Zu­ra­bish­vi­li, ex­di­plo­mà­ti­ca fran­ce­sa, gua­nya les pre­si­den­ci­als a Ge­òr­gia

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - COR­RES­PON­SAL Mos­cou

L’ex­di­plo­mà­ti­ca fran­ce­sa Sa­lo­mé Zu­ra­bish­vi­li és la no­va pre­si­den­ta de la pe­ti­ta Ge­òr­gia, una de les ex­re­pú­bli­ques so­vi­è­ti­ques del Cau­cas. Des­prés d’aca­bar el re­comp­te, la Jun­ta Elec­to­ral va anun­ci­ar ahir que en la se­go­na vol­ta de les elec­ci­ons, ce­le­bra­des aquest di­me­cres 28 de no­vem­bre, Zu­ra­bish­vi­li va ob­te­nir el 59,52 % dels vots. El seu ri­val era Gri­gol Vas­had­ze, re­pre­sen­tant de l’opo­si­tor Mo­vi­ment Na­ci­o­nal Unit, qui va re­bre un 40,48%.

Zu­ra­bish­vi­li és la pri­me­ra do­na en con­ver­tir-se en pre­si­den­ta d’aquest pa­ís de 3,7 mi­li­ons d’ha­bi­tants. Però tam­bé se­rà l’úl­ti­ma ele­gi­da a les ur­nes. Des­prés d’una re­for­ma cons­ti­tu­ci­o­nal, la fi­gu­ra del pre­si­dent ha per­dut bo­na part dels seus po­ders a fa­vor de l’Exe­cu­tiu. El prò­xim se­rà ele­git pel Par­la­ment.

Igual que Ge­òr­gia, Sa­lo­mé Zu­ra­bish­vi­li té una his­tò­ria ple­na de can­vis. Va néi­xer a Pa­rís el 1952 en una fa­mí­lia d’emi­grants ge­or­gi­ans que van mar­xar el 1921. Des del 1974 tre­ba­lla­va al Ministeri d’Ex­te­ri­ors de Fran­ça i a fi­nals del 2003 va ser no­me­na­da am­bai­xa­do­ra de Fran­ça a Ge­òr­gia, la qual co­sa la va fer coin­ci­dir amb la re­vo­lu­ció de les ro­ses de Mik­ha­ïl Sa­akaix­vi­li.

El març del 2004 aquest li va pro­po­sar de di­ri­gir el Ministeri d’Ex­te­ri­ors ge­or­già. Però des­prés de cri­ti­car pú­bli­ca­ment el seu men­tor, l’oc­tu­bre del 2005 va ser des­ti­tu­ï­da. Es va pas­sar a l’opo­si­ció, des d’on va de­ma­nar la di­mis­sió de Sa­akaix­vi­li, qui fi­nal­ment va aban­do­nar el po­der el 2013. Zu­ra­bish­vi­li va dei­xar la po­lí­ti­ca ge­or­gi­a­na el 2010, però va tor­nar sis anys des­prés i va ser ele­gi­da di­pu­ta­da in­de­pen­dent.

Aques­ta era la con­di­ció amb què s’ha pre­sen­tat a les elec­ci­ons pre­si­den­ci­als. Tot i ai­xò, el par­tit en el po­der, Som­ni Ge­or­già, li ha do­nat el seu su­port da­vant l’em­pen­ta de l’al­tre as­pi­rant.

Els ob­ser­va­dors in­ter­na­ci­o­nals de l’OSCE van cri­ti­car ahir aquest su­port. Van cer­ti­fi­car que la bo­na or­ga­nit­za­ció dels co­mi­cis va per­me­tre els can­di­dats fer cam­pa­nya amb lli­ber­tat, però van as­se­nya­lar que “una part ha gau­dit d’un avan­tat­ge in­de­gut”. Sa­akaix­vi­li, que va fun­dar el par­tit del can­di­dat der­ro­tat, va as­se­gu­rar que “no han es­tat unes elec­ci­ons de­mo­crà­ti­ques” des del seu exi­li a Ho­lan­da, on viu per­què a Ge­or­gia el Go­vern vol por­tar-lo a ju­di­ci per múl­ti­ples acu­sa­ci­ons cri­mi­nals.

Sa­lo­mé Zu­ba­rish­vi­li és par­ti­dà­ria de man­te­nir l’equi­li­bri en les re­la­ci­ons ex­te­ri­ors de Ge­òr­gia amb Rús­sia i Oc­ci­dent, al con­tra­ri de Vas­had­ze, con­ven­çut pro­oc­ci­den­tal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.