Res­tau­ra­ció ar­tís­ti­ca

Un sim­po­si in­ter­na­ci­o­nal abor­da la de­gra­da­ció de l’obra

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA - NÚRIA ESCUR

El sim­po­si Al vol­tant de Pi­cas­so: apro­xi­ma­ció a la re­la­ció en­tre ma­te­ri­als i me­ca­nis­mes de de­gra­da­ció acon­se­gueix reu­nir a Bar­ce­lo­na 28 po­nents de pres­ti­gi mun­di­al que do­nen claus in­teres­sants i in­no­va­do­res so­bre al­guns dels qua­dres del ge­ni mala­gueny.

Els cent as­sis­tents al sim­po­si es­col­ten aten­ta­ment a la sa­la del Mu­seu Pi­cas­so al­guns dels mi­llors ex­perts mun­di­als so­bre con­ser­va­ció i res­tau­ra­ció pic­tò­ri­ca. Al vol­tant de Pi­cas­so: apro­xi­ma­ció a la re­la­ció en­tre ma­te­ri­als i me­ca­nis­mes de de­gra­da­ció va acon­se­guir aple­gar ahir a Bar­ce­lo­na 28 po­nents de pres­ti­gi mun­di­al que van do­nar claus in­teres­sants i in­no­va­do­res so­bre al­guns dels qua­dres del ge­ni.

“És emo­ci­o­nant veu­re com han ar­ri­bat fins aquí, a ca­sa nos­tra, per ex­po­sar les se­ves úl­ti­mes in­ves­ti­ga­ci­ons 28 ex­perts de tot el món (de Co­pen­ha­guen a Lon­dres, de Chi­ca­go a Gö­te­borg, de To­ron­to a un cen­tre del Ja­pó), per­què pu­guem col·la­bo­rar ple­gats”, ex­pli­ca­va Emmanuel Gui­gon, director del Mu­seu Pi­cas­so, que fe­ia bro­ma amb l’ho­ra­ri de la ci­ta. “No soc gens ma­ti­ner, però aques­ta ve­ga­da va­lia la pe­na te­nir-los tots un sol dia, en­ca­ra que fos in­ten­si­va­ment”.

En­tre aquests ex­perts pi­cas­si­ans (des­ta­cats pro­fes­si­o­nals de la con­ser­va­ció, res­tau­ra­dors, ci­en­tí­fics i his­to­ri­a­dors de l’art) hi ha­via Ma­ri­on F. Meck­len­burg (Smith­so­ni­an Ins­ti­tu­ti­on de Was­hing­ton), Mic­hal Lukomski (Getty Con­ser­va­ti­on Ins­ti­tu­te de Los An­ge­les) i Em­ma­nu­e­la Bos­co (Tech­nisc­he Uni­ver­si­teit Eind­ho­ven). Tam­bé hi ha­via la cap de res­tau­ra­ció i con­ser­va­ció pre­ven­ti­va del Mu­seu Pi­cas­so, Reyes Jiménez Gar­ni­ca, el de­par­ta­ment de la qual tre­ba­lla ara ma­teix, en­tre al­tres ob­jec­tius ,“en l’ ús de me­to­do­lo­gi­es ci­ent i fi­co tèc­ni­ques per po­der ela­bo­rar una me­mò­ria ri­go­ro­sa de les obres de la col·lec­ció del mu­seu que per­me­ti in­ven­tar no­ves fór­mu­les per con­ser­var, en un fu­tur, aques­tes jo­ies pic­tò­ri­ques”.

El sim­po­si, or­ga­nit­zat per la Uni­ver­si­tat Po­li­tèc­ni­ca de Va­lèn­cia (UPV) i el Mu­seu Pi­cas­so de Bar­ce­lo­na, va pre­sen­tar les pri­me­res conclusions de l’ano­me­nat pro­jec­te I+DP­reMe­sa, un es­tu­di de les pro­pi­e­tats me­cà­ni­ques i di­men­si­o­nals de la pin­tu­ra co­mer­ci­al.

