis­tes en el pro­jec­te de pres­su­pos­tos”. Per tant, es va adre­çar di­rec­ta­ment a ERC i el PDECat: “És un bon mo­ment per­què do­nin su­port als pres­su­pos­tos”.

Aquests par­tits te­nen la clau dels comp­tes pú­blics de l’Es­tat per al 2019, des­prés de l’acord pres­su­pos­ta­ri ja se­ge­llat amb Units Po­dem i el prin­ci­pi de les ne­go­ci­a­ci­ons amb el PNB, que el Go­vern do­na per fet que aca­ba­ran ar­ri­bant a bon port si ERC i el PDECat aflui­xen la cor­da. “Per la se­va tra­jec­tò­ria, amb el PNB sem­pre hi ha pos­si­bi­li­tat d’acord”, va as­se­nya­lar Mon­te­ro.

El ministre de Fo­ment i se­cre­ta­ri d’or­ga­nit­za­ció del PSOE, Jo­sé Luis Ába­los, tam­bé va ins­tar la Ge­ne­ra­li­tat a “aten­dre les rei­vin­di­ca­ci­ons” dels tre­ba­lla­dors pú­blics a Ca­ta­lu­nya, per­què, se­gons va dir, “més en­llà del pro­cés, aques­ta és la vi­da re­al de ca­da dia i els pro­ble­mes de la gent”. “Du­rant molt temps s’han su­pe­di­tat a al­tres projectes po­lí­tics que no te­nen res a veu­re amb la si­tu­a­ció que viu la ciu­ta­da­nia, que té els seus pro­ble­mes, com en qu­al­se­vol al­tre lloc”, va in­sis­tir Ába­los. Ai­xí doncs, tam­bé va de­ma­nar als par­tits in­de­pen­den­tis­tes que do­nin su­port als pres­su­pos­tos de l’Es­tat i no els obs­ta­cu­lit­zin.

En la ma­tei­xa lí­nia es va pro­nun­ci­ar ahir el lí­der de Po­dem, Pa­blo Igle­si­as: “Anys d’aus­te­ri­tat pe­sen com una llo­sa so­bre Ca­ta­lu­nya, que ne­ces­si­ta que s’apro­vin els pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat”.

Es do­na la cir­cums­tàn­cia que l’atu­ra­da ge­ne­ral con­vo­ca­da per la UGT i CC.OO. a Ca­ta­lu­nya per al 12 de desem­bre coin­ci­di­rà pre­ci­sa­ment amb el ple mo­no­grà­fic que Pe­dro Sánc­hez pro­ta­go­nit­za­rà al Con­grés so­bre la si­tu­a­ció ca­ta­la­na. A més a més, se­rà el pre­àm­bul per al Con­sell de Mi­nis­tres que se ce­le­bra­rà a Bar­ce­lo­na el 21 de desem­bre i per a la no­va ci­ta pre­vis­ta aquell ma­teix dia en­tre Sánc­hez i Tor­ra.

LUCA PIERGIOVANNI / EFE

La vi­ce­pre­si­den­ta Car­men Cal­vo ahir en un ac­te de la FEMP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.