El Rei rei­vin­di­ca el pa­per del seu pa­re

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

El rei Fe­lip va apro­fi­tar ahir la inau­gu­ra­ció de l’ex­po­si­ció 40 anys de di­plo­mà­cia en de­mo­crà­cia. Una his­tò­ria d’èxit, per rei­vin­di­car el pa­per del seu pa­re, el rei Joan Car­les, en la trans­for­ma­ció d’Es­pa­nya. La inau­gu­ra­ció de la mos­tra, en­qua­dra­da en el 40è ani­ver­sa­ri de la Cons­ti­tu­ció, va te­nir amb la pre­sèn­cia del ministre d’Ex­te­ri­ors, Jo­sep Bor­rell, i de cinc dels seus pre­de­ces­sors en el càr­rec: Mar­ce­li­no Ore­ja, Carlos Wes­ten­dorp, Mi­guel Án­gel Mo­ra­ti­nos, Jo­sé Ma­nu­el Gar­cía-Mar­ga­llo i Al­fon­so Das­tis. A l’ac­te tam­bé van as­sis­tir els ex­vi­ce­pre­si­dents Al­fon­so Gu­er­ra i Pe­dro Sol­bes. El Mo­nar­ca va elo­gi­ar la fi­gu­ra del seu pa­re com a “tes­ti­mo­ni i par­tí­cip di­rec­te en la pro­fun­da i de­ter­mi­nant trans­for­ma­ció” ex­pe­ri­men­ta­da per Es­pa­nya du­rant els 40 anys trans­cor­re­guts des que es va apro­var la Cons­ti­tu­ció. Ara bé, no es va obli­dar de la se­va ma­re, la rei­na So­fia, “que tant va apor­tar i tant va fer per pro­jec­tar la nos­tra co­o­pe­ra­ció i so­li­da­ri­tat a la res­ta del món”. Bor­rell tam­bé va subrat­llar el “pa­per im­pres­cin­di­ble” de la Co­ro­na i va ex­pres­sar al Rei “el pro­fund or­gull” per sen­tir-se “tan ben re­pre­sen­tat”, com tam­bé per l’ad­mi­ra­ció cap a la mo­nar­quia a tot Ibe­ro­a­mè­ri­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.