Fi de la mo­ra­tò­ria

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PÀGINES ESPECIALS -

El prò­xim 1 de ge­ner s’aca­ba la mo­ra­tò­ria que per­me­tia que les bi­ci­cle­tes po­gues­sin circular per les vo­re­res de 4,75 me­tres d’am­pla­da i 3 me­tres d’es­pai lliu­re, o si­gui que els ci­clis­tes no po­dran anar per la ma­jo­ria de les vo­re­res de la tra­ma Cer­dà, prò­pi­es dels dis­tric­tes de l’Ei­xam­ple o Sant Mar­tí. A par­tir del 2019, els ca­sos en què es po­drà circular per la vo­re­ra, sem­pre que no hi ha­gi car­ril bi­ci ni cap se­nyal vi­a­ri que ho pro­hi­bei­xi, són:

Vo­re­res de més de 5 me­tres d’am­pla­da i 3 me­tres d’es­pai lliu­re

Car­rils bi­ci en vo­re­ra, a una ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 10 km/h

A les nits: de 22 ho­res a 7 ho­res en vo­re­res de més de 4,75 me­tres d’am­pla­da i 3 me­tres d’es­pai lliu­re

Nens i ne­nes me­nors de 12 anys i els seus acom­pa­nyants

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.