Po­dem-IU re­but­ja tot pac­te amb Dí­az per­què no se’n re­fia “gens ni mi­ca”

Ro­drí­guez diu que la se­va can­di­da­tu­ra és el can­vi a An­da­lu­sia i fre­na­rà la dre­ta

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - ADOL­FO S. RUIZ Sevilla

“Hem vin­gut a can­vi­ar la si­tu­a­ció d’aquest rè­gim, i a An­da­lu­sia el rè­gim és el su­sa­nis­me”, va rei­te­rar ahir la can­di­da­ta d’En­da­vant An­da­lu­sia a la pre­si­dèn­cia de la Jun­ta. Te­re­sa Ro­drí­guez ne­ga qu­al­se­vol pos­si­bi­li­tat que la co­a­li­ció amb què es pre­sen­ten Po­dem i Es­quer­ra Uni­da pu­gui en­trar en un hi­po­tè­tic go­vern amb el PSOE. “No hi pac­ta­rem res per­què no són de con­fi­an­ça. Ni mi­ji­ta”, va as­se­nya­lar Ro­drí­guez per dei­xar clar que no se’n re­fia gens ni mi­ca.

La can­di­da­ta de Po­dem i IU s’afe­geix ai­xí a la ne­ga­ti­va ex­pres­sa­da per al­tres par­tits de l’opo­si­ció a pac­tar amb el PSOE des­prés de diu­men­ge. Tot i ai­xò, mal­grat la con­tun­dèn­cia de les se­ves pa­rau­les, Ro­drí­guez tin­drà al da­vant una dis­jun­ti­va. Si es con­fir­men els son­de­jos, el PSOE po­dria ne­ces­si­tar el seu su­port “per fre­nar les dre­tes”, una fra­se que Te­re­sa Ro­drí­guez ha re­pe­tit en di­ver­ses oca­si­ons i que, aquests úl­tims di­es de cam­pa­nya, tam­bé es­tà sent molt uti­lit­za­da per la pre­si­den­ta de la Jun­ta. “En­da­vant An­da­lu­sia se­rà la bar­re­ra per les dre­tes quan, a més, es­tan en una com­pe­ti­ció pe­ri­llo­sís­si­ma per veu­re qui és més fat­xa”, va in­sis­tir ahir.

Les ro­tun­des afir­ma­ci­ons de la can­di­da­ta li­la po­den en­ten­dre’s com un dar­rer es­forç per in­cli­nar el vot dels indecisos d’es­quer­ra cap a la se­va for­ma­ció. En els co­mi­cis del 2015 Po­dem es va que­dar a pocs vots d’al­guns es­cons que fi­nal­ment van cau­re al cos­tat so­ci­a­lis­ta. Per En­da­vant An­da­lu­sia, re­pe­tir els 15 di­pu­tats de Po­dem i els 5 d’IU se­ria un bon re­sul­tat. Ara bé, ells as­pi­ren a molt més.

Con­ju­gar els desit­jos amb la re­a­li­tat arit­mè­ti­ca se­rà el pro­ble­ma que hau­rà de re­sol­dre En­da­vant An­da­lu­sia. La pos­si­bi­li­tat que ofe­rei­xin el seu su­port a un can­di­dat o can­di­da­ta di­fe­rent de Su­sa­na Dí­az, la fór­mu­la uti­lit­za­da per la CUP a Ca­ta­lu­nya per obli­gar Ar­tur Mas a re­ti­rar-se de la pre­si­dèn­cia, tam­bé ha es­tat ra­di­cal­ment des­car­ta­da per Te­re­sa Ro­drí­guez. “El su­sa­nis­me és com una ma­tri­oix­ca rus­sa. Ai­xe­ques Su­sa­na Dí­az i a so­ta apa­reix un al­tre so­ci­a­lis­ta que con­ti­nua els seus ma­tei­xos pa­rà­me­tres”, as­se­nya­la. En tot cas, el PSOE an­da­lús no pre­veu la pos­si­bi­li­tat de pre­sen­tar un al­tre can­di­dat a la in­ves­ti­du­ra que no si­gui Dí­az. “Abans es re­pe­ti­ri­en les elec­ci­ons”, as­se­nya­len en el seu en­torn. Ro­drí­guez i An­to­nio Ma­í­llo (IU), el tàn­dem que di­ri­geix En­da­ant An­da­lu­sia, te­nen ex­pe­ri­èn­cia d’“ha­ver es­tat en­ga­nyats per Su­sa­na Dí­az”, mo­tiu pel qual no do­na­ran cap al­tra opor­tu­ni­tat a la can­di­da­ta so­ci­a­lis­ta. Te­re­sa Ro­drí­guez es rei­vin­di­ca com el ve­ri­ta­ble can­vi i re­treu al PP i a Cs que par­lin de can­vi. “No can­vi­a­rem el par­tit dels ERO pel par­tit de la Gür­tel”, va dir a co­men­ça­ments de set­ma­na, en un ac­te en què va avi­sar: “Anem se­gons i po­dem ser pri­mers”.

A més a més, els res­pon­sa­bles de la for­ma­ció d’es­quer­res tam­bé ad­ver­tei­xen da­vant un pos­si­ble pac­te dels so­ci­a­lis­tes amb Cs. “Su­sa­na Dí­az i el PSOE pre­fe­rei­xen ar­ri­bar a un acord amb Ciu­ta­dans abans que amb nos­al­tres. Ho van fer el 2015, i ho tor­na­ran a in­ten­tar”. Per ai­xò tit­llen de “pa­pe­rot” la in­sis­tèn­cia de Juan Ma­rín, que en el de­bat de di­lluns a TVE va pre­gun­tar di­ver­ses ve­ga­des a Dí­az “si lliu­ra a Po­dem la di­rec­ció de la po­lí­ti­ca eco­nò­mi­ca an­da­lu­sa”. Ahir Ro­drí­guez va cap­gi­rar la pre­gun­ta i va exi­gir a Su­sa­na Dí­az que res­pon­gui si tor­na­rà a lliu­rar el go­vern an­da­lús a la dre­ta ne­o­li­be­ral més con­ser­va­do­ra en les qües­ti­ons eco­nò­mi­ques. “Els vo­tants so­ci­a­lis­tes te­nen dret a sa­ber-ho”, va re­blar.

Ro­drí­guez tam­bé va acu­sar la pre­si­den­ta so­ci­a­lis­ta d’ha­ver co­mès l’er­ror de do­nar vi­si­bi­li­tat pú­bli­ca a un par­tit com Vox. “Ni la se­nyo­ra Dí­az s’atre­veix a de­fi­nir-lo com d’ul­tra­dre­ta”, va dir. Un er­ror que co­met la can­di­da­ta so­ci­a­lis­ta do­nant per fet, “de ma­ne­ra ir­res­pon­sa­ble”, que aques­ta for­ma­ció tin­drà re­pre­sen­ta­ció par­la­men­tà­ria, i ai­xí “po­sant-los”, ja, a la Cam­bra au­to­nò­mi­ca.

La can­di­da­ta li­la exi­geix a la pre­si­den­ta an­da­lu­sa que acla­rei­xi als vo­tants so­ci­a­lis­tes si pac­ta­rà amb Cs

SALAS / EFE

Te­re­sa Ro­drí­guez, An­to­nio Ma­í­llo i el co­or­di­na­dor d’IU, Al­ber­to Gar­zón, fent un pas­seig elec­to­ral per la lo­ca­li­tat cor­do­ve­sa de Pu­en­te Ge­nil

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.