Mos­cou des­men­teix el blo­queig

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL -

El ministre d’In­fra­es­truc­tu­res d’Ucra­ï­na, Vo­lo­di­mir Ome­li­an, va as­se­gu­rar ahir que els ports ucra­ï­ne­sos de l’Azov es tro­ben blo­que­jats des de l’in­ci­dent de diu­men­ge. En un mis­sat­ge a Fa­ce­bo­ok, el po­lí­tic as­se­gu­ra­va que “en la tar­da del 28 de no­vem­bre Rús­sia man­te­nia blo­que­jats els ports de Ma­ri­ú­pol i Ber­di­ansk per a l’en­tra­da i sor­ti­da de vai­xells”, i que hi ha­via 18 vai­xells de càr­re­ga es­pe­rant tra­ves­sar l’es­tret de Kertx. Se­gons ell, les au­to­ri­tats rus­ses no­més per­me­ti­en el pas als que es di­ri­gi­en a ports rus­sos. Com en tots els as­pec­tes d’aquest con­flic­te, la ver­sió ucra­ï­ne­sa di­fe­reix com­ple­ta­ment de la rus­sa. El por­ta­veu del Krem­lin, Dmi­tri Peskov, va ne­gar ahir que hi ha­gi cap blo­queig. “Des­co­nec que hi ha­gi res­tric­ci­ons. Al con­tra­ri, sa­bem que l’es­tret de Kertx fun­ci­o­na nor­mal­ment”, va dir. L’au­to­ri­tat del port de la ciu­tat de Kertx, que apro­va les pe­ti­ci­ons de pas dels vai­xells, pot “pren­dre de­ci­si­ons per re­gu­lar la na­ve­ga­ció” en fun­ció de les con­di­ci­ons cli­mà­ti­ques, va afe­gir. Des­prés de l’in­ci­dent de diu­men­ge, Rús­sia va blo­que­jar el pas per ra­ons de se­gu­re­tat. Però al cap de po­ques ho­res, el pas es va desem­ba­ras­sar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.