Tots lle­vat de Sánc­hez

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

Tots els lí­ders na­ci­o­nals do­na­ran su­port avui als can­di­dats de les se­ves res­pec­ti­ves for­ma­ci­ons als mí­tings de fi­nal de cam­pa­nya. Tots ex­cep­te el pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sánc­hez, per mo­tius d’agen­da. I tots, ex­cep­te Te­re­sa Ro­drí­guez, tan­ca­ran a Sevilla. La can­di­da­ta d’En­da­vant An­da­lu­sia ho fa­rà a Tor­re­mo­li­nos, ja que es pre­sen­ta com a cap de car­tell per Mà­la­ga, i allà es­ta­rà acom­pa­nya­da per Pa­blo Igle­si­as. Su­sa­na Dí­az tan­ca­rà en so­li­ta­ri la cam­pa­nya del PSOE an­da­lús amb un mí­ting en un po­li­es­por­tiu del bar­ri de Pi­no Mon­ta­no, un es­ce­na­ri mo­dest per a una cam­pa­nya sen­se grans os­ten­ta­ci­ons. Se­rà el seu únic ac­te pú­blic, ja que de­di­ca­rà el dia a con­ce­dir en­tre­vis­tes a di­fe­rents mit­jans. En­ca­ra més mo­dest se­rà el tan­ca­ment del PP, que ocu­pa­rà un ho­tel i allà hi hau­rà Pa­blo Ca­sa­do acom­pa­nyant Mo­re­no Bo­ni­lla. El tan­ca­ment de Ciu­ta­dans se­rà en un parc se­vi­llà, amb Al­bert Ri­ve­ra i Inés Ar­ri­ma­das amb Juan Ma­rín, i Vox ho fa­rà al Mu­e­lle de las De­li­ci­as, un lloc ha­bi­tu­al del PSOE per als seus mí­tings en cam­pa­nyes elec­to­rals an­te­ri­ors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.