Mala rat­xa

El pi­vot, ab­sent des del 4 de no­vem­bre, és bai­xa in­de­fi­ni­da per una frac­tu­ra per es­très

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA -

En el seu exer­ci­ci nú­me­ro 18 a l’NBA, el pi­vot Pau Ga­sol es­tà pas­sant la se­va pit­jor tem­po­ra­da en l’elit del bàs­quet mun­di­al: ab­sent de les pis­tes per unes mo­lès­ti­es al peu es­quer­re, el que més pro­ble­mes li ha do­nat al llarg de la se­va car­re­ra, ara se li ha de­tec­tat una frac­tu­ra per es­très.

Pau Ga­sol viu la se­va pit­jor tem­po­ra­da a l’NBA. En el seu exer­ci­ci nú­me­ro 18 a la mi­llor lli­ga del món, el pi­vot de Sant Boi es­tà tra­ves­sant per un mo­ment dur. Ab­sent de les pis­tes per unes mo­lès­ti­es al peu es­quer­re des del 4 de no­vem­bre, al ca­ta­là l’han po­sat a la llis­ta de le­si­o­nats per un perí­o­de de temps in­de­fi­nit. Des­prés de per­dre’s dot­ze matxs, va in­ten­tar tor­nar a en­tre­nar-se amb un punt més d’in­ten­si­tat per ca­li­brar quan po­dria tor­nar, però no hi ha ha­gut pro­gres­sió. Al con­tra­ri, el sem­pi­tern tèc­nic dels San An­to­nio Spurs, Gregg Po­po­vich, ha anun­ci­at que Ga­sol té una frac­tu­ra per es­très al peu es­quer­re, el que més pro­ble­mes li ha do­nat al llarg de la se­va car­re­ra. És on es va tren­car, al cin­què me­ta­tar­sià, a les se­mi­fi­nals del Mun­di­al del 2006, al Ja­pó. Lla­vors es va es­tar qua­tre me­sos de bai­xa des­prés de ser sot­mès a una ope­ra­ció en què li van col·lo­car una agu­lla de ti­ta­ni. Ara fal­ten da­des exac­tes so­bre quin os és l’afec­tat per sa­ber si con­ti­nu­a­rà amb el trac­ta­ment con­ser­va­dor o se­rà in­ter­vin­gut qui­rúr­gi­ca­ment. Tot i ai­xò, al­gu­nes in­for­ma­ci­ons cal­cu­len que el pi­vot s’es­ta­ria com a mí­nim uns dos me­sos de bai­xa.

Als 38 anys tot­hom sap que Ga­sol es­tà vi­vint la rec­ta fi­nal de la se­va me­ra­ve­llo­sa car­re­ra. En la se­va ter­ce­ra tem­po­ra­da a la fran­quí­cia te­xa­na ha­via rede­fi­nit el seu pa­per i s’ha­via con­ver­tit en un su­plent de lu­xe. Ja abans de dei­xar de ju­gar, i des­prés de fer­ho amb do­lor uns quants di­es, es­ta­va fir­mant els nú­me­ros més bai­xos de la se­va vi­da a l’NBA. En els 9 par­tits que ha po­gut dis­pu­tar aques­ta cam­pa­nya el pi­vot ha fir­mat 6,8 punts i 6,1 re­bots en no­més 17,4 mi­nuts de joc. El de Sant Boi té con­trac­te fins al 2020, i aques­ta tem­po­ra­da per­cep un sa­la­ri de 16,8 mi­li­ons de dò­lars (14,7 mi­li­ons d’eu­ros).

Les úl­ti­mes set­ma­nes se l’ha­via vist ca­mi­nar amb una bo­ta or­to­pè­di­ca i no ha­via acom­pa­nyat l’equip en una gi­ra de qua­tre par­tits fo­ra de ca­sa. “Ha­via tor­nat a en­tre­nar-se a la pis­ta, però el van pa­rar. Vam bus­car una se­go­na opi­nió i ens van dir que te­nia una frac­tu­ra per es­très. De ma­ne­ra que han tor­nat a po­sar-li la bo­ta or­to­pè­di­ca. Ai­xò és el que em van dir. Su­po­so que ja no és cap se­cret”, la­men­ta Po­po­vich.

Aquest ti­pus de frac­tu­res s’acos­tu­men a pro­vo­car per un su­port an­ti­na­tu­ral del peu, la qual co­sa pro­vo­ca una fa­ti­ga en os­sos que no es­tan pre­pa­rats per a ai­xò. Tant si al fi­nal pas­sa pel qui­rò­fan com si op­ta per la fór­mu­la con­ser­va­do­ra, el temps de bai­xa hau­rà de ser llarg.

Sis ve­ga­des All-Star, el gran dels ger­mans Ga­sol ha anat ve­ient com dis­mi­nu­ei­xen els mi­nuts que juga d’en­çà que va ar­ri­bar als San An­to­nio Spurs. No és que ha­gi tin­gut mol­tís­si­mes le­si­ons du­rant la se­va car­re­ra, però la ma­jo­ria han tin­gut re­la­ció amb els peus, ja que l’any 2013 va pa­tir una fas­ci­ï­tis plan­tar al dret. Es va per­dre 13 en­fron­ta­ments. Ga­sol no s’ha re­ti­rat de la se­lec­ció es­pa­nyo­la i, si el seu fí­sic l’hi per­met, li en­can­ta­ria dis­pu­tar el Mun­di­al de l’any que ve a la Xi­na. Per poc que es­ti­gui en con­di­ci­ons, Sergio Sca­ri­o­lo li re­ser­va­rà un lloc.

El ca­ta­là no­més ha ju­gat nou par­tits aques­ta tem­po­ra­da, amb els nú­me­ros més bai­xos de la se­va car­re­ra

WI­LLI­AM ABATE / EFE

Pau Ga­sol, amb po­sat de sor­pre­sa, es­pe­rant la pas­sa­da de Be­li­ne­lli en el que va ser el seu úl­tim par­tit, el 4 de no­vem­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.