Prin­ci­pals im­pli­cats

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL -

Paul Ma­na­fort El cap de cam­pa­nya pre­si­den­ci­al de Trump (a la foto) ha es­tat con­dem­nat per cinc de­lic­tes de frau fis­cal, tres de frau ban­ca­ri i un al­tre per ha­ver ocul­tar comp­tes ban­ca­ris

Mic­ha­el Co­hen L’ad­vo­cat per­so­nal de Trump ad­met que ha men­tit al Con­grés i a un banc i que ha co­mès frau fis­cal

Rick Ga­tes So­ci de Ma­na­fort ad­met que ha men­tit i cons­pi­rat per es­ta­far

Mic­ha­el Flynn L’exas­ses­sor de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal re­co­neix que ha men­tit a l’FBI so­bre les se­ves con­ver­ses amb l’am­bai­xa­dor rus

Ge­or­ge Pa­pa­do­pou­los As­ses­sor de po­lí­ti­ca ex­te­ri­or de Trump, re­co­neix que ha men­tit a l’FBI so­bre la se­va re­la­ció amb Mos­cou i la cam­pa­nya con­tra Clin­ton

Alex Van Der Zwa­an Ad­vo­cat que va tre­ba­llar per a Ma­na­fort i Ga­tes, men­teix so­bre els con­tac­tes amb Ga­tes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.