La Di­pu­ta­ció de la Gran­de­sa es reu­neix per pri­mer cop a Bar­ce­lo­na

El de­gà re­co­neix la lle­ial­tat de la no­ble­sa ca­ta­la­na a la Co­ro­na

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - MARIÁNGEL ALCÁZAR

La Di­pu­ta­ció de la Gran­de­sa d’Es­pa­nya i Tí­tols del Reg­ne (DGET) va con­vo­car ahir un di­nar-col·lo­qui a Bar­ce­lo­na, al Cír­cu­lo Ecu­es­tre, a què van as­sis­tir més de 150 per­so­nes, to­tes per­ta­nyents a la no­ble­sa ca­ta­la­na. El de­gà de la ins­ti­tu­ció, En­ri­que Fernán­dez-Mi­ran­da, duc de Fernán­dez-Mi­ran­da, va ins­tar els as­sis­tents a de­fen­sar el Rei com a “ga­rant de la lli­ber­tat i la de­mo­crà­cia a Es­pa­nya”.

La reu­nió d’ahir va ser la pri­me­ra con­vo­ca­da a Ca­ta­lu­nya, dins del pro­cés de des­cen­tra­lit­za­ció em­près pel duc de Fernán­dez-Mi­ran­da, que va pren­dre pos­ses­sió del càr­rec fa tot just uns quants me­sos. Abans de la tro­ba­da a Bar­ce­lo­na, la DGET tam­bé s’ha­via reu­nit a Còr­do­va. A la tro­ba­da d’ahir al Cír­cu­lo Ecu­es­tre hi ha­via el pre­si­dent del Re­ial Cos de la No­ble­sa de Ca­ta­lu­nya, Jor­ge de Camps, mar­quès de Camps; Carlos-Ja­vi­er Ram de Viu, com­te de Sa­mi­ti­er, que pre­si­deix el Re­ial Es­ta­ment de la No­ble­sa del Prin­ci­pat de Gi­ro­na, i Ja­vi­er Go­dó, com­te de Go­dó, a més dels con­se­llers de la Di­pu­ta­ció de la Gran­de­sa, Ma­ría Cris­ti­na de Ulloa, du­ques­sa d’Ar­cos; Ma­ría Te­re­sa de Fo­ron­da, mar­que­sa de Fo­ron­da; Ál­va­ro Zu­le­ta de Re­a­les, duc de Li­na­res, i Le­on­cio Gonzá­lez de Gre­go­rio, duc de Medina Si­do­nia.

En el col·lo­qui, el duc de Fernán­dez-Mi­ran­da, que va he­re­tar el tí­tol que el rei Joan Car­les va con­ce­dir al seu pa­re, Tor­cu­a­to Fernán­dez-Mi­ran­da, pel seu pa­per fo­na­men­tal en la tran­si­ció, va po­sar en re­lleu la im­por­tàn­cia del Rei en la se­va con­di­ció de ga­rant de la mo­nar­quia par­la­men­tà­ria com a for­ma d’Es­tat “con­sa­gra­da a la Cons­ti­tu­ció es­pa­nyo­la, vo­ta­da i apro­va­da en re­fe­rèn­dum el 1978”. El de­gà de la Di­pu­ta­ció de la Gran­de­sa va re­co­nèi­xer la lle­ial­tat de la no­ble­sa ca­ta­la­na a la Co­ro­na i la de­fen­sa dels va­lors de­mo­crà­tics i cons­ti­tu­ci­o­nals que en­car­na.

La DGET, a què per­ta­nyen tant les per­so­nes amb dig­ni­tat de Gran d’Es­pa­nya, el rang més alt de la no­ble­sa es­pa­nyo­la, com al­tres pos­se­ï­dors de tí­tols no­bi­li­a­ris, ac­tua com a òr­gan as­ses­sor i con­sul­tiu del Ministeri de Jus­tí­cia en aques­ta ma­tè­ria. En una de­cla­ra­ció re­cent, la ins­ti­tu­ció va re­cor­dar que “Ca­ta­lu­nya va por­tar abans que cap al­tra re­gió el nom d’Es­pa­nya quan va cons­ti­tuir la Mar­ca His­pà­ni­ca” i, al llarg dels se­gles, “va for­mar, jun­ta­ment amb els al­tres ter­ri­to­ris his­pà­nics, la na­ció més an­ti­ga d’Eu­ro­pa”.

El rei Fe­lip va re­bre per pri­me­ra ve­ga­da en el seu reg­nat aquest òr­gan, ales­ho­res ano­me­nat Di­pu­ta­ció Per­ma­nent i Con­sell de la Gran­de­sa d’Es­pa­nya, el 23 de desem­bre del 2014, la vi­gí­lia del seu pri­mer mis­sat­ge de Na­dal.

EU­RO­PA PRESS ENTERTAINMENT / GETTY

En­ri­que Fernán­dez-Mi­ran­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.