Po­roi­xenko de­ma­na a l’OTAN que en­viï vai­xells de gu­er­ra al mar d’Azov

Trump can­cel·la la reu­nió amb Pu­tin a cau­sa de la no­va cri­si a Ucra­ï­na

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - GONZALO ARAGONÉS Mos­cou. Cor­res­pon­sal

Men­tre el pre­si­dent d’Ucra­ï­na, Pe­tró Po­roi­xenko, de­ma­na­va ahir aju­da l’OTAN per re­sol­dre el con­flic­te amb Rús­sia al mar d’Azov, el dels Es­tats Units, Do­nald Trump, tor­na­va a sor­pren­dre al món amb un Twit­ter (cos­tum obli­ga) en el qual anun­ci­a­va que sus­pe­nia l’en­tre­vis­ta pre­vis­ta per de­mà dis­sab­te a Bu­e­nos Ai­res amb el seu ho­mò­leg rus, Vla­dí­mir Pu­tin, a cau­sa de la pre­sa dels vai­xells ucra­ï­ne­sos per part de Rús­sia. En una en­tre­vis­ta amb la prem­sa ale­ma­nya, Po­roi­xenko sol·li­ci­ta­va a l’Ali­an­ça At­làn­ti­ca, i en es­pe­ci­al a Ber­lín, que en­vi­es­sin vai­xells de gu­er­ra al lloc de l’úl­tim pols amb Rús­sia.

Se­gons el lí­der ucra­ï­nès la in­ten­ció de Rús­sia és ma­nar l’es­tret de Kertx, que se­pa­ra el mar Ne­gre del mar d’Azov, per con­tro­lar aquest úl­tim i ofe­gar els ports ucra­ï­ne­sos de Ma­ri­ú­pol i Ber­di­ansk, claus per a la in­dús­tria ucra­ï­ne­sa i l’ex­por­ta­ció d’acer i ce­re­als. Aques­ta re­gió, a més, es tro­ba prò­xi­ma al Don­bass, on se­gueix vi­va en­ca­ra que con­ge­la­da una gu­er­ra con­tra els se­pa­ra­tis­tes pro­rus­sos que ha cos­tat més de 10.000 per­so­nes.

En aquest con­trol juga un pa­per clau el pont de Cri­mea, inau­gu­rat aquest any per unir aques­ta pe­nín­su­la (an­ne­xi­o­na­da per Mos­cou el 2014) amb la Rús­sia con­ti­nen­tal. Des­prés de la se­va inau­gu­ra­ció al maig, Rús­sia ha aug­men­tat els es­cor­colls dels vai­xells que en­tren i sur­ten de l’Azov, una ac­ti­tud cri­ti­ca­da per la UE.

“Ale­ma­nya és un dels nos­tres ali­ats més pro­pers i es­pe­rem que pa­ï­sos de l’OTAN es­ti­guin dis­po­sats a en­vi­ar vai­xells a l’Azov per aju­dar Ucra­ï­na i ga­ran­tir la se­gu­re­tat”, va dir Po­roi­xenko al di­a­ri ger­mà­nic

Se­gons ell, Pu­tin “vol ocu­par el mar d’Azov”.

El diu­men­ge 25 de no­vem­bre les pa­tru­lles rus­ses van dis­pa­rar con­tra du­es llan­xes ar­ti­lla­des i un re­mol­ca­dor de l’Ar­ma­da ucra­ï­ne­sa que no van aten­dre l’al­to i van se­guir la se­va ru­ta per pas­sar a l’Azov per l’es­tret de Kertx. Se­gons Rús­sia, abans ha­vi­en en­trat sen­se au­to­rit­za­ció a les se­ves ai­gües. Mos­cou va cap­tu­rar les em­bar­ca­ci­ons i va de­te­nir els seus 24 ma­ri­ners, que se­ran sot­me­sos a ju­di­ci a Cri­mea. Ucra­ï­na ha de­cla­rat la llei mar­ci­al du­rant 30 di­es a deu pro­vín­ci­es fron­te­re­res.

No és pro­ba­ble que l’OTAN aten­gui les de­man­des de Po­roi­xenko, la qual co­sa po­sa­ria ro­ent la si­tu­a­ció més ten­sa que ha en­fron­tat Rús­sia i Ucra­ï­na en els úl­tims temps. Una por­ta­veu de l’ali­an­ça no va co­men­tar di­rec­ta­ment la pe­ti­ció, però va as­se­nya­lar que “des de l’an­ne­xió il·le­gal de Cri­mea, l’OTAN ha aug­men­tat subs­tan­ci­al­ment la se­va pre­sèn­cia al mar Ne­gre”. Aques­ta set­ma­na el se­cre­ta­ri ge­ne­ral de l’Ali­an­ça, Jens Stol­ten­berg, va de­ma­nar l’alli­be­ra­ment dels vai­xells i la tri­pu­la­ció ucra­ï­ne­sos.

Des­prés de reu­nir-se amb el pri­mer ministre ucra­ï­nès, Vo­lo­di­mir Groyz­man, la can­ce­lle­ra ale­ma­nya, Angela Merkel, va dir que pro­va­rà de des­blo­que­jar la si­tu­a­ció reu­nint­se amb Pu­tin en el G-20. “Hem d’as­se­gu­rar-nos que no es ta­lli l’ac­cés ma­rí­tim a Ma­ri­ú­pol", va afir­mar.

Una al­tra for­ma de pres­sió és l’ele­gi­da per Do­nald Trump. Ahir va uti­lit­zar el seu comp­te de Twit­ter per anun­ci­ar que l’es­pe­ra­da mi­ni­ci­me­ra amb Vla­dí­mir Pu­tin, pre­vis­ta per de­mà a la ca­pi­tal ar­gen­ti­na, fi­nal­ment no se ce­le­bra­rà.

“A cau­sa del fet que ni els vai­xells ni els ma­ri­ners no han es­tat tor­nats a Ucra­ï­na des de Rús­sia, he de­ci­dit que el mi­llor per a to­tes les parts im­pli­ca­des se­ria can­cel·lar la me­va reu­nió prè­vi­a­ment pro­gra­ma­da a l’Ar­gen­ti­na amb el pre­si­dent Vla­dí­mir Pu­tin”, va te­cle­jar l’in­qui­lí de la Ca­sa Blan­ca per a sor­pre­sa del Krem­lin, que unes ho­res abans de­ia a tra­vés del seu por­ta­veu, Dmi­tri Peskov, que la ci­ta se­guia en­da­vant. Ha­via de ser la tro­ba­da més im­por­tant en­tre els dos lí­ders des de la ci­me­ra que van ce­le­brar el ju­li­ol a Hèl­sinki (Fin­làn­dia). “Es­pe­ro una ci­me­ra útil una al­tra ve­ga­da tan avi­at com la si­tu­a­ció es re­sol­gui!”, va aca­bar cri­dant Trump.

Merkel s’ofe­reix a me­di­ar amb Rús­sia i de­ma­na que no es ta­lli l’ac­cés ma­rí­tim al port ucra­ï­nès de Ma­ri­ú­pol

EVGENIY MALOLETKA / AP

Sol­dats ucra­ï­ne­sos des­ple­gats en les pro­xi­mi­tats d’Ur­zuf, a la cos­ta del mar d’Azov

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.