L’exad­vo­cat de Trump ad­met que va men­tir so­bre Rús­sia

Co­hen com­pa­reix per sor­pre­sa i com­pli­ca més la de­fen­sa del pre­si­dent en el Rus­si­a­ga­te

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - BEATRIZ NAVARRO

Mic­ha­el Co­hen va ad­me­tre ahir, en una com­pa­rei­xen­ça sor­pre­sa da­vant un jut­ge, que va men­tir al Con­grés quan va dir que no va ne­go­ci­ar la cons­truc­ció d’una tor­re del pre­si­dent a Mos­cou du­rant la cam­pa­nya pre­si­den­ci­al.

Pot­ser la mi­llor ex­pli­ca­ció del cor del Rus­si­a­ga­te la va do­nar ahir el ma­teix pre­si­dent dels Es­tats Units, Do­nald Trump, des­prés que el seu exad­vo­cat es pre­sen­tés per sor­pre­sa da­vant el jut­ge per de­cla­rar-se cul­pa­ble de men­tir al Se­nat so­bre els seus con­tac­tes amb el Krem­lin per a la cons­truc­ció d’una tor­re Trump a Mos­cou. “Es­ta­va por­tant els meus ne­go­cis al­ho­ra que fe­ia cam­pa­nya. Hi ha­via una al­ta pro­ba­bi­li­tat que no gua­nyés i en aquest cas hau­ria tor­nat als meus ne­go­cis. Ai­xí que... Per què ha­via de per­dre to­tes aques­tes opor­tu­ni­tats?”, va plan­te­jar Trump en el nú­me­ro 1600 de l’avin­gu­da de Penn­sil­và­nia de Was­hing­ton, una adre­ça que ell ma­teix dub­ta­va se­ri­o­sa­ment que ar­ri­bés a ha­bi­tar.

Sos­té que “no pas­sa res”, per­què va des­car­tar el pro­jec­te, en­ca­ra que se­rà el fis­cal es­pe­ci­al so­bre la tra­ma rus­sa, Robert Mu­e­ller qui de­ter­mi­ni si els fets que ara Mic­ha­el Co­hen ha ad­mès, en­tre d’al­tres, són com­pa­ti­bles o no amb la le­gis­la­ció dels Es­tats Units, que pro­hi­beix que les cam­pa­nyes ac­cep­tin aju­da de per­so­nes o go­verns es­tran­gers. No hi ha da­ta per al lliu­ra­ment del seu in­for­me fi­nal. Però les re­ve­la­ci­ons (a tra­vés de do­cu­ments ju­di­ci­als) so­bre els con­tac­tes en­tre les em­pre­ses del pre­si­dent amb el Go­vern rus, d’una ban­da, i les co­mu­ni­ca­ci­ons del seu equip de cam­pa­nya so­bre les fil­tra­ci­ons de WikiLe­aks en la rec­ta fi­nal de la cam­pa­nya, per un al­tre, s’acu­mu­len.

Mu­e­ller sap molt més del que els ma­tei­xos pro­ta­go­nis­tes de la tra­ma ima­gi­nen. Des­prés de set en­tre­vis­tes amb el fis­cal, Co­hen es va de­cla­rar ahir cul­pa­ble de men­tir en la de­cla­ra­ció que va pre­sen­tar al Se­nat l’agost del 2017 so­bre els ne­go­cis de l’or­ga­nit­za­ció Trump a Rús­sia du­rant la cam­pa­nya elec­to­ral. Va dir als se­na­dors que no re­cor­da­va ha­ver tin­gut res­pos­ta del seu e-mail al por­ta­veu de Vla­dí­mir Pu­tin el ge­ner del 2016, quan des­prés va man­te­nir una con­ver­sa te­le­fò­ni­ca de 20 mi­nuts amb una as­ses­so­ra del Krem­lin a qui va de­ma­nar su­port per al fi­nan­ça­ment del pro­jec­te i la com­pra del ter­reny. Va ne­gar que ha­gués par­lat amb Trump del te­ma, quan va man­te­nir tres con­ver­ses amb ell i la se­va fa­mí­lia so­bre com acon­se­guir el su­port del Go­vern rus. Va as­se­gu­rar que els con­tac­tes van aca­bar aquell mes, abans de les pri­mà­ri­es re­pu­bli­ca­nes, quan en re­a­li­tat es van pro­lon­gar fins al juny del 2016, da­ta en què Trump ja era de fac­to can­di­dat pre­si­den­ci­al, sos­té Mu­e­ller, que ha tin­gut ac­cés a tru­ca­des i mis­sat­ges que ho con­fir­men. Va afir­mar que “mai” no va ac­ce­dir a vi­at­jar a Rús­sia per par­lar del pro­jec­te amb el Go­vern ni es van plan­te­jar que ho fes Trump, quan el cert, diu ara Co­hen, és que ell ma­teix te­nia pre­vist vi­at­jar a Sant Pe­ters­burg per veu­re’s amb el pre­si­dent Vla­dí­mir Pu­tin o el pri­mer ministre, i es va plan­te­jar una vi­si­ta del seu cap per des­prés de la con­ven­ció re­pu­bli­ca­na de Cle­ve­land, el ju­li­ol del 2016, quan va ser pro­cla­mat can­di­dat.

Trump va ne­gar du­rant to­ta la cam­pa­nya –i des­prés– que la se­va em­pre­sa tin­gués in­teres­sos a Rús­sia. Co­hen diu que va men­tir al Se­nat per ser “co­he­rent amb el seu mis­sat­ge po­lí­tic” i per “lle­ial­tat” a ell. Mi­ni­mit­zant els fets, el seu exad­vo­cat pre­te­nia “li­mi­tar” la in­ves­ti­ga­ció en mar­xa. Per lla­vors, as­se­gu­ra­va que la fi­de­li­tat a Trump era tal que en­cai­xa­ria una ba­la per ell si fos ne­ces­sa­ri. Ara po­sa “la fa­mí­lia i el pa­ís” per da­vant de tot. “És un fe­ble i el que in­ten­ta és acon­se­guir una re­duc­ció de con­dem­na”, el va acu­sar el pre­si­dent en al·lu­sió a la pe­na que es­pe­ra per di­ver­sos de­lic­tes fi­nan­cers dels seus ne­go­cis pri­vats. Co­hen va ser el seu con­fi­dent du­rant una dè­ca­da, el fi­xer que ren­ta­va els seus draps bruts, l’amic que va ges­ti­o­nar els seus pa­ga­ments a du­es do­nes amb què va te­nir re­la­ci­ons se­xu­als per­què ca­lles­sin. Co­hen ha vist mol­tes co­ses. I ha par­lat amb Mu­e­ller de te­mes que van més en­llà del fa­llit pla d’ai­xe­car una tor­re Trump a Mos­cou.

CON­TAC­TES EN CAM­PA­NYA El lle­trat va par­lar amb el Krem­lin so­bre el pla d’ai­xe­car una tor­re Trump a Mos­cou

LA RE­FLE­XIÓ DEL PRE­SI­DENT “Era pos­si­ble que no gua­nyés les elec­ci­ons i lla­vors hau­ria tor­nat als meus ne­go­cis”

ANDREW KELLY / REUTERS

Re­trac­ta­ció. L’exad­vo­cat de Do­nald Trump, Mic­ha­el Co­hen (en la imat­ge, sor­tint ahir del tri­bu­nal fe­de­ral da­vant del qual va com­pa­rèi­xer), es va re­trac­tar com­ple­ta­ment de la de­cla­ra­ció que va fer da­vant el Con­grés l’agost del 2017

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.