La cai­xa de so­li­da­ri­tat d’Òm­ni­um i l’ANC re­cap­ta nou mi­li­ons

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - ÀLEX TORT

L’As­so­ci­a­ció de Fo­ment de la Cai­xa de So­li­da­ri­tat (AFCS) aga­fa el re­lleu de l’As­sem­blea Na­ci­o­nal Ca­ta­la­na (ANC) i Òm­ni­um Cul­tu­ral i es fa­rà càr­rec d’ara en­da­vant de tots els di­ners re­cap­tats, fins ara nou mi­li­ons d’eu­ros, per su­fra­gar “tots els re­pre­sa­li­ats po­lí­tics”. La no­va en­ti­tat tin­drà una gu­ar­di­o­la de tres mi­li­ons, per­què la res­ta dels di­ners ja han es­tat abo­nats en con­cep­te de fi­an­ces i mul­tes. L’AFCS es­tà di­ri­gi­da pels ex­pre­si­dents del Par­la­ment Núria de Gis­pert i Er­nest Be­nach, que comp­ta­ran a la jun­ta amb un no­ta­ri i dos eco­no­mis­tes més.

Amb la se­va cons­ti­tu­ció es vol do­nar més for­ma­li­tat a la re­cap­ta­ció i, en pa­rau­les de Be­nach, ve­hi­cu­lar els di­ners de la ciu­ta­da­nia per fer front a tots els cos­tos ju­di­ci­als d’afers “em­mar­cats en el pro­cés d’in­de­pen­dèn­cia” i aju­dar to­tes les per­so­nes “que han par­ti­ci­pat en ac­ci­ons cí­vi­ques, pa­cí­fi­ques i de­mo­crà­ti­ques”.

La cai­xa de so­li­da­ri­tat va néi­xer el maig del 2017 per fer front a les mul­tes im­po­sa­des als en­cau­sats per l’or­ga­nit­za­ció del 9-N. Els tres mi­li­ons de què dis­po­sa ara l’as­so­ci­a­ció i els que pu­gui re­cap­tar en un fu­tur han de ser­vir per en­ca­rar cos­tos que no ne­ces­sà­ri­a­ment hau­ri­en d’as­su­mir lí­ders in­de­pen­den­tis­tes.

Ai­xí, Be­nach va la­men­tar que “ca­da ve­ga­da són més les per­so­nes afec­ta­des”, tant aque­lles que te­nen una res­pon­sa­bi­li­tat po­lí­ti­ca com tre­ba­lla­dors pú­blics o mem­bres dels Co­mi­tès de De­fen­sa de la Re­pú­bli­ca (CDR). L’ex­pre­si­dent del Par­la­ment va ani­mar tot­hom que es “con­si­de­ri afec­tat” a sol·li­ci­tar aju­da a tra­vés del web Cai­xa­so­li­da­ri­tat.cat. Per la se­va ban­da, De Gis­pert va in­sis­tir que l’as­so­ci­a­ció tam­bé neix per “re­sol­dre to­tes les pro­ble­mà­ti­ques ju­rí­di­ques” que pu­guin sor­gir a per­so­nes po­lí­ti­ques o que pu­guin ha­ver par­ti­ci­pat en ma­ni­fes­ta­ci­ons o rei­vin­di­ca­ci­ons di­ver­ses.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.