La Di­a­go­nal es que­da­rà aquest any sen­se llums de Na­dal

La sus­pen­sió de pa­ga­ments de l’ins­tal·la­dor la dei­xa a les fos­ques

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - LUIS BENVENUTY

En­guany l’avin­gu­da Di­a­go­nal es que­da­rà sen­se llums de Na­dal. El tram com­près en­tre la pla­ça Fran­cesc Ma­cià i el pas­seig de Grà­cia no llui­rà com es­ta­va pre­vist. Els co­mer­ci­ants de la zo­na ex­pli­quen que l’em­pre­sa en­car­re­ga­da de la ins­tal·la­ció de l’en­llu­me­nat va de­cre­tar sus­pen­sió de pa­ga­ments fa uns me­sos, però que fins fa molt poc el seu res­pon­sa­ble els as­se­gu­ra­va que de to­ta ma­ne­ra tor­na­ri­en a pen­jar les fu­lles de plà­tan de co­lor verd que s’ha­vi­en ins­tal·lat a l’avin­gu­da els úl­tims anys. “Fa tres set­ma­nes ens van dir que se­ria ai­xí, que no ens pre­o­cu­pés­sim –de­ta­lla el ge­rent de l’en­ti­tat Di­a­go­nal Bar­ce­lo­na, Àlex Mi­ró–, però du­es set­ma­nes en­re­re ens van co­mu­ni­car que ho sen­ti­en molt, però que no po­di­en ins­tal·lar­nos l’en­llu­me­nat, que ens po­sa­ri­en en con­tac­te amb al­tres em­pre­ses del sec­tor”. El pro­ble­ma que es van tro­bar els co­mer­ci­ants de la Di­a­go­nal és que la llis­ta d’em­pre­ses au­to­rit­za­des per l’Ajun­ta­ment per dur a ter­me aques­tes fei­nes a la via pú­bli­ca és més avi­at cur­ta, i du­rant aques­tes da­tes es­tan molt atra­fe­ga­des. Una set­ma­na de mar­ge és un ter­mi­ni d’allò més just.

“Vam de­ma­nar di­ver­sos pres­su­pos­tos –afe­geix Mi­ró–, però ni tan sols ens po­di­en as­se­gu­rar que la il·lu­mi­na­ció es­ti­gués a punt per al prò­xim pont. I els co­mer­ci­ants no vo­len gas­tar-se més de 35.000 eu­ros en uns llums que amb prou fei­nes llui­ran, que no po­den apro­fi­tar. L’Ajun­ta­ment, en te­o­ria, apor­ta la mei­tat del cost, però com que la sub­ven­ció no in­clou l’IVA, re­al­ment no­més hi po­sa una ter­ce­ra part. A més a més, la Di­a­go­nal, a cau­sa de la se­va am­pla­da, pre­sen­ta mol­tes més di­fi­cul­tats que al­tres vi­als. I, a so­bre, al­gu­nes fran­quí­ci­es mai no vo­len pa­gar, en­ca­ra que tam­bé es be­ne­fi­ci­en dels llums. De ma­ne­ra que vam de­ci­dir plan­tar-nos. Tot ai­xò de­mos­tra que cal adop­tar un al­tre mo­del, que el sis­te­ma d’il·lu­mi­na­ció na­da­len­ca de Bar­ce­lo­na és in­just i, a més, un des­as­tre. No pot ser que la il·lu­mi­na­ció d’un eix com la Di­a­go­nal de­pen­gui prin­ci­pal­ment d’al­guns co­mer­ços. L’Ajun­ta­ment hau­ria de com­pro­me­tre’s molt més”.

I és que la ins­tal·la­ció de llums de Na­dal tam­bé va com­por­tar pro­ble­mes en al­tres punts de Bar­ce­lo­na, com ara la pla­ça Uni­ver­si­tat, la ram­bla Ca­ta­lu­nya, el pas­seig de Grà­cia... Els co­mer­ci­ants del pas­seig es van tro­bar amb la ma­tei­xa tes­si­tu­ra que els de la Di­a­go­nal, però van te­nir més sort en la se­va re­cer­ca d’al­tres ins­tal·la­dors. Di­ver­sos or­na­ments del tram cen­tral no es­ta­ven a punt la set­ma­na pas­sa­da, el ves­pre de l’en­ce­sa inau­gu­ral, i aquests di­es es van anar afe­gint, a poc a poc, als col·lo­cats a les vo­re­res. “Vam do­nar pri­o­ri­tat als de les vo­re­res per­què es­tan més a prop dels apa­ra­dors de les bo­ti­gues –ex­pli­ca Luis Sans, pre­si­dent d’Amics del Pas­seig de Grà­cia–. El pro­ble­ma és que l’or­ga­nit­za­ció dels llums de Na­dal de Bar­ce­lo­na re­cau prin­ci­pal­ment so­bre els co­mer­ci­ants de ca­da car­rer, i ai­xò té els seus avan­tat­ges i tam­bé molts in­con­ve­ni­ents”.

Molts co­mer­ci­ants de la Di­a­go­nal la­men­ten que a mol­tes al­tres ciu­tats d’Es­pa­nya els ajun­ta­ments li­de­ren l’en­llu­me­nat na­da­lenc dels car­rers i plan­te­gen grans projectes. “Aquí, en can­vi –es la­men­ta el re­pre­sen­tant dels co­mer­ci­ants de la Di­a­go­nal–, el Con­sis­to­ri úni­ca­ment ens va tru­car per avi­sar-nos que si can­vi­à­vem d’ins­tal·la­dor o de pres­su­pos­tos els ha­ví­em d’in­for­mar, que la sub­ven­ció po­dia que­dar fo­ra del ca­len­da­ri d’ajuts... No, ens van ofe­rir cap aju­da tèc­ni­ca. La ve­ri­tat és que tam­bé te­mí­em que­dar-nos sen­se la sub­ven­ció. Aques­ta aju­da la de­ma­nes a l’es­tiu i te la do­nen al fe­brer. Els co­mer­ci­ants ho hem d’avan­çar tot”.

“Vo­lem obrir un de­bat, per­què tot ai­xò de­mos­tra que el sis­te­ma de Bar­ce­lo­na és un des­as­tre”

DA­VID AIROB

Una de les úl­ti­mes de­co­ra­ci­ons na­da­len­ques del tram cen­tral de la Di­a­go­nal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.