Van­da­lis­me con­tra els ra­dars de tràn­sit

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL -

Les pro­tes­tes de les ar­mi­lles gro­gues se su­per­po­sen –i es com­ple­men­ten– amb al­tres ac­ci­ons que van co­men­çar abans del 17 de no­vem­bre. Es trac­ta dels ac­tes van­dà­lics con­tra els ra­dars que con­tro­len la ve­lo­ci­tat a les car­re­te­res. Es cal­cu­la que, d’un to­tal de 4.500 a tot el ter­ri­to­ri fran­cès, n’hi ha al­menys 600 fo­ra de ser­vei, d’ells 130 des­tros­sats. Aquests ra­dars han es­tat el blanc de la ira po­pu­lar des­prés que en­trés en vi­gor, a par­tir del pri­mer de ju­li­ol pas­sat, la pro­hi­bi­ció de circular a més de 80 qui­lò­me­tres per ho­ra a to­tes les car­re­te­res que te­nen un sol car­ril en ca­da sen­tit. Ai­xò afec­ta la Fran­ça ru­ral, que no ac­cep­ta l’ar­gu­ment de la se­gu­re­tat vi­à­ria –en­ca­ra que les es­ta­dís­ti­ques do­nen la raó al Go­vern– i ho per­cep com una no­va des­con­si­de­ra­ció en­vers ells per part d’un pre­si­dent a qui atri­bu­ei­xen una sen­si­bi­li­tat mas­sa ur­ba­ni­ta. L’in­cen­di i la des­truc­ció de ra­dars ha aug­men­tat en les úl­ti­mes set­ma­nes, coin­ci­dint amb la mo­bi­lit­za­ció de les ar­mi­lles gro­gues. Els danys s’ava­lu­en en di­ver­sos mi­li­ons d’eu­ros. Al cost de re­pa­rar o subs­ti­tuir aquests dis­po­si­tius inu­ti­lit­zats se su­ma la pèr­dua d’in­gres­sos per mul­tes, que ha­vi­en d’as­so­lir els 1.230 mi­li­ons d’eu­ros l’any que ve.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.