La càr­re­ga mor­tí­fe­ra del fen­ta­nil

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL -

L’im­pac­te d’opi­a­cis sin­tè­tics, com el fen­ta­nil, és una cau­sa que va a més com a fac­tor de mor­ta­li­tat. Des del 2013, el nom­bre de morts per so­bre­do­sis as­so­ci­a­des amb aques­ta subs­tàn­cia i d’al­tres de si­mi­lars ha pas­sat de 3.000 a 28.000. Un dels fac­tors que han pro­vo­cat aques­ta epi­dè­mia s’ha cen­trat en les re­cep­tes mè­di­ques, que es van pro­di­gar da­vant la po­ca capa­ci­tat dels nord-ame­ri­cans en­front el do­lor. Aques­tes pres­crip­ci­ons han anat a la bai­xa, mal­grat que hi ha més so­bre­do­sis. Els ex­perts afir­men que el fen­ta­nil re­que­reix un al­tre ti­pus d’ei­nes. Les morts vin­cu­la­des a aquest pro­duc­te de la­bo­ra­to­ri han pu­jat un 45%. A di­fe­rèn­cia de les re­cep­tes de pas­ti­lles o de l’he­ro­ï­na, aquest al­tre pro­duc­te és molt més po­tent, per la qual co­sa qu­al­se­vol er­ror en el càl­cul de la quan­ti­tat pot ser fa­tal. La ten­dèn­cia en les so­bre­do­sis va­ria en fun­ció de la ge­o­gra­fia. Vir­gí­nia de l’Oest, amb 57,8 de­fun­ci­ons per so­bre­do­si per 100.000 per­so­nes, és l’es­tat més cas­ti­gat. El se­guei­xen, sem­pre se­gons les da­des ofi­ci­als, Ohio, Penn­sil­và­nia i el dis­tric­te de Co­lúm­bia. En can­vi, a la Cos­ta Oest, les so­bre­do­sis le­tals no ar­ri­ben a co­tes tan al­tes per­què és molt menys pro­ba­ble que l’he­ro­ï­na es bar­re­gi amb el fen­ta­nil, que és l’ele­ment més mor­tí­fer. En to­tal, les de­fun­ci­ons per opi­a­cis és sis ve­ga­des més gran el 2017 del que era el 1999.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.