In­fi­de­li­tat es­por­ti­va

Te­le­fó­ni­ca, gua­nya­do­ra de la gu­er­ra del fut­bol, jun­ta­ment amb Yoi­go i les OMV

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI / LA SEGONA - RO­SA SAL­VA­DOR Bar­ce­lo­na

El se­tem­bre va mar­car un rè­cord d’in­fi­de­li­tat dels con­su­mi­dors a la se­va com­pa­nyia te­le­fò­ni­ca, en bo­na part per l’efec­te de la gu­er­ra del fut­bol, amb gai­re­bé 918.000 lí­ni­es que van can­vi­ar d’ope­ra­do­ra.

El se­tem­bre va mar­car un rè­cord d’in­fi­de­li­tat dels con­su­mi­dors a la se­va com­pa­nyia te­le­fò­ni­ca, en bo­na part per l’efec­te de la gu­er­ra del fut­bol, amb gai­re­bé 918.000 lí­ni­es que van can­vi­ar d’ope­ra­do­ra, se­gons les da­des pre­sen­ta­des ahir per la Co­mis­sió Na­ci­o­nal dels Mer­cats i Com­pe­tèn­cia (CNMC). En to­tal, uns 700.707 nú­me­ros de te­le­fo­nia mò­bil van can­vi­ar d’ope­ra­do­ra, co­sa que su­po­sa un 17,4% més que la da­da del ma­teix mes de l’any an­te­ri­or i el ni­vell més alt de la his­tò­ria, su­perant el rè­cord que va viu­re el sec­tor al ge­ner quan van por­tar la se­va lí­nia de te­le­fo­nia mò­bil 688.000 cli­ents. En te­le­fo­nia fi­xa, per la se­va part, es van por­tar 217.139 lí­ni­es, un 24,7% més que en el ma­teix mes de l’any an­te­ri­or i la ter­ce­ra xi­fra més al­ta de la se­va his­tò­ria.

Per com­pa­nyi­es, el gua­nya­dor del mes en la gu­er­ra de la por­ta­bi­li­tat mò­bil va ser el grup MásMó­vil, amb 42.242 lí­ni­es, se­guit de Mo­vis­tar, 33.642 lí­ni­es, i les ope­ra­do­res mò­bils vir­tu­als (OMV), amb 16.181 lí­ni­es, men­tre que, en can­vi, Vo­da­fo­ne va per­dre 60.326 nú­me­ros i Oran­ge 31.559.

El ba­lanç de la por­ta­bi­li­tat re­flec­teix la gu­er­ra co­mer­ci­al que ha vis­cut el sec­tor aquests me­sos des­prés de la de­ci­sió de Vo­da­fo­ne de no ad­qui­rir els drets per eme­tre la Cham­pi­ons Le­a­gue i el Par­ti­dàs de La Li­ga. Vo­da­fo­ne ha pa­tit una fu­ga de cli­ents que han bus­cat el fut­bol en una al­tra ope­ra­do­ra, però sor­pre­nent­ment Oran­ge, que sí que l’ofe­reix, tam­bé ha es­tat pe­na­lit­zat.

El mer­cat de lí­ni­es mò­bils va gua­nyar 110.845 lí­ni­es al se­tem­bre, fins a si­tu­ar-se en 53,4 mi­li­ons de lí­ni­es mò­bils, un 2,9% més que fa un any, de les quals les lí­ni­es mà­qui­na a mà­qui­na (M2M) su­peren ja els 5,6 mi­li­ons de lí­ni­es (crei­xen un 16,1%, de ma­ne­ra que hi ha ja 114 lí­ni­es per ca­da 100 ha­bi­tants).

Per com­pa­nyi­es, el 81,4% de les lí­ni­es de veu amb ban­da am­pla mò­bil es con­cen­tra en les tres ope­ra­do­res prin­ci­pals, Mo­vis­tar, Oran­ge i Vo­da­fo­ne, amb quo­tes de mer­cat del 30,25%, 26,58% i 24,58%, res­pec­ti­va­ment. Per la se­va part, MásMó­vil, en­ca­ra que ha gua­nyat 1,3 mi­li­ons de cli­ents l’úl­tim any, té una quo­ta del 10,81% i la res­ta es re­par­tei­xen el 7,78%.

D’al­tra ban­da, el pre­si­dent de Te­le­fó­ni­ca, Jo­sé Ma­ría Ál­va­rezPa­lle­te, va as­se­nya­lar ahir que cal pre­gun­tar-se si la com­pa­nyia es­tà “als mer­cats ade­quats” i “si hi ha crei­xe­ment ren­di­ble” en ca­das­cun d’ells, men­tre va plan­te­jar que cal po­sar el fo­cus en el crei­xe­ment dels be­ne­fi­cis i del re­torn del ca­pi­tal grà­ci­es a l’aug­ment dels in­gres­sos, però tam­bé de les mi­llo­res d’efi­ci­èn­cia ge­ne­ra­des per la di­gi­ta­lit­za­ció i la sim­pli­fi­ca­ció de la ges­tió dels seus ne­go­cis.

Ál­va­rez-Pa­lle­te, que va pre­sen­tar el pla es­tra­tè­gic del grup a 120.000 em­ple­ats de l’ope­ra­do­ra, va re­cor­dar que Te­le­fó­ni­ca ha cres­cut en in­gres­sos, cli­ents, be­ne­fi­ci ope­ra­tiu i flux de cai­xa ope­ra­tiu des que fa tres anys el seu an­te­ri­or pre­si­dent, César Ali­er­ta, va pre­sen­tar l’an­te­ri­or pla es­tra­tè­gic.

Ál­ve­rez-Pa­lle­te plan­te­ja si Te­le­fó­ni­ca ope­ra als mer­cats en els quals po­dria ob­te­nir més ren­di­bi­li­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.