En es­pe­ra de so­lu­ci­ons

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA -

El crei­xent males­tar so­ci­al que viu Ca­ta­lu­nya i que po­sa de ma­ni­fest l’aug­ment de les pro­tes­tes i va­gues de di­fe­rents col·lec­tius; i el des­tí de la ca­pe­lla de la Mi­se­ri­còr­dia, que es dis­pu­ten el Mac­ba i el De­par­ta­ment de Sa­lut.

LA ubi­ca­ció del nou cen­tre d’aten­ció pri­mà­ria (CAP) Ra­val Nord ha ge­ne­rat una so­ro­llo­sa po­lè­mi­ca ciu­ta­da­na. La idea del De­par­ta­ment de Sa­lut, que ahir va re­bre el su­port de l’Ajun­ta­ment, és ubi­car aquest cen­tre, ara ope­ra­tiu en un edi­fi­ci ra­ci­o­na­lis­ta i ca­ta­lo­gat de l’ar­qui­tec­te Jo­sep Llu­ís Sert si­tu­at al car­rer Tor­res i Amat, a l’an­ti­ga ca­pe­lla de la Mi­se­ri­còr­dia, da­vant el Mac­ba. Aques­ta ini­ci­a­ti­va to­pa amb el fet que aquest es­pai de pro­pi­e­tat mu­ni­ci­pal es­tà ce­dit des del 2012 al Mac­ba, que fa molt de temps que hi pla­ni­fi­ca el seu crei­xe­ment.

El mu­seu, ava­lat pel De­par­ta­ment de Cultura, no es­tà d’acord amb la pèr­dua de l’an­ti­ga ca­pe­lla, un es­pai que con­si­de­ra vi­tal per al pre­sent i el fu­tur. Per la se­va part, Sa­lut i Ajun­ta­ment as­se­gu­ren des­prés de l’anà­li­si de di­ver­sos es­pais del bar­ri sus­cep­ti­bles d’aco­llir el nou cen­tre d’aten­ció pri­mà­ria que cap no com­pleix les con­di­ci­ons que té la ca­pe­lla. Els ve­ïns de la zo­na, per la se­va part, rei­vin­di­quen des de fa anys una so­lu­ció ja que a l’edi­fi­ci de Sert, cons­tru­ït en­tre el 1934 i el 1938 com a dis­pen­sa­ri an­ti­tu­ber­cu­lós, no s’hi pot ac­ce­dir en ca­di­ra de ro­des...

El xoc en­tre els dos usos –el mu­se­ís­tic i el sa­ni­ta­ri– de la Mi­se­ri­còr­dia es­tà ser­vit. Cal dir, en aquest sen­tit, que l’ali­ne­a­ment de l’Ajun­ta­ment amb les te­sis de Sa­lut mar­ca un se­ri­ós des­a­cord en­tre el Con­sis­to­ri i el Mac­ba, quan la Ca­sa Gran ha es­tat, his­tò­ri­ca­ment, una ali­a­da i una de­ci­di­da de­fen­so­ra de l’equi­pa­ment cul­tu­ral. Cal dir tam­bé que aquest ali­ne­a­ment, agra­di o no, llan­ça el mis­sat­ge que l’ac­tu­al Ajun­ta­ment no re­co­neix a la cultura una fun­ció so­ci­al pri­o­ri­tà­ria. I en­ca­ra po­drí­em afe­gir que el dia ele­git pel mu­ni­ci­pi per anun­ci­ar el seu “aca­ta­ment” de la po­lí­ti­ca de Sa­lut i, per tant, es­ce­ni­fi­car el seu allu­nya­ment del Mac­ba va ser ahir, quan aquest cen­tre pre­sen­ta­va l’ex­po­si­ció de Jau­me Plen­sa, una de les se­ves prin­ci­pals fi­tes aques­ta tem­po­ra­da, per no dir la més im­por­tant.

Ha­vent dit tot ai­xò, el que pro­du­eix més sor­pre­sa pot­ser és l’afir­ma­ció que en un bar­ri com el Ra­val Nord no hi ha un so­lar o un edi­fi­ci capaç d’aco­llir un cen­tre d’aten­ció pri­mà­ria amb les ma­tei­xes o sem­blants pres­ta­ci­ons de la ca­pe­lla, i que l’únic pos­si­ble és el que fa anys va ser ce­dit al mu­seu.

Bar­ce­lo­na hau­ria de ser capaç de ga­ran­tir el crei­xe­ment del Mac­ba, que és una ins­tal·la­ció cul­tu­ral pres­ti­gi­o­sa i ca­rac­te­rís­ti­ca de la ciu­dad, en la se­va àrea d’in­flu­èn­cia im­me­di­a­ta, sen­se dei­xar per ai­xò d’aten­dre els com­pro­mi­sos sa­ni­ta­ris del bar­ri on s’en­cla­va el mu­seu. I vi­ce­ver­sa. No cal que la cultura re­bi un trac­te se­cun­da­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.