Pri­me­ra con­dem­na a po­li­ci­es fi­li­pins per la gu­er­ra con­tra les dro­gues

Tres agents que van ma­tar pre­sump­tes tra­fi­cants pas­sa­ran 40 anys a la pre­só

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - ISMAEL ARANA Hong Kong. Ser­vei es­pe­ci­al

Fa dos anys i mig, Ro­dri­go Du­ter­te va acon­se­guir la pre­si­dèn­cia de les Fi­li­pi­nes pro­me­tent eli­mi­nar a trets els tra­fi­cants i dro­go­ad­dic­tes i en­grei­xar amb els seus ca­dà­vers els pei­xos de la ba­dia de Ma­ni­la. Des d’ales­ho­res, gai­re­bé 5.000 per­so­nes han mort en mans de la po­li­cia –i al­tres tants en mans de mi­lí­ci­es no ofi­ci­als– sen­se que nin­gú ha­gi es­tat cas­ti­gat per ai­xò. Però ahir, aques­ta sen­sa­ció de to­tal im­pu­ni­tat es va es­quer­dar una mi­ca des­prés que un tri­bu­nal con­dem­nés tres agents per l’as­sas­si­nat d’un ado­les­cent el 2017, un cas que va pro­vo­car grans ma­ni­fes­ta­ci­ons con­tra la san­gui­nà­ria gu­er­ra con­tra les dro­gues del pre­si­dent fi­li­pí.

A les por­tes del tri­bu­nal que va jut­jar ahir els tres po­li­ci­es, dese­nes de cu­ri­o­sos i pe­ri­o­dis­tes es van amun­te­gar per veu­re’ls ar­ri­bar en­tre for­tes me­su­res de se­gu­re­tat. Ja a l’in­te­ri­or, el jut­ge del cas, Ro­dol­fo Azu­ce­na jr., va re­cor­dar que la se­va con­duc­ta de “dis­pa­rar pri­mer i pen­sar des­prés” no pot jus­ti­fi­car-se mai en una so­ci­e­tat ci­vi­lit­za­da. El càs­tig per la se­va ac­tu­a­ció, fins a 40 anys de pre­só per a ca­da un d’ells sen­se pos­si­bi­li­tat de lli­ber­tat pro­vi­si­o­nal.

El crim va te­nir lloc l’agost del 2017, quan un in­for­mant va iden­ti­fi­car Ki­an Loyd de los Santos, un jo­ve de 17 anys d’una bar­ri­a­da de Ma­ni­la, com a tra­fi­cant de dro­gues. Se­gons la ver­sió de la po­li­cia, a l’anar a ar­res­tar-lo, el noi va treu­re una ar­ma, per la qual co­sa ells van res­pon­dre obrint foc. Tot i ai­xò, les imat­ges d’una cà­me­ra de vi­de­o­vi­gi­làn­cia pro­pe­ra van mos­trar dos dels po­li­ci­es em­por­tant-se ar­ros­se­gant el jo­ve des­ar­mat, que va mo­rir al re­bre dos trets al cap a cur­ta dis­tàn­cia.

El seu as­sas­si­nat va in­dig­nar l’opi­nió pú­bli­ca. Du­rant el seu se­gui­ci fú­ne­bre, mem­bres de la po­de­ro­sa Es­glé­sia ca­tò­li­ca i ac­ti­vis­tes a fa­vor dels drets hu­mans van en­cap­ça­lar una mul­ti­tu­di­nà­ria ma­ni­fes­ta­ció per de­nun­ci­ar la gu­er­ra con­tra les dro­gues de Du­ter­te. Poc des­prés, dos ado­les­cents més van mo­rir en cir­cums­tàn­ci­es si­mi­lars, fet que va por­tar al pre­si­dent a de­cla­rar una breu mo­ra­tò­ria so­bre les ba­tu­des po­li­ci­als. El man­da­ta­ri tam­bé es va reu­nir amb els pa­res del nen i va pro­me­tre que es fa­ria jus­tí­cia. Pre­ci­sa­ment, la fa­mí­lia De los Santos va es­cla­fir a plo­rar al conèi­xer el càs­tig per als as­sas­sins. “Es­tic molt con­ten­ta per­què ai­xò pro­va que el meu fill era in­no­cent”, va de­cla­rar a la sor­ti­da del ju­di­ci la ma­re del me­nor, Lo­ren­za de los Santos, que tam­bé va dir te­nir es­pe­ran­ça que els ofi­ci­als in­vo­lu­crats en in­ci­dents si­mi­lars ara vis­quin amb el te­mor de ser cas­ti­gats.

La de­ci­sió tam­bé va sa­tis­fer a or­ga­nit­za­ci­ons de drets hu­mans com Hu­man Rights Watch, que veu en aques­ta pri­me­ra con­dem­na con­tra uns agents “una ad­ver­tèn­cia als mem­bres de la Po­li­cia Na­ci­o­nal de les Fi­li­pi­nes per­què res­pec­tin el pro­cés a cau­sa del fer la se­va fei­na”, se­gons van as­se­nya­lar en un co­mu­ni­cat.

Però mal­grat que res­pec­ten el ve­re­dic­te, la Po­li­cia fi­li­pi­na ja va anun­ci­ar ahir ma­teix que la se­va ofensiva con­tra els es­tu­pe­fa­ents es­tà lluny d’ha­ver aca­bat. “Ai­xò no ens fa­rà re­nun­ci­ar a la nos­tra de­ter­mi­na­ció per des­lliu­rar la so­ci­e­tat de les dro­gues il·le­gals. Se­guim igual de de­ci­dits a do­nar su­port al nos­tre per­so­nal en pri­me­ra lí­nia men­tre de­fen­sem els drets cons­ti­tu­ci­o­nals de tots”, va de­cla­rar el seu cap, Os­car Al­bayal­de.

Des que Du­ter­te va ar­ri­bar al po­der, agents po­li­ci­als han ma­tat gai­re­bé 5.000 per­so­nes amb to­tal im­pu­ni­tat

AA­RON FAVILA / AP

Jo­ves fi­li­pins il·lu­mi­nen amb es­pel­mes una imat­ge del jo­ve as­sas­si­nat per la po­li­cia a Ma­ni­la el 2017

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.