Fir­ma ur­gent per Gi­bral­tar

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA -

Ha­vi­en ar­ri­bat a pri­me­ra ho­ra del ma­tí a Ma­drid, fir­mats pel Fo­reign Of­fi­ce, el Ministeri d’Ex­te­ri­ors britànic, i Jo­sep Bor­rell no vo­lia es­pe­rar a po­sar la rú­bri­ca so­bre els qua­tre me­mo­ràn­dums res­pec­te a Gi­bral­tar que acom­pa­nyen l’acord so­bre el Bre­xit. Però no tro­ba­va el mo­ment, ate­sa la se­va ata­pe­ï­da agen­da. El ministre ha­via co­men­çat la jor­na­da amb una con­fe­rèn­cia so­bre el Bre­xit a la Cam­bra de Co­merç d’Es­pa­nya. A con­ti­nu­a­ció te­nia la inau­gu­ra­ció, pre­si­di­da pel Rei, de l’ex­po­si­ció 40 anys de di­plo­mà­cia

en de­mo­crà­cia. Una his­tò­ria d’èxit, i a les 14 h em­pre­nia vi­at­ge a Mè­xic junt amb Fe­lip VI, per as­sis­tir a la ce­ri­mò­nia de pre­sa de pos­ses­sió del nou pre­si­dent me­xi­cà, An­drés Ma­nu­el Ló­pez Obra­dor. De ma­ne­ra que va de­ma­nar que li por­tes­sin els do­cu­ments per fir­mar a la Ca­sa d’Amè­ri­ca, on s’inau­gu­ra­va l’ex­po­si­ció, i du­rant els pocs mi­nuts des que va tor­nar de la con­fe­rèn­cia so­bre el Bre­xit, fins que va ar­ri­bar el Mo­nar­ca, els va fir­mar en un des­patx pre­si­dit per les ban­de­res d’Es­pa­nya i de la Unió Eu­ro­pea.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.