Mic­ha­el Co­hen

EXAD­VO­CAT DE DO­NALD TRUMP

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA -

Mic­ha­el Co­hen, exad­vo­cat del pre­si­dent dels EUA, va con­fes­sar ahir que va men­tir al Con­grés quan va ne­gar que ha­via tin­gut con­tac­tes amb el Krem­lin du­rant la cam­pa­nya elec­to­ral per a la cons­truc­ció d’una tor­re Trump a Mos­cou.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.