Allò que al PP no li agra­da de Ca­sa­do

El nou lí­der po­pu­lar ha can­vi­at al­gu­nes pro­pos­tes pro­gra­mà­ti­ques sen­se pas­sar per un con­grés

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - CAR­MEN DEL RIEGO Ma­drid

Les pro­pos­tes que molt so­vint de­ta­lla el pre­si­dent del PP, Pa­blo Ca­sa­do, no es­tan sent ben re­bu­des en tots els sec­tors del PP, que no en­te­nen que s’adop­tin sen­se cap me­na de dis­cus­sió. És el cas, per exem­ple, de la re­for­ma de la llei del Po­der Ju­di­ci­al, re­fe­rent a l’elec­ció dels mem­bres del Con­sell Ge­ne­ral del Po­der Ju­di­ci­al pels jut­ges, que Ca­sa­do va tra­duir en la tor­na­da a la llei an­te­ri­or al 1985, des­prés de la rup­tu­ra de l’acord amb el PSOE. Aques­ta me­su­ra no s’ha­via dis­cu­tit al par­tit.

Fins al ge­ner no se ce­le­bra­rà la con­ven­ció pro­gra­mà­ti­ca del PP, ja que el con­grés del ju­li­ol es va li­mi­tar a ele­gir el seu lí­der, però hi ha afers que Ca­sa­do va anun­ci­ant per a sor­pre­sa de molts di­ri­gents del PP. Ja al fi­nal de la se­va cam­pa­nya va fer la pro­pos­ta d’am­pli­a­ció de la pre­só per­ma­nent re­vi­sa­ble o la de tor­nar a l’Es­tat la com­pe­tèn­cia de pre­sons que té Ca­ta­lu­nya, o el Pa­ís Basc al seu Es­ta­tut, però sen­se trans­fe­rir.

Tam­poc no han en­tès gai­res en el si del par­tit que en­car­re­gui la pre­pa­ra­ció del de­bat ide­o­lò­gic a Adol­fo Suá­rez Illa­na, a qui ha no­me­nat pre­si­dent de la no­va fun­da­ció del PP, Con­còr­dia. Aques­ta fal­ta de de­bat no li pas­sa­rà comp­tes a Ca­sa­do, de mo­ment, però sí que pro­vo­ca un rum-rum in­tern que po­dria anar a més o no en fun­ció del re­sul­tat elec­to­ral a An­da­lu­sia.

Aquests són al­guns dels punts que pro­vo­quen més cri­ti­ques dins el Par­tit Po­pu­lar:

AVORTAMENT. Ca­sa­do no ha en­ga­nyat nin­gú i des del prin­ci­pi va apun­tar a un can­vi de la llei de l’avortament. La sor­pre­sa va ar­ri­bar quan el pre­si­dent del PP va ex­pli­car en quin sen­tit vo­lia la re­for­ma: tor­nar a la llei del 1985, a la llei de su­pò­sits, i po­sar fi a la de ter­mi­nis de Za­pa­te­ro, del 2010. El PP sem­pre es va opo­sar a aques­ta llei, la qual va por­tar al Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, amb un re­curs en­ca­ra pen­dent de re­so­lu­ció. L’opo­si­ció més im­por­tant del PP era que les me­nors d’en­tre 16 i 18 anys no ne­ces­si­tes­sin el con­sen­ti­ment dels pa­res per avor­tar. El PP va ar­ri­bar a la Mon­cloa i va afron­tar la re­for­ma, fins que Ma­ri­a­no Ra­joy va op­tar per re­ti­rar el pro­jec­te ate­sa la fal­ta de con­sens, co­sa que va pro­vo­car la di­mis­sió del lla­vors ministre Al­ber­to Ruiz-Ga­llar­dón. La gran ma­jo­ria del PP con­si­de­ra que, des­prés de vuit anys de vi­gèn­cia de la llei de ter­mi­nis, la so­ci­e­tat no la qües­ti­o­na. La po­si­ció de Ca­sa­do en aques­ta qües­tió es deu a la se­va vi­vèn­cia per­so­nal. Quan la se­va do­na va do­nar a llum al cap de cinc me­sos de ges­ta­ció, li van dir que era in­vi­a­ble que el seu fill so­bre­vis­qués, i tot i ai­xò va ti­rar en­da­vant. Es trac­ta d’una ex­pe­ri­èn­cia, subrat­llen, que no ha de con­di­ci­o­nar la po­si­ció del PP, que ha d’unir un sec­tor cris­tià, però tam­bé li­be­rals, gent de cen­tre­dre­ta i con­ser­va­dors. Per molts, aques­tes qües­ti­ons es­tan su­pera­des a la so­ci­e­tat ac­tu­al.

