Més km de car­ril bi­ci i més se­gurs

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PÀGINES ESPECIALS -

En els dar­rers tres anys Bar­ce­lo­na ha am­pli­at la xar­xa ci­clis­ta per fer-la més ben con­nec­ta­da i se­gu­ra.

Del 2015 al 2018...

De 116 a 204 qui­lò­me­tres de car­rils bi­ci. El 2018 s’han ha­bi­li­tat 22 car­rils bi­ci i n’hi ha 8 en exe­cu­ció

El 90% dels bar­ce­lo­nins té un car­ril bi­ci a menys de

300 me­tres de ca­sa

Més zo­nes i car­rers amb lí­mit de ve­lo­ci­tat de 30 km/h, on les bi­ci­cle­tes te­nen pri­o­ri­tat

Con­ne­xió de les vi­es pe­da­la­bles (car­rils bi­ci, zo­nes 30, su­peri­lles) en ei­xos mar/mun­ta­nya-Be­sòs/Llo­bre­gat

Pri­o­rit­za­ció de car­rils uni­di­rec­ci­o­nals, en cal­ça­da i se­gre­gats dels car­rils de cir­cu­la­ció de ve­hi­cles

Mi­llo­res en la se­nya­lit­za­ció, in­clu­sió de zo­nes avan­ça­des, nous apar­ca­ments de bi­ci­cle­tes i mo­tos com a cor­dó de se­pa­ra­ció en­tre car­rils bi­ci i car­rils de cir­cu­la­ció

AB

AVUI BAR­CE­LO­NA DIS­PO­SA DE MÉS DE 200 QUI­LÒ­ME­TRES DE CAR­RILS BI­CI.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.