De­pen­dèn­cia ju­ve­nil

Un 63% dels jo­ves d’en­tre 24 i 29 anys, un 6% més que el 2009, vi­uen amb els pa­res

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA - CELESTE LÓ­PEZ

Els jo­ves es­pa­nyols es tro­ben en evi­dent des­a­van­tat­ge res­pec­te al con­junt dels eu­ro­peus pel que fa al desen­vo­lu­pa­ment per­so­nal i s’eman­ci­pen molt més tard de mit­ja­na.

La si­tu­a­ció de la jo­ven­tut es­pa­nyo­la no can­via. Mal­grat que és ve­ri­tat que els ín­dexs re­la­tius a l’edu­ca­ció, el ni­vell de sa­lut i l’ús de les no­ves tec­no­lo­gi­es mi­llo­ren, la re­a­li­tat és que els jo­ves d’aquest pa­ís es­tan en un clar des­a­van­tat­ge res­pec­te dels seus col·le­gues eu­ro­peus pel que fa al desen­vo­lu­pa­ment per­so­nal.

L’extensió de la pre­ca­ri­e­tat la­bo­ral, amb sous bai­xos, tem­po­ra­li­tat i ofer­ta im­po­sa­da de llocs de tre­ball par­ci­als, im­pe­dei­xen que els jo­ves s’eman­ci­pin abans dels 30 o 34 anys, amb la frus­tra­ció que ai­xò com­por­ta per a una ge­ne­ra­ció, la més pre­pa­ra­da de la his­tò­ria, tal com es re­pe­teix una ve­ga­da i una al­tra, pel ni­vell for­ma­tiu, però im­pe­di­da de con­ti­nu­ar amb el seu ci­cle vi­tal. Ac­tu­al­ment l’edat mit­ja­na per aban­do­nar la llar fa­mi­li­ar s’acos­ta als 31 anys, tres més que fa una dè­ca­da. El per­cen­tat­ge de jo­ves d’en­tre 20 i 24 anys eman­ci­pats amb prou fei­nes ar­ri­ba a un 8%, da­vant el 30% de la UE, i d’en­tre els de 24 i 29 anys, un 63% en­ca­ra vi­uen amb els pa­res, un 6% més que el 2009.

Ho in­di­ca l’Ín­dex Sin­tè­tic de Desen­vo­lu­pa­ment Ju­ve­nil Com­pa­rat (ISDJC-2018), ela­bo­rat pel Cen­tre Rei­na So­fia so­bre Ado­les­cèn­cia i Jo­ven­tut de la Fad en el marc del Proyec­toS­co­pio, cen­trat en la re­co­pi­la­ció i l’ob­ten­ció de da­des per a l’anà­li­si de la re­a­li­tat i so­ci­a­lit­za­ció ju­ve­nil. L’ín­dex es­tà ela­bo­rat a par­tir de da­des re­la­ti­ves a l’edu­ca­ció, l’ocu­pa­ció, l’eman­ci­pa­ció, la vi­da (mor­ta­li­tat, fe­cun­di­tat, ac­ci­dents i su­ï­ci­dis) i l’ús de les tec­no­lo­gi­es, i ofe­reix una fo­to­gra­fia fi­xa que per­met com­pa­rar de ma­ne­ra trans­ver­sal l’es­tat de la jo­ven­tut es­pa­nyo­la amb el de l’eu­ro­pea i tam­bé en­tre co­mu­ni­tats au­tò­no­mes.

El re­sul­tat de l’ín­dex és des­co­rat­ja­dor, per­què, mal­grat la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca, la re­a­li­tat és que els jo­ves es­pa­nyols con­ti­nu­en es­tant a la cua en l’ín­dex ge­ne­ral: la po­si­ció 35 de 39 del ràn­quing, no­més da­vant Grè­cia, Bul­gà­ria, Ità­lia i Ro­ma­nia. Es­pa­nya ocu­pa­va el lloc 36 el 2017.

Aques­ta mí­ni­ma mi­llo­ra s’ex­pli­ca per les bo­nes da­des ob­tin­gu­des en el ma­neig i ús de les tec­no­lo­gi­es, en l’edu­ca­ció (el ni­vell for­ma­tiu con­ti­nua aug­men­tat) i en la sa­lut, tot i que en aquest punt els au­tors de l’in­for­me re­co­nei­xen que ai­xò té a veu­re en part amb la per­ma­nèn­cia a la llar fa­mi­li­ar, on la cu­ra i l’aten­ció dels pro­ge­ni­tors mi­llo­ra la qua­li­tat de vi­da del jo­ve.

La mala po­si­ció es­pa­nyo­la a l’ISDJC 2018 té a veu­re fo­na­men­tal­ment amb els re­sul­tats ob­tin­guts en les va­ri­a­bles d’ocu­pa­ció i eman­ci­pa­ció, que llas­ten el re­sul­tat glo­bal de l’ín­dex. Mal­grat que en ocu­pa­ció ten­deix len­ta­ment a mi­llo­rar, sem­bla que el 2018 en qües­ti­ons d’eman­ci­pa­ció la bret­xa en­ca­ra s’ei­xam­pla més.

I, tot i que el te­ma de l’eman­ci­pa­ció no s’ex­pli­ca úni­ca­ment per la capa­ci­tat eco­nò­mi­ca del jo­ve, hi té molt a veu­re. En ocu­pa­ció, Es­pa­nya en­ca­ra és lluny d’as­so­lir els ni­vells de desen­vo­lu­pa­ment pre­cri­si (any 2009), i el 2018 hi ha qua­tre da­des de­ter­mi­nants de la se­va mala po­si­ció al ràn­quing es­pe­cí­fic. L’atur con­ti­nua sent alt (un 29,40% a Es­pa­nya en­front d’un 13,20% a la UE), però els que tre­ba­llen es­tan en una si­tu­a­ció de gran vul­ne­ra­bi­li­tat: Es­pa­nya té la pro­por­ció més gran de po­bla­ció jo­ve que tre­ba­lla amb con­trac­te tem­po­ral de to­ta la UE, men­tre que un 64,20% dels jo­ves que tre­ba­llen a temps par­ci­al ho fan de ma­ne­ra in­vo­lun­tà­ria per­què el mer­cat la­bo­ral no els per­met in­cor­po­rar-s’hi a temps com­plet.

Es­pa­nya, a l’Ín­dex de Desen­vo­lu­pa­ment Ju­ve­nil, ocu­pa el lloc 35 de 39, da­vant Ro­ma­nia, Bul­gà­ria, Ità­lia i Grè­cia

TARA MO­O­RE / GETTY

Els jo­ves es­pa­nyols es­tan al cap­da­vant d’Eu­ro­pa en l’ús de les tec­no­lo­gi­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.