VOX. Al PP no li sem­bla mala­ment l’ob­jec­tiu de Ca­sa­do de fi­xar-se com a es­tra­tè­gia la re­cu­pe­ra­ció dels vo­tants del PP que se’n van anar a Vox, i més des­prés que les en­ques­tes re­cu­llin la pos­si­bi­li­tat que el par­tit de San­ti­a­go Abas­cal en­tri al Par­la­ment an­da­lús o, si més no, li ro­bi vots que fa­cin que min­vin el nom­bre d’es­cons que ob­tin­gui el PP. El que re­tre­uen a Ca­sa­do és que di­gués que el PP com­par­teix amb Vox els ma­tei­xos va­lors es­sen­ci­als. És con­tra aques­ta afir­ma­ció que es re­bel·len molts di­ri­gents i, es­pe­ci­al­ment, di­pu­tats que subrat­llen que amb Vox no com­par­tei­xen res. A l’ho­ra de se­pa­rar-se de les po­si­ci­ons ra­di­cals del par­tit d’Abas­cal, in­sis­tei­xen so­bre­tot en aquest mis­sat­ge: “El PP no es­tà d’acord amb la su­pres­sió de les au­to­no­mi­es, ni hi pot es­tar d’acord. És una bar­ba­ri­tat”. Aquests di­ri­gents del PP cre­uen que el que hau­ria de fer Ca­sa­do és adre­çar-se als vo­tants de Vox per subrat­llar-los que, si no vo­len que go­ver­ni Pe­dro Sánc­hez, l’apos­ta més se­gu­ra és el PP. La crí­ti­ca ha ar­ri­bat a Ca­sa­do i úl­ti­ma­ment re­but­ja les “po­si­ci­ons ra­di­cals de Vox” per­què “són ine­fi­ca­ces”.

EDU­CA­CIÓ. Hi ha dos sec­tors que no se sen­ten cò­mo­des amb el dis­curs de Ca­sa­do so­bre edu­ca­ció. Hi ha pre­si­dents re­gi­o­nals que no en­te­nen que gas­ti tant d’es­forç en la de­fen­sa de l’edu­ca­ció con­cer­ta­da, quan aquest ti­pus d’edu­ca­ció afec­ta les grans ciu­tats, men­tre que al me­di ru­ral d’al­gu­nes co­mu­ni­tats au­tò­no­mes el que més hi abun­da són les es­co­les pu­bli­ques. En se­gon lloc, hi ha pre­si­dents au­to­nò­mics, com ara el ga­llec, a qui els gri­nyo­la el dis­curs de Pa­blo Ca­sa­do a fa­vor d’una re­cen­tra­lit­za­ció de la com­pe­tèn­cia en edu­ca­ció. Al PP de Ga­lí­cia, en el po­der, li re­sul­ta di­fí­cil de­fen­sar aques­ta po­si­ció, però el pre­si­dent de Cas­te­lla i Lleó, Juan Vi­cen­te Her­re­ra, tam­bé ha ex­pres­sat en pú­blic que no com­par­teix la idea.

CA­TA­LU­NYA. El dis­curs de Ca­sa­do so­bre Ca­ta­lu­nya i el fet de po­sar-la com a eix prin­ci­pal de la se­va es­tra­tè­gia és una co­sa com­par­ti­da de ma­ne­ra molt ma­jo­ri­tà­ria a les fi­les del PP, que ho aplau­dei­xen. No­més al­gu­na veu ha po­sat en qües­tió la ter­mi­no­lo­gia que fa ser­vir el lí­der po­pu­lar. És el cas que qua­li­fi­qui de “cop d’Es­tat” el que va pas­sar l’1-O. Fins i tot al­gun ex­mi­nis­tre de Ra­joy, avui a les fi­les de Ca­sa­do, li ha acon­se­llat que par­li de “cop a l’Es­tat” i no de “cop d’Es­tat”. Sem­bla que el lí­der po­pu­lar ha fet cas, per bé que molts dels di­ri­gents del par­tit con­ti­nu­en re­cor­rent a la ter­mi­no­lo­gia del “cop d’Es­tat”.

El dis­curs so­bre Ca­ta­lu­nya té un su­port ro­tund, i no­més al­gu­nes veus acon­se­llen no usar l’ex­pres­sió “cop d’Es­tat”

ISA­BEL DÍ­AZ / EFE

El pre­si­dent del Par­tit Po­pu­lar, Pa­blo Ca­sa­do, ob­se­quiat amb una co­ca de Vé­lez-Má­la­ga ahir en un ac­te amb sim­pa­tit­zants

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.