El ni­vell de pre­ci­sió que ofe­reix la tec­no­lo­gia ac­tu­al per­met ac­ce­dir a l’es­tu­di de l’obra de Pi­cas­so amb vi­sió ci­en­tí­fi­ca i en­ten­dre més bé la tèc­ni­ca de la se­va pin­tu­ra i el com­por­ta­ment que els ma­te­ri­als que un dia va uti­lit­zar han ex­pe­ri­men­tat amb el pas del temps. A cri­te­ri dels pro­fes­si­o­nals que van par­ti­ci­par en el sim­po­si, aquest és el prin­ci­pal rep­te, tro­bar no­ves fór­mu­les per pre­ve­nir el de­te­ri­o­ra­ment dels ma­te­ri­als que Pa­blo Pi­cas­so va ma­ni­pu­lar.

Els es­pe­ci­a­lis­tes van de­ta­llar la in­flu­èn­cia en els me­ca­nis­mes de de­gra­da­ció fi­si­co­quí­mi­ca de l’obra mo­der­na i con­tem­po­rà­nia del pin­tor mala­gueny. Com que, a di­fe­rèn­cia de les pri­me­res obres –en­ca­ra sot­me­ses al cà­non aca­dè­mic–, la pro­duc­ció poste­ri­or es ca­rac­te­rit­za per l’ús de múl­ti­ples ma­te­ri­als de di­ver­sa na­tu­ra­le­sa, s’han ge­ne­rat en les se­ves pin­tu­res es­truc­tu­res di­nà­mi­ques com­ple­xes, a ve­ga­des di­fí­cils, en un can­vi cons­tant.

Un dels ca­sos més in­teres­sants pre­sen­tats en el sim­po­si va ser l’es­tu­di 4. L’es­tu­di de les imat­ges de la pin­tu­ra Do­na i

nen a la vo­ra del mar (Bar­ce­lo­na, 1902) ha re­ve­lat du­es troballes im­por­tants. La pri­me­ra, la iden­ti­fi­ca­ció d’un text del di­a­ri

Le Jour­nal del 18 de ge­ner del 1902 que no era vi­si­ble a la su­per­fí­cie de la pin­tu­ra. La se­go­na, les no­ves ca­rac­te­rís­ti­ques de com­po­si­ció que es re­la­ci­o­nen amb la pin­tu­ra d’una do­na as­se­gu­da amb un vas d’ab­sen­ta ja cone­gut per la imat­ge ra­di­o­grà­fi­ca.

Les imat­ges hi­peres­pec­trals mos­tren nous de­talls de la ca­ra, dels ca­bells i de les es­pat­lles. “Ai­xò ha per­mès con­nec­tar aques­ta obra amb du­es més, del ma­teix perí­o­de, que te­nim a la nos­tra col·lec­ció del Mu­seu Pi­cas­so de Bar­ce­lo­na: Ci­èn­cia i

ca­ri­tat (1897) i Re­trat de Jau­me Sa­bar­tés amb gor­ge­ra i bar­ret (1901). La in­ten­ció és apli­car aques­ta tèc­ni­ca i bus­car in­di­cis sem­blants aquí, bus­car es­tra­tè­gi­es de con­ser­va­ció”.

Aquest se­ria l’ob­jec­tiu pri­mer d’aques­ta ci­ta de pro­fes­si­o­nals: in­ten­si­fi­car la col·la­bo­ra­ció en­tre la co­mu­ni­tat ci­en­tí­fi­ca in­ter­na­ci­o­nal per in­ter­can­vi­ar qu­al­se­vol no­va tro­ba­lla so­bre les obres de Pi­cas­so a tot el món i, per tant, do­nar veu pú­bli­ca­ment als des­co­bri­ments més re­cents que per­me­tin, en un fu­tur, mi­ni­mit­zar la de­gra­da­ció de les obres.

“És emo­ci­o­nant veu­re que ar­ri­ben a ca­sa nos­tra 28 ex­perts de tot el món”, diu Gui­gon “Han tro­bat un text del di­a­ri ‘Le Jour­nal’ que no era vi­si­ble a la su­per­fí­cie del qua­dre”

Per­so­nat­ge amb frui­te­ra (1917) és una de les múl­ti­ples obres de Pi­cas­so que han es­tat ana­lit­za­des amb les tèc­ni­ques de res­tau­ra­ció i con­ser­va­ció ex­po­sa­des en el sim­po­si Al vol­tant de Pi­cas­so: apro­xi­ma­ció a la re­la­ció en­tre ma­te­ri­als i me­ca­nis­mes de de­gra­da­ció

.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.