El Go­vern i els co­muns ex­plo­ren el mar­ge d’acord pres­su­pos­ta­ri

Ara­go­nès s’obre a es­tu­di­ar la pu­ja­da d’im­pos­tos que li de­ma­na el par­tit de Co­lau

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

L’únic acord acon­se­guit ahir va ser tor­nar-se a veu­re. La pri­me­ra tro­ba­da en­tre la Con­se­lle­ria d’Eco­no­mia i el grup par­la­men­ta­ri de Ca­ta­lu­nya en Co­mú-Po­dem per in­ten­tar ti­rar en­da­vant els pres­su­pos­tos de la Ge­ne­ra­li­tat per al 2019 es va sal­dar amb un mar de de­cla­ra­ci­ons pú­bli­ques des­ti­na­des a pren­dre po­si­ci­ons i versions con­tra­dic­tò­ri­es so­bre el que es va par­lar. Al­gu­nes qües­ti­ons prin­ci­pals com un pos­si­ble in­cre­ment de l’IRPF i l’im­post de suc­ces­si­ons van que­dar en l’ai­re. Tam­bé hi van que­dar la llui­ta con­tra el frau fis­cal i la pos­si­bi­li­tat que ERC i el PDECat re­con­si­de­rin el seu no als comp­tes ge­ne­rals de l’Es­tat. I tam­bé com pla­ne­ja el Go­vern res­pon­dre a les rei­vin­di­ca­ci­ons que met­ges, pro­fes­sors i fun­ci­o­na­ris en ge­ne­ral han por­tat al car­rer aques­ta set­ma­na.

El vi­ce­pre­si­dent del Go­vern, Pe­re Ara­go­nès, es va mos­trar op­ti­mis­ta i va as­se­gu­rar que les de­man­des dels co­muns “ja es­tan in­cor­po­ra­des” en bo­na part al pro­jec­te de pres­su­pos­tos, ar­ri­bant a par­lar fins i tot de “prin­ci­pis d’acord”, men­tre que Al­bi­ach va qua­li­fi­car la reu­nió de “de­ce­be­do­ra” i va la­men­tar que el tam­bé con­se­ller d’Eco­no­mia no ha­gi pre­sen­tat “cap xi­fra, cap do­cu­ment, res”. “No sa­bem qui­na és l’ori­en­ta­ció dels pres­su­pos­tos de la Ge­ne­ra­li­tat”, va ex­pli­car Al­bi­ach, que va in­sis­tir que, si no hi ha can­vis subs­tan­ci­als, “no po­drem apro­var els comp­tes”.

L’Exe­cu­tiu ca­ta­là as­su­meix que ara com ara la se­va úni­ca car­ta per apro­var els pres­su­pos­tos són els co­muns. Pot­ser per ai­xò el vi­ce­pre­si­dent del Go­vern va vo­ler apa­ren­tar op­ti­mis­me des­prés de la tro­ba­da de du­es ho­res a la seu del De­par­ta­ment d’Eco­no­mia i, al­ho­ra, fer con­tent el grup que li­de­ra Jés­si­ca Al­bi­ach al Par­la­ment. En pri­mer lloc, va qua­li­fi­car de “po­si­ti­va” la tro­ba­da i va aplau­dir el to i la pre­dis­po­si­ció dels co­muns per par­lar dels comp­tes. Tot i ai­xò, més que una ac­ti­tud pro­po­si­ti­va, els co­muns van per­ce­bre en Ara­go­nès me­ra­ment l’ànim d’es­col­tar de pri­me­ra mà les pro­pos­tes que els co­muns ja van fer pú­bli­ques di­lluns pas­sat. De fet, el vi­ce­pre­si­dent no va fer ar­ri­bar cap es­bor­rany o do­cu­ment ini­ci­al o un pri­mer es­bós so­bre els nú­me­ros que pre­veu el Go­vern.

En se­gon lloc, Ara­go­nès va as­se­gu­rar que nou dels deu punts que els co­muns re­cla­men ja es­tan in­cor­po­rats en el pro­jec­te pres­su­pos­ta­ri, en la fei­na prè­via amb els di­ver­sos de­par­ta­ments de la Ge­ne­ra­li­tat. Ai­xò sí, va ma­ti­sar que “en­ca­ra hi ha di­fe­rèn­ci­es en la in­ten­si­tat” d’aques­tes me­su­res, és a dir, si cal do­tar-les de més o menys di­ners. “És una bo­na ba­se per con­ti­nu­ar avan­çant”, va subrat­llar el con­se­ller d’Eco­no­mia.

En aquest punt, va es­men­tar di­ver­sos exem­ples. Pel que fa al fi­nan­ça­ment de les es­co­les bres­sol, el de­par­ta­ment va afir­mar que ja es­tà in­clòs en el pres­su­post, però va as­su­mir que amb els co­muns “cal aca­bar de de­fi­nir la quan­ti­tat exac­ta” –la for­ma­ció que li­de­ra Ada Co­lau re­cla­ma 45 mi­li­ons–. Tam­bé va dir que la con­se­lle­ria té po­si­ci­o­na­ments prò­xims en el desen­vo­lu­pa­ment de l’es­co­la in­clu­si­va i en la mi­llo­ra de l’aten­ció pri­mà­ria, que aques­ta set­ma­na ha pro­ta­go­nit­zat una va­ga sen­se pre­ce­dents a Ca­ta­lu­nya. I en l’àm­bit de se­gu­re­tat, Ara­go­nès va anun­ci­ar que la pro­pos­ta de pres­su­pos­tos ja pre­veu la con­vo­ca­tò­ria de 750 pla­ces de mos­sos d’es­qua­dra i de 250 del cos de bom­bers, a més d’in­ver­si­ons per po­sar al dia el ma­te­ri­al i els equi­pa­ments.

Tot i ai­xò, mal­grat aquest op­ti­mis­me, Ara­go­nès va re­co­nèi­xer que en la ne­go­ci­a­ció amb els co­muns “que­da molt ca­mí per fer”. Ai­xí, va ad­me­tre que res­pec­te a les pro­pos­tes fis­cals –IRPF, suc­ces­si­ons– el De­par­ta­ment d’Eco­no­mia de mo­ment no­més es po­dia com­pro­me­tre a fer una es­ti-

DI­VER­GÈN­CI­ES Men­tre que Eco­no­mia es mos­tra op­ti­mis­ta, Al­bi­ach diu que es­tà de­ce­bu­da PLA DE TRE­BALL El vi­ce­pre­si­dent veu en la ma­jo­ria de de­man­des de CatCo­mú si­mi­li­tuds amb el seu pro­jec­te

MAR­TA PÉREZ / EFE

Al­bi­ach, lí­der dels co­muns; Ma­só, se­cre­tà­ria ge­ne­ral de la Pre­si­dèn­cia, i el vi­ce­pre­si­dent Ara­go­nès ahir

TONI BATLLORI

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.