Ara­go­nès vin­cu­la cap­gi­rar les re­ta­lla­des amb els pres­su­pos­tos

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

ma­ció de­ta­lla­da dels in­gres­sos ex­tres que es po­dri­en ob­te­nir.

La for­ma­ció que li­de­ra Co­lau plan­te­ja una re­for­ma fis­cal que in­clo­gui una re­bai­xa de les bo­ni­fi­ca­ci­ons en l’im­post de suc­ces­si­ons i do­na­ci­ons per aug­men­tar la re­cap­ta­ció fins a 700 mi­li­ons anu­als, se­gons els seus càl­culs, i tam­bé una pu­ja­da de dos punts en el tram au­to­nò­mic de l’IRPF per a les ren­des su­pe­ri­ors a 90.000 eu­ros i 120.000 eu­ros, de ma­ne­ra que s’ar­ri­ba­ria a un 23,5% i un 25,5% de ti­pus im­po­si­tiu res­pec­ti­va­ment.

Unes con­di­ci­ons que sem­blen di­fí­cil­ment as­su­mi­bles pel Go­vern que li­de­ren Quim Tor­ra i Pe­re Ara­go­nès. El PDECat i ERC es­tan di­vi­dits en aques­ta qües­tió: els he­reus de Con­ver­gèn­cia re­but­gen un aug­ment dels im­pos­tos, men­tre que els re­pu­bli­cans s’obren a ex­plo­rar pos­si­bi­li­tats. De to­ta ma­ne­ra, no és clar qui­na se­rà la po­si­ció que aca­ba­rà fi­xant JxCat, la for­ma­ció a què per­tany el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat. Des del Go­vern es­tan dis­po­sats a fer “al­gun gest” en l’im­post de suc­ces­si­ons, i és molt pro­ba­ble que fa­cin ar­ri­bar una pro­pos­ta en aquest sen­tit a Ca­ta­lu­nya en Co­mú, però en can­vi no ho és tant que re­to­quin l’IRPF, un in­grés que, in­sis­tei­xen, es co­men­ça­ria a no­tar al cap de dos anys i no tin­dria im­pac­te en el pres­su­post del 2019.

La ne­go­ci­a­ció en­tre el Go­vern i els co­muns pels pres­su- postos coin­ci­deix amb la set­ma­na de pro­tes­tes del sec­tor de la sa­ni­tat, l’edu­ca­ció i els tre­ba­lla­dors pú­blics en ge­ne­ral per re­cla­mar una in­ver­sió més gran en aquests àm­bits i mi­llo­res la­bo­rals.

Pre­ci­sa­ment Ca­ta­lu­nya en Co­mú pres­si­o­na per­què els comp­tes del 2019 cap­gi­rin les re­ta­lla­des apli­ca­des des del 2011 i que en­ca­ra per­sis­tei­xen en di­ver­sos àm­bits. En con­cret, re­cla­men una in­ver­sió ex­tra de 1.700 mi­li­ons d’eu­ros en els pres­su­pos­tos de l’any que ve, des­ti­nats a su­fra­gar, en­tre al­tres qües­ti­ons, la con­trac­ta­ció de 850 met­ges d’aten­ció pri­mà­ria, la sub­ven­ció pú­bli­ca de les guar­de­ri­es, l’am­pli­a­ció de la ren­da ga­ran­ti­da de ciu­ta­da­nia i l’es­co­la in­clu­si­va. Si el Go­vern no com­pleix aques­tes con­di­ci­ons no fa­ci­li­ta­ran els pres­su­pos­tos, va tor­nar a in­sis­tir Al­bi­ach.

Els di­ver­sos de­par­ta­ments del Go­vern en­ca­ra tre­ba­llen en els pres­su­pos­tos i par­ti­des de l’any que ve. Els co­muns es­pe­ren que en la prò­xi­ma reu­nió a què s’han ci­tat el Go­vern con­cre­ti el seu pro­jec­te i es­col­ti les rei­vin­di­ca­ci­ons i mo­bi­lit­za­ci­ons so­ci­als” que s’es­tan re­pro­duint per tot Ca­ta­lu­nya aques­ta set­ma­na. “La mi­llor ma­ne­ra d’in­ver­tir les re­ta­lla­des és apro­var els pres­su­pos­tos”, va res­pon­dre el vi­ce­pre­si­dent.

Tant Al­bi­ach com el por­ta­veu eco­nò­mic dels co­muns, Da­vid Cid, van tor­nar a de­ma­nar al Go­vern que el PDECat i ERC ai­xe­quin el ve­to als pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat, “per­què Ca­ta­lu­nya ne­ces­si­ta aquests di­ners”, una pos­si­bi­li­tat que Ara­go­nès va des­ter­rar im­me­di­a­ta­ment. En aquest sen­tit, Al­bi­ach va ex­pli­car que Eco­no­mia pre­pa­ra els nú­me­ros del 2019 comp­tant par­ti­des in­clo­ses en els pres­su­pos­tos ge­ne­rals, sen­se sa­ber en­ca­ra si s’apro­va­ran.

El Go­vern, en tot cas, con­fia a sal­var els prò­xims di­es la dis­tàn­cia que els se­pa­ra dels co­muns i es mos­tra con­ven­çut que ob­tin­drà el seu su­port, com a mí­nim per ini­ci­ar la tra­mi­ta­ció dels pres­su­pos­tos al Par­la­ment.

MÉS DES­PE­SA SO­CI­AL “El Go­vern ha d’es­col­tar les pro­tes­tes d’aquests di­es”, diu Al­bi­ach ELS PRÒ­XIMS DI­ES L’Exe­cu­tiu ca­ta­là pre­veu co­mu­ni­car una pro­pos­ta so­bre suc­ces­si­ons

RU­BÉN MO­RE­NO / GE­NE­RA­LI­TAT DE CA­TA­LU­NYA / ACN

Tor­ra va abor­dar les pro­tes­tes amb els con­se­llers di­me­cres

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.