Ne­po­tis­me ne­gat

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA - JO­SEP GISBERT

La con­se­lle­ra de Cultura, Lau­ra Bor­ràs, de­fen­sa la le­ga­li­tat de la se­va ac­tu­a­ció i re­but­ja ha­ver co­mès la més mí­ni­ma ir­re­gu­la­ri­tat quan va es­tar al cap­da­vant de la Ins­ti­tu­ció de les Lle­tres Ca­ta­la­nes.

Una ve­ga­da sa­but di­marts que Lau­ra Bor­ràs és in­ves­ti­ga­da per pos­si­bles ir­re­gu­la­ri­tats en uns con­trac­tes quan di­ri­gia la Ins­ti­tu­ció de les Lle­tres Ca­ta­la­nes (ILC), i des­prés de la po­lè­mi­ca afe­gi­da di­me­cres quan va in­si­nu­ar que el con­se­ller d’In­te­ri­or, Mi­quel Buch, li ha­via fa­ci­li­tat in­for­ma­ció so­bre el cas, l’ac­tu­al con­se­lle­ra de Cultura va de­di­car la jor­na­da d’ahir a ne­gar-ho. És a dir, va de­fen­sar la le­ga­li­tat de la se­va ac­tu­a­ció i va re­but­jar que ha­gués co­mès la més mí­ni­ma ir­re­gu­la­ri­tat al cap­da­vant de la ILC.

Bor­ràs va ne­gar, en aquest sen­tit, que en­tre el 2015 i el 2017 ha­gués tros­se­jat l’im­port d’una con­trac­ta­ció de 45.550 eu­ros per evi­tar el con­curs pú­blic i be­ne­fi­ci­ar

La con­se­lle­ra ne­ga que ha­gués tros­se­jat con­trac­tes i s’obre a do­nar ex­pli­ca­ci­ons al Par­la­ment

d’aques­ta ma­ne­ra un col·la­bo­ra­dor. “To­ta la in­for­ma­ció és al por­tal de trans­pa­rèn­cia de la Ge­ne­ra­li­tat i, per tant, ai­xò vol dir que són con­trac­ta­ci­ons que han pas­sat tots els fil­tres”, va ar­gu­men­tar de ma­ne­ra “clara, con­tun­dent di­à­fa­na” en de­cla­ra­ci­ons als pe­ri­o­dis­tes al Par­la­ment, on es va des­pla­çar per lliu­rar l’in­for­me de po­lí­ti­ca lin­güís­ti­ca del 2017 al pre­si­dent Ro­ger Tor­rent. “Tot el que ha fet la Ins­ti­tu­ció de les Lle­tres Ca­ta­la­nes es­tà au­di­tat i pu­bli­cat al por­tal, tot el que s’ha fet és le­gal”, va re­blar.

I, a par­tir d’aques­ta justificació, la con­se­lle­ra de Cultura es va mos­trar ple­na­ment dis­po­sa­da a “do­nar ex­pli­ca­ci­ons on con­vin­gui”, amb re­fe­rèn­cia a la pe­ti­ció de com­pa­rei­xen­ça al Par­la­ment que ha pre­sen­tat Cs tant d’ella com de Buch.

MAR­TA SI­ER­RA / ACN

Lau­ra Bor­ràs amb càr­recs de Cultura ahir al Par­la­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.