L’apa­ra­dor de Pa­rís

La po­li­cia de­ma­na als co­mer­ços que s’au­to­pro­te­gei­xin da­vant no­ves pro­tes­tes

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA - EU­SE­BIO VAL Pa­rís. Cor­res­pon­sal

El Go­vern fran­cès tem que si au­to­rit­za una no­va ma­ni­fes­ta­ció de les ar­mi­lles gro­gues als Camps Eli­sis es tor­nin a des­fer­mar ac­tes de vi­o­lèn­cia.

El Go­vern fran­cès es tro­ba da­vant un di­fí­cil di­le­ma. Ha d’au­to­rit­zar de­mà dis­sab­te una no­va ma­ni­fes­ta­ció de les ar­mi­lles gro­gues als Camps Eli­sis? Se­ria mi­llor tan­car-los i con­tro­lar-ne amb se­ve­ri­tat l’ac­cés? Qu­al­se­vol de­ci­sió com­por­ta ris­cos, d’or­dre pú­blic i tam­bé po­lí­tics. Vol evi­tar-se tant sí com no la vi­o­lèn­cia de la set­ma­na pas­sa­da i pre­ser­var l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca a l’avin­gu­da més fa­mo­sa de Fran­ça, però sen­se en­fu­ris­mar en­ca­ra més el mo­vi­ment de pro­tes­ta que sac­se­ja el pa­ís des del 17 de no­vem­bre.

Les au­to­ri­tats te­men que la si­tu­a­ció tor­ni a des­bor­dar-se i, a la pràc­ti­ca, re­co­nei­xen la in­ca­pa­ci­tat per pro­te­gir béns par­ti­cu­lars al cen­tre de Pa­rís. En una circular en­vi­a­da a tots els co­mer­ci­ants de l’àrea dels Camps Eli­sis, des de la pla­ça de la Con­còr­dia fins a la de Char­les de Gau­lle, amb els car­rers ad­ja­cents, se’ls ins­ta a adop­tar me­su­res d’au­to­pro­tec­ció com la col·lo­ca­ció de pla­fons da­vant les fi­nes­tres i apa­ra­dors, la re­ti­ra­da de ca­di­res, tau­les i to­ta clas­se d’“ob­jec­tes vul­ne­ra­bles” de les ter­ras­ses ex­te­ri­ors, a més de tan­car-ne les por­tes d’ac­cés. L’ad­ver­tèn­cia ha de ser fir­ma­da pels ge­rents dels es­ta­bli­ments i, en cas de ne­ga­ti­va, es con­sig­na­rà la iden­ti­tat de qui ha re­but­jat fer­ho.

Da­vant aques­ta si­tu­a­ció, el de­bat es­tà obert. S’ha de tan­car com­ple­ta­ment l’avin­gu­da, o al­menys fil­trar qui hi en­tra i qui no, com pas­sa, per exem­ple, da­vant la des­fi­la­da del 14 de Ju­li­ol, la fes­ta na­ci­o­nal? Les con­se­qüèn­ci­es eco­nò­mi­ques són enor­mes per a uns co­mer­ços, al­guns de su­per­lu­xe, que fac­tu­ren su­mes molt con­si­de­ra­bles. En­ca­ra són vi­si­bles els im­pac­tes de pro­jec­tils –com llam­bor­des– o de cops amb bar­res de fer­ro en apa­ra­dors guar­nits ja per Na­dal. És el cas de la gran bo­ti­ga de la mar­ca Lo­uis Vuit­ton a la can­to­na­da amb l’avin­gu­da Ge­or­ge V. Són vi­dres blin­dats, de gran mi­da, la subs­ti­tu­ció dels quals re­que­reix temps i fei­na.

La lí­der del Re­a­gru­pa­ment Na­ci­o­nal (ex­tre­ma dre­ta), Ma­ri­ne Le Pen, creu que el Go­vern hau­ria d’au­to­rit­zar aques­ta ve­ga­da les ar­mi­lles gro­gues a ma­ni­fes­tar-se als Camps Eli­sis, per­què el con­tra­ri sig­ni­fi­ca­ria “una hu­mi­li­a­ció ad­di­ci­o­nal”. Si no es fa ai­xí, el més as­se­nyat, se­gons Le Pen, se­ria tan­car to­ta la zo­na.

En l’al­tre ex­trem de l’es­pec­tre po­lí­tic, Je­an-Luc Mé­lenc­hon, lí­der la Fran­ça In­sub­mi­sa (es­quer­ra ra­di­cal), va dir que acu­di­rà a la pro­tes­ta de dis­sab­te, en­ca­ra que sen­se pro­ta­go­nis­me i evi­tant que l’en­vol­ti un nú­vol de fo­tò­grafs i de cà­me­res de te­le­vi­sió.

El pols de les ar­mi­lles gro­gues con­ti­nua, si bé han bai­xat con­si­de­ra­ble­ment les se­ves ac­ci­ons a tot el ter­ri­to­ri. És pos­si­ble que dis­sab­te, a més de la con­cen­tra­ció de Pa­rís, es re­ac­ti­vi. Avui s’ha de reu­nir una co­mis­sió dels ac­ti­vis­tes amb el pri­mer ministre, Édo­uard Phi­lip­pe. No se sap ben bé qui se­ran els in­ter­lo­cu­tors.

Hi ha di­ver­gèn­ci­es en­tre les ar­mi­lles gro­gues. Un dels que es va veu­re aques­ta set­ma­na amb el ministre d’Eco­lo­gia ha in­di­cat que no hi ani­rà per­què no que­da clara la le­gi­ti­mi­tat dels re­pre­sen­tants. El mo­vi­ment, que va néi­xer com a pro­tes­ta con­tra l’eco­ta­xa dels carburants, ha anat gua­nyant su­port po­pu­lar. Se­gons una en­ques­ta de Le Fi­ga­ro, el 84% de fran­ce­sos veu jus­ti­fi­ca­da la pro­tes­ta.

El ca­tà­leg de rei­vin­di­ca­ci­ons que apa­reix a les xar­xes so­ci­als s’ha am­pli­at i in­clou pe­ti­ci­ons in­ver­sem­blants, fins i tot de rang cons­ti­tu­ci­o­nal, com la su­pres­sió del Se­nat, a més de la pu­ja­da del sa­la­ri mí­nim, la re­duc­ció de les re­mu­ne­ra­ci­ons dels po­lí­tics o la cre­a­ció d’una “as­sem­blea ciu­ta­da­na”, com a al­ter­na­ti­va al Par­la­ment ofi­ci­al, per pro­po­sar una no­va po­lí­ti­ca tri­bu­tà­ria i me­su­res de jus­tí­cia so­ci­al.

SU­PORT EN AL­ÇA El 84% dels fran­ce­sos do­na su­port a les ‘ar­mi­lles gro­gues’, se­gons una en­ques­ta MÉS EN­LLÀ DELS CARBURANTS Les rei­vin­di­ca­ci­ons in­clo­uen ja la pu­ja­da del sa­la­ri mí­nim i la su­pres­sió del Se­nat

NI­CO­LAS TUCAT / AFP

El ministre de l’In­te­ri­or, Ch­ris­top­he Cas­ta­ner, va anar en he­li­còp­ter a vi­si­tar el pe­at­ge mal­mès de Vir­sac

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.