Trist Na­dal

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA -

L’ avin­gu­da Di­a­go­nal de Bar­ce­lo­na no tin­drà aquest any llums de Na­dal. S’ima­gi­nen que Ma­drid no il·lu­mi­nés la se­va Gran Via per Na­dal?, i que Ber­lín no ador­nés els ar­bres dels seus parcs? L’em­pre­sa en­car­re­ga­da d’ins­tal·lar l’en­llu­me­nat en un dels ei­xos més prin­ci­pals de Bar­ce­lo­na va fer fa­lli­da, i els co­mer­ci­ants que su­fra­ga­ven l’es­te­sa de llums de co­lors no van po­der tro­bar al­tres pro­fes­si­o­nals que fes­sin la fei­na en un ter­mi­ni ra­o­na­ble. Fi­nal­ment van de­ci­dir no pen­jar les llu­mi­no­ses fu­lles de plà­tan. Vis­tos els re­tards que s’acos­ta­ven, l’es­forç eco­nò­mic no els com­pen­sa­va. A més, molts ne­go­cis fran­qui­ci­ats, en­ca­ra que es be­ne­fi­ci­en d’aquest en­llu­me­nat, de­fu­gen pa­gar-lo. Men­tres­tant, els que el cos­te­gen se n’ati­pen. Fa ja molts anys que el Na­dal de la ca­pi­tal ca­ta­la­na sem­bla poc llu­mi­nós. A l’Ajun­ta­ment li cos­ta d’il·lu­mi­nar els car­rers. Pre­fe­reix que els co­mer­ci­ants as­su­mei­xin la ma­jor part de la res­pon­sa­bi­li­tat. El de­bat es­tà obert: Qui es be­ne­fi­cia i gau­deix dels llums na­da­lencs?, úni­ca­ment els co­mer­ci­ants?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.