Griñán es ne­ga a de­cla­rar al Se­nat

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - Efe

L’ex­pre­si­dent de la Jun­ta d’An­da­lu­cía Jo­sé An­to­nio Griñán va re­but­jar ahir de­cla­rar a la co­mis­sió de fi­nan­ça­ment dels par­tits po­lí­tics al Se­nat per no per­ju­di­car la se­va de­fen­sa i pre­ser­var el seu dret a la pre­sump­ció d’in­no­cèn­cia en el ju­di­ci dels ERO, en què es­tà acu­sat de pre­va­ri­ca­ció i mal­ver­sa­ció.

Griñán va des­ta­car el fet que la se­va com­pa­rei­xen­ça no­més l’ha­via sol·li­ci­ta­da el PP, que exer­ceix, a més, l’acu­sa­ció par­ti­cu­lar en el ju­di­ci dels ERO, que se ce­le­bra a l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal de Sevilla i pel qual s’en­fron­ta a 6 anys de pre­só i 30 d’in­ha­bi­li­ta­ció.

“No per­ju­di­ca­ré el meu dret a de­fen­sa, per tant no de­cla­ra­ré, he de pre­ser­var la me­va ga­ran­tia de pre­sump­ció d’in­no­cèn­cia, i aques­ta és l’úni­ca in­ter­ven­ció que fa­ré en aques­ta co­mis­sió”, va con­clou­re Griñán. L’ex­pre­si­dent, que va ar­ri­bar acom­pa­nyat de di­ver­sos se­na­dors del PSOE, va dir que pre­fe­ria pen­sar que no se l’ha­via con­vo­cat per­què “d’aquí tres di­es” hi ha elec­ci­ons a An­da­lu­sia.

El se­na­dor del PP Luis Az­nar li va re­treu­re les se­ves pa­rau­les i va in­di­car que fa més d’un any que la co­mis­sió tre­ba­lla i no han es­tat els po­pu­lars els que han con­vo­cat els co­mi­cis an­da­lu­sos. I va as­se­gu­rar que va de­ma­nar la com­pa­rei­xen­ça de Griñán per­què és “di­fí­cil pen­sar” que els fets “pro­vats” al ju­di­ci no ha­gin de­ri­vat en “un fi­nan­ça­ment ir­re­gu­lar” del PSOE d’An­da­lu­sia, en un perí­o­de en què l’ex­pre­si­dent de la Jun­ta va ocu­par càr­recs de res­pon­sa­bi­li­tat al par­tit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.