Ale­jan­dro Már­quez

DIR. GRAL. UR­BA­NIS­ME D’AN­DA­LU­SIA

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA - Re­dac­ció

El fins ahir res­pon­sa­ble d’Ur­ba­nis­me de la Jun­ta d’An­da­lu­sia, de­nun­ci­at per as­set­ja­ment se­xu­al per una do­na, va ser de­tin­gut i po­sat a dis­po­si­ció ju­di­ci­al. L’alt càr­rec so­ci­a­lis­ta va ser des­ti­tu­ït el pe­núl­tim dia de la cam­pa­nya elec­to­ral.

El director ge­ne­ral d’Ur­ba­nis­me de la Jun­ta d’An­da­lu­sia, Ale­jan­dro Már­quez, va ser des­ti­tu­ït ahir des­prés de ser de­tin­gut i po­sat a dis­po­si­ció ju­di­ci­al per ha­ver as­set­jat pre­sump­ta­ment una do­na, de qui era amic i que el va de­nun­ci­ar.

Fonts del Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia van in­for­mar que Már­quez va com­pa­rèi­xer da­vant del jut­jat de vi­o­lèn­cia de gè­ne­re de Hu­el­va i el seu ti­tu­lar va de­cre­tar po­sar-lo en lli­ber­tat amb or­dre d’allu­nya­ment de la de­nun­ci­ant.

La de­ten­ció, se­gons ABC, va te­nir lloc diu­men­ge des­prés que la do­na, amb qui l’alt càr­rec pel que sem­bla man­te­nia una re­la­ció d’amis­tat, in­ter­po­sés una de­nún­cia. Már­quez va néi­xer a Hu­el­va el 1973. Lli­cen­ci­at en Dret i en Ci­èn­cia Po­lí­ti­ca i de l’Ad­mi­nis­tra­ció, va ar­ri­bar a la di­rec­ció d’Ur­ba­nis­me aques­ta le­gis­la­tu­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.