Les bi­ci­cle­tes bai­xen de les vo­re­res

Bar­ce­lo­na apli­ca la nor­ma­ti­va de cir­cu­la­ció i les bi­ci­cle­tes no po­dran circular per les vo­re­res, tret d’al­gu­nes ex­cep­ci­ons, per una mo­bi­li­tat més se­gu­ra, efi­ci­ent i sos­te­ni­ble

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PÀGINES ESPECIALS - GEMMA MAR­TÍ

Bar­ce­lo­na vol es­de­ve­nir una ciu­tat més hu­ma­na i pro­pe­ra, on les per­so­nes re­al­ment si­guin les pro­ta­go­nis­tes del dia a dia. Per acon­se­guir-ho por­ta a ter­me di­fe­rents ini­ci­a­ti­ves, com re­cu­pe­rar l’es­pai pú­blic per a la gent i pri­o­rit­zar els des­pla­ça­ments a peu. Aquests fo­men­ten una mo­bi­li­tat més sos­te­ni­ble que, a més de mi­llo­rar la sa­lut, be­ne­fi­cia la con­vi­vèn­cia i la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na, aju­da a cre­ar un sen­ti­ment de per­ti­nen­ça al bar­ri i afa­vo­reix la com­pra en co­mer­ços de pro­xi­mi­tat.

Per re­cu­pe­rar aques­ta fun­ció so­ci­al de l’es­pai pú­blic, que en les dar­re­res dè­ca­des s’ha­via per­dut, en­tre les ac­tu­a­ci­ons im­pul­sa­des per l’Ajun­ta­ment des­ta­quen la pa­ci­fi­ca­ció dels car­rers i la cre­a­ció de zo­nes de 20 o 30 km/ho­ra; el des­ple­ga­ment de les su­peri­lles, com les im­pul­sa­des als bar­ris de Sant An­to­ni, les Corts, Hor­ta o Po­ble­nou; la reur­ba­nit­za­ció d’al- guns car­rers en pla­ta­for­mes úni­ques, fet que mi­llo­ra la se­va ac­ces­si­bi­li­tat; l’am­pli­a­ció de les vo­re­res per fa­ci­li­tar el pas dels vi­a­nants i la fi de la mo­ra­tò­ria que fins ara ha per­mès pro­vi­si­o­nal­ment la cir­cu­la­ció de les bi­ci­cle­tes per al­gu­nes vo­re­res de la ciu­tat.

APLI­CA­CIÓ DE LA NOR­MA­TI­VA

A par­tir de l’1 de ge­ner de 2019, les bi­ci­cle­tes no­més po­dran circular, com a nor­ma ge­ne­ral, per vo­re­res amb una am­pla­da su­pe­ri­or als 5 me­tres i 3 me­tres d’es­pai lliu­re d’aquells car­rers que no comp­tin amb car­ril bi­ci. Ai­xí ho es­ta­bleix l’Or­de­nan­ça de cir­cu­la­ció de ve­hi­cles i vi­a­nants des de 2015 que in­clou, però, al­gu­nes ex­cep­ci­ons.

La me­su­ra s’apli­ca com a re­sul­tat de la fi de la mo­ra­tò­ria de 18 me­sos es­ta­bler­ta el ju­li­ol de 2017, que es fa efec­ti­va en un mo­ment en el qual la bi­ci­cle­ta ja for­ma part de la mo­bi­li­tat ha­bi­tu­al a la ciu­tat, amb uns 200.000 des­pla­ça­ments di­a­ris, i quan Bar­ce­lo­na dis­po­sa d’una in­fra­es­truc­tu­ra amb més d’un mi­ler de qui­lò­me­tres de car­rils bi­ci i vi­es ci­cla­bles, no­ves pla­ta­for­mes úni­ques i zo­nes 30 que per­me­ten ar­ri­bar a qu­al­se­vol punt de la ciu­tat amb iti­ne­ra­ris efi­ci­ents i se­gurs. Amb aques­ta ini­ci­a­ti­va, el con­sis­to­ri vol pre­ser­var la pri­o­ri­tat dels vi­a­nants a les vo­re­res i fer que les bi­ci­cle­tes uti­lit­zin la su­ma de tra­mes ci­cla­bles per mou­re’s. Qui no com­plei­xi la nor­ma­ti­va po­drà ser san­ci­o­nat.

L’apos­ta per la bi­ci­cle­ta for­ma part de l’es­tra­tè­gia de la ciu­tat que es tro­ba re­co­lli­da en el Pla de Mo­bi­li­tat 2013-2018 per im­pul­sar una mo­bi­li­tat sos­te­ni­ble i ac­ti­va, re­duir l’ús del ve­hi­cle pri­vat, la con­ta­mi­na­ció at­mos­fè­ri­ca i acús­ti­ca, mi­llo­rar la se­gu­re­tat vi­à­ria, re­cu­pe­rar l’es­pai pú­blic per als vi­a­nants i pro­mou­re’n l’ús ciu­ta­dà.

Amb ac­ci­ons com la cam­pa­nya “BCN, ciu­tat de vi­a­nants” es vol acon­se­guir que les vo­re­res es res­pec­tin com l’es­pai

A la ciu­tat la pri­o­ri­tat la te­nen els vi­a­nants, el trans­port pú­blic i les bi­ci­cle­tes, i en dar­rer lloc els cot­xes

per a les per­so­nes i que ca­da mit­jà de trans­port es mo­gui per on li per­to­ca per ga­ran­tir l’efi­ci­èn­cia i la se­gu­re­tat en els des­pla­ça­ments. En ge­ne­ral, a la ciu­tat la pri­o­ri­tat la te­nen els vi­a­nants, se­guit pel trans­port pú­blic i les bi­ci­cle­tes, i en dar­rer lloc els ve­hi­cles pri­vats de mo­tor.

A Bar­ce­lo­na, les bi­ci­cle­tes po­den circular per qu­al­se­vol cal­ça­da (car­rers 50, 30, 20 i 10) i pels car­rils bi­ci ha­bi­li­tats en cal­ça­da o vo­re­ra. A la cal­ça­da i als car­rils bi­ci la pri­o­ri­tat és de la bi­ci­cle­ta (ex­cep­te quan es trac­ta de pas­sos de vi­a­nants) de ma­ne­ra que els cot­xes han de res­pec­tar-la per no po­sar en risc la se­gu­re­tat dels ci­clis­tes. Si es trac­ta d’una zo­na 30 els ci­clis­tes te­nen pri­o­ri­tat per da­munt dels cot­xes, que te­nen pro­hi­bit fer un avan­ça­ment.

En can­vi, en aquells car­rers que són de pla­ta­for­ma úni­ca qui té la pri­o­ri­tat en tot l’es­pai són els vi­a­nants. Els ci­clis­tes po­den circular en amb­du­es di­rec­ci­ons, però han d’ade­quar la ve­lo­ci­tat a les per­so­nes que hi ha­gi i en cas d’aglo­me­ra­ci­ons han de des­mun­tar de la bi­ci­cle­ta i con­ti­nu­ar a peu.

AB

EN ELS CAR­RERS QUE SÓN DE PLA­TA­FOR­MA ÚNI­CA, ELS CI­CLIS­TES S’HAN D’ADAP­TAR A LA VE­LO­CI­TAT DELS VI­A­NANTS I, SI CAL, BAI­XAR DE LABI­CI­CLE­TA I CON­TI­NU­AR A PEU.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.