L’en­torn pre­si­den­ci­al co­nei­xia els plans de Wikile­aks

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL -

La fil­tra­ció a tra­vés de Wikile­aks de mi­lers d’e-mails del Par­tit De­mò­cra­ta ro­bats per hackers rus­sos és un dels mo­ments clau de la tra­ma que in­ves­ti­ga el fis­cal es­pe­ci­al Robert Mu­e­ller. Es­ta­va la cam­pa­nya de Trump in­for­ma­da per en­da­vant so­bre els plans i el ca­len­da­ri de la pla­ta­for­ma cre­a­da per Ju­li­an As­san­ge? La in­ves­ti­ga­ció in­di­ca que sí. Les in­da­ga­ci­ons han por­tat al fis­cal es­pe­ci­al fins a Je­ro­me Cor­si, un co­men­ta­ris­ta con­ser­va­dor que, se­gons un do­cu­ment ju­di­ci­al, va avi­sar de les fu­tu­res fil­tra­ci­ons Ro­ger Sto­ne, un so­ci de Trump. Se­gons e-mails en po­der de Mu­e­ller, Sto­ne li va es­criu­re al ju­li­ol per pre­gun­tar-li com con­tac­tar amb As­san­ge i de­ma­nar-li que acon­se­guís els e-mails que tin­gues­sin so­bre Hi­llary Clin­ton. “Es diu” que pla­ne­gen du­es en­tre­gues més, amb “un im­pac­te molt no­ciu”, li va con­tes­tar a l’agost. Cor­si, que ha re­but­jat un acord de co­o­pe­ra­ció amb Mu­e­ller i col·la­bo­ra en can­vi amb els ad­vo­cats de la Ca­sa Blan­ca, diu ara que eren tot su­po­si­ci­ons se­ves. El fis­cal in­ves­ti­ga tam­bé si Sto­ne va pas­sar la in­for­ma­ció a Trump.